Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012

Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo số 565 - TB/HĐTNN ngày 11 tháng 3 năm 2014 về Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012 của Hội đồng thi nâng ngạch Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất