Kết quả thi nâng ngạch viên chức chính, viên chức cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011

Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Thông báo số 253-TB/BTCTW ngày 10-9-2012 về Kết quả thi nâng ngạch viên chức chính, viên chức cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011.

Công văn triệu tập viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chính trong hệ thống cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012

Hội đồng thi nâng ngạch Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Công văn số: 520/HVCT-HCQG ngày 08 tháng 6 năm 2012 về việc triệu tập viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chính trong hệ thống cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012.

Tổ chức thi nâng ngạch viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể

Ngày 03 tháng 4 năm 2012, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có Thông báo số 245- TB/HVCT-HCQG về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Thông báo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất