Thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo 13-TB/TW ngày 28-3-2011 của Bộ Chính trị

- Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định số 80-QĐ/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; - Căn cứ điểm 2, Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; Sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp, cụ thể như sau :

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP), việc tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan đảng, đoàn thể và nhà nước được thực hiện thống nhất theo kế hoạch của Bộ Nội vụ. Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BNV, ngày 11-7-2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011 như sau (1):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất