Đề nghị cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 13352-CV/BTCTW

V/v đề nghị cử cán bộ dự xét tuyển

đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ

tại Trung Quốc năm 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

Kính gửi: - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

                - Các ban, bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương

                       

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư[1] về Kế hoạch Hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo đến các đầu mối trực thuộc[2] để triển khai rộng rãi tới từng đơn vị cơ sở về việc cử công chức, viên chức dự xét tuyển đào tạo cử nhân tiếng Hán, thạc sĩ tại Trung Quốc, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, chế độ học bổng (10 chỉ tiêu)

- 05 chỉ tiêu học bổng toàn phần đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán tại Trung Quốc, trong đó: 03 chỉ tiêu học tại Đại học Bắc Kinh và 02 chỉ tiêu học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

- 05 chỉ tiêu học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa (học viên tùy chọn chuyên ngành). Ngoài các chuyên ngành học bằng tiếng Trung, Trường có một số chuyên ngành học bằng tiếng Anh, cán bộ dự tuyển có thể tham khảo tại website: http://gradamission.tsinghua.edu.cn (Đối với hình thức học bổng này, Đại học Thanh Hoa hỗ trợ học phí, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hỗ trợ học viên chi phí ăn, ở, đi lại, bảo hiểm y tế… theo quy định).

2. Đối tượng cán bộ dự xét tuyển: Công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

3. Điều kiện dự xét tuyển

- Thời gian công tác: (1) Đối với công chức: Đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có).

- Chưa đăng ký chương trình học bổng đi đào tạo ở nước ngoài nào trong năm 2021.

- Có cam kết tham gia đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cũ. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ tại cơ quan cũ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành (Phụ lục 2).

- Tuổi đời: không quá 35 tuổi đối với khóa đào tạo trình độ thạc sĩ và không quá 30 tuổi đối với khóa đào tạo trình độ cử nhân.

- Riêng đối với 05 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa: (1) Cán bộ dự xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp cử nhân; (2) Yêu cầu cán bộ dự tuyển phải có chứng chỉ HSK (chứng chỉ tiếng Trung Quốc) cấp 5; (3) Cán bộ dự tuyển phải có trình độ GMAT/GRE, TOEFL hoặc IELTS (còn hiệu lực) đối với các chuyên ngành học bằng tiếng Anh  (Cán bộ dự tuyển tham khảo tại  website: http://gradamission.tsinghua.edu.cnhttp://join-tsinghua.edu.cn).

4. Thời gian đào tạo: dự kiến bắt đầu trong quý III năm 2021 (thời gian cụ thể do cơ sở đào tạo quyết định).

5. Hình thức đào tạo: Trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, cán bộ trúng tuyển có thể tham gia học trực tuyến (online) hoặc học trực tiếp tại Trường (tùy vào tình hình thực tế).

6. Hồ sơ cán bộ dự xét tuyển: Mỗi cán bộ dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ (yêu cầu mỗi bộ hồ sơ có các văn bản như Phụ lục 1) và gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: hoptacdaotaotq@gmail.com.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ tham gia dự xét tuyển và gửi hồ sơ cán bộ về Ban Tổ chức Trung ương (qua Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ) trước ngày 15/01/2021 để làm thủ tục xét tuyển. (Trường hợp không cử được công chức, viên chức dự xét tuyển, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản trả lời).

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),

- Vụ/Ban TCCB các ban, bộ, ngành, tổ chức CT-XH, các đơn vị trực thuộc TW,

- BTCTU và đảng ủy trực thuộc TW,

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để thông báo),

- Lưu VP, Cục ĐT, BDCB (2b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

Hoàng Đăng Quang

 

Liên hệ: Nguyễn Gia Đoàn Tú, Phòng Hợp tác và đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

ĐT: 080 45178, 0936316696.


PHỤ LỤC 1

(kèm theo Công văn số 13352-CV/BTCTW, ngày 26/11/2020 của Ban Tổ chức Trung ương)

 

TT

Tên văn bản

Số lượng/ 1 hồ sơ

Ghi chú

1.                               

Công văn cử cán bộ tham gia dự xét tuyển kèm theo trích ngang của cán bộ

01 bản

Có mẫu trích ngang kèm theo (phụ lục 3)

2.                               

Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C/TCTW

01 bản

Dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền

3.                               

Đơn xin đi học của cán bộ dự xét tuyển (nói rõ nguyện vọng đăng ký học ngành nào).

01 bản

 

4.                               

Bản cam kết đi đào tạo (có xác nhận của cấp có thẩm quyền)

01 bản

Có mẫu kèm theo (phụ lục 2)

5.                               

Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

01 bản

 mỗi loại

 

6.                               

Bản dịch hợp lệ bảng điểm, bằng tốt nghiệp cử nhân.

01 bản

mỗi loại

Bản dịch hợp lệ ra tiếng Anh hoặc tiếng Trung;  tiếng Việt được sao đính kèm và đóng dấu giáp lai đầy đủ)

7.                               

Kế hoạch học tập/nghiên cứu  khoảng 800 từ

01 bản

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

8.                               

02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có trình độ tiến sĩ về ngành học đăng ký dự tuyển (đối với khóa đào tạo trình độ thạc sĩ).

01 bản

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

9.                               

Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có)

01 bản

 mỗi loại

Dịch công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung

10.                           

Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

01 bản

 

11.                           

Giấy khám sức khỏe (làm sau khi được Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết quả sơ tuyển)

01 bản

Mẫu dành cho người đi học tập ở nước ngoài của bệnh viện trung ương/tỉnh/thành phố (có gửi kèm theo mẫu quy định của phía Trung Quốc)

12.                           

Bản Photocopy hộ chiếu phổ thông.

01 bản

 


PHỤ LỤC 2

(kèm theo Công văn số 13352-CV/BTCTW, ngày 26/11/2020 của Ban Tổ chức Trung ương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

ĐI ĐÀO TẠO TẠI TRUNG QUỐC

 

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Trung ương

- Cơ quan (tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, bộ, ban, ngành….)

 

Tên tôi là:……………………………. 
Sinh ngày……………………………………………

CMND số :……………..Ngày cấp………………..Nơi cấp…………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………………………………………………….

Khi được Ban Tổ chức Trung ương và ………. cử đi học tập, nghiên cứu tại Trung Quốc, tôi nguyện cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

            1. Chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định đối với cán bộ đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài; quyết định cử đi học của Ban Tổ chức Trung ương và ………….;chấp nhận các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính.

            2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hay thay đổi khóa học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép.

            3. Nếu phải gia hạn thời gian học tập, tôi sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn. Nếu không chấp hành nghĩa vụ của cán bộ được cấp học bổng đi học thì phải bồi hoàn kinh phí theo quy định của Nhà nước.

            4. Về nước ngay sau khi kết thúc khóa học, chủ động chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các thủ tục báo cáo tốt nghiệp với Ban Tổ chức Trung ương và ………… trong vòng 10 ngày sau khi về nước.

            5. Cam kết làm việc lâu dài cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Đảng, Nhà nước.

            Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

..........., ngày....... tháng.........năm..........

Người cam kết

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN BẢO LÃNH CỦA CƠ QUAN TUYỂN CHỌN VÀ GIỚI THIỆU NGƯỜI DỰ TUYỂN:

………………………..… xác nhận bảo lãnh đồng chí…………………………hiện đang là biên chế của………………………. cam kết thực hiện trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi đồng chí ……………………….. học tập, nghiên cứu ở Trung Quốc về.

2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí…………………….. được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc yêu cầu đồng chí………………….. thực hiện đúng những cam kết nêu trên.

 

..............., ngày..........tháng........năm......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG GỬI CÔNG VĂN CHIÊU SINH

HỌC CỬ NHÂN VÀ SAU CỬ NHÂN NĂM 2021 TẠI TRUNG QUỐC

(120 cơ quan, đơn vị, địa phương)

 

1. Các cơ quan Đảng ở Trung ương (16 đơn vị)

- Văn phòng Trung ương Đảng.        

- Ban Tổ chức Trung ương.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban Đối ngoại Trung ương.

- Ban Dân vận Trung ương.

- Ban Kinh tế Trung ương.

- Ban Nội chính Trung ương.

- Tạp chí Cộng sản.

- Báo Nhân dân.

- Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (6 đơn vị).

- Liên minh hợp tác xã

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Hội Nông dân Việt Nam.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Ban Cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (31 đơn vị)

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao

- Bộ Nội vụ

- Bộ Tư pháp

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Tài chính

- Bộ Công Thương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Xây dựng

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Y tế

- Ủy ban Dân tộc

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thanh tra Chính phủ

- Văn phòng Chính phủ

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

- Thông tấn xã Việt Nam

- Đài Tiếng nói Việt Nam

- Đài Truyền hình Việt Nam

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

- Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

4. Các cơ quan (4 cơ quan)

- Tòa án nhân dân tối cao

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- Kiểm toán Nhà nước

- Văn phòng Quốc hội

5. Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy các địa phương trực thuộc Trung ương: 63 tỉnh ủy, thành ủy.[1] Công văn số 6556-CV/VPTW, ngày 05/5/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc đồng ý bổ sung 10 suất học bổng/năm qua kênh Đảng trong 5 năm (2018-2022) vào Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng.

[2] Ví dụ như đối với các địa phương: (1) Đơn vị đầu mối trực thuộc là các ban, sở, ngành, …, quận, huyện, thị xã, …; (2) Đơn vị cơ sở là các ban, phòng, …, xã, phường, thị trấn, …, các trường tiểu học,…

Tải Phụ lục 3
Tải Mẫu giấy khám sức khỏe


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất