Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 1022-CV/BTCTW ngày 28-6-2021 về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị để có cơ sở đánh giá toàn diện, chính xác, đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về biên chế cho chủ trương xác định biên chế của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương trân trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị (có đề cương, biểu mẫu gửi kèm).

Cơ quan Trung ương

Tỉnh, thành ủy

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết và phụ lục (cả văn bản giấy và văn bản điện tử) gửi về Ban Tổ chức Trung ương chậm nhất ngày 30-7-2021.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất