Về kết quả phúc khảo Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                BAN TỔ CHỨC

             Số 2388-CV/BTCTW                                  Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

          Kính gửi: Cán bộ, công chức có đơn đề nghị phúc khảo Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016

                   Sau khi tổng hợp danh sách cán bộ, công chức có đơn đề nghị phúc khảo tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp (70 đơn đề nghị phúc khảo môn Kiến thức chung kỳ thi chuyên viên chính; 02 đơn đề nghị phúc khảo môn viết Đề án và Kiến thức chung kỳ thi chuyên viên cao cấp) theo Công văn số 2155, 2156-CV/BTCTW ngày 20-01-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.

Căn cứ quy định, Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Ban Chấm thi phúc khảo (Quyết định số 1187-QĐ/BTCTW ngày 22/02/2017) và khẩn trương, nghiêm túc chấm phúc khảo từng bài thi theo đơn đề nghị. Căn cứ Quy định số 02-QĐ/BTCTW ngày 21-10-2016 của Hội đồng thi nâng ngạch “Quy định về việc chấm thi trong các kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016” và kết quả chấm điểm của Ban Chấm thi phúc khảo. Hội đồng thi thống nhất giữ nguyên kết quả điểm như lần đầu của 70 bài phúc khảo chuyên viên chính và 02 bài phúc khảo chuyên viên cao cấp.

Công văn này được đăng tải trên Website Tạp chí xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn, Mục Văn kiện - Tư liệu) để các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có đơn đề nghị phúc khảo được biết.

 

                                                                          T/L TRƯỞNG BAN

                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                         Hoàng Trọng Hưng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất