Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2013

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  404 - TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

                                                                                    
   THÔNG BÁO
 Kết quả thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013
                                                                                   

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Nghị định 24/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Kế hoạch số 87-KH/BTCTW, ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013;

- Xét báo cáo kết quả thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 của các cơ quan giúp việc Hội đồng thi nâng ngạch,

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

THÔNG BÁO

                        1. Kết quả thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 của cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).

2. Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc tra kết quả thi đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2014. Địa chỉ nhận đơn phúc tra: Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

3. Căn cứ kết quả thi và kết quả chấm phúc tra (nếu có), Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp theo các quy định hiện hành.

4. Thông báo này đồng thời được đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện - Tư liệu).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu VP, Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Quynh
Tải ở đây.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất