Tham gia soạn thảo câu hỏi môn thi chuyên môn nghiệp vụ của Kỳ thi nâng ngạch năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

 Số: 6198 - CV/BTCTW

     V/v: tham gia việc soạn thảo câu hỏi cho môn thi chuyên môn nghiệp vụ (theo hình thức trắc nghiệm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 12 tháng 02  năm 2014

 

                Kính gửi:

- Ban Tổ chức các tỉnh, thành uỷ trực thuộc TW;

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

 

            Nhằm tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức khối cơ quan đảng, đoàn thể; Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia vào việc soạn thảo câu hỏi cho môn thi chuyên môn nghiệp vụ (theo hình thức trắc nghiệm) của Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2014; với nội dung như sau:  

Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức và yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức công tác ở các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp; các cơ quan, đơn vị tham gia việc soạn thảo các câu hỏi với các nội dung về nhận thức chính trị, về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở các lĩnh vực tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, đối ngoại, nội chính, văn phòng cấp ủy...; nghiệp vụ về công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội…

            Nội dung các câu hỏi cần ngắn gọn, rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về nhận thức chính trị của công chức ở ngạch chuyên viên chính, với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở cơ quan đảng, đoàn thể. Không hạn chế về số lượng các câu hỏi tham gia, mỗi câu có 4 đáp án trả lời và trong đó có 1 đáp án đúng.

            Trên cơ sở các câu hỏi được gửi về, Ban đề thi của Hội đồng thi nâng ngạch sẽ lựa chọn để xây dựng bộ đề thi cho kỳ thi nâng ngạch 2014. Những câu hỏi được lựa chọn sẽ được hưởng chế độ thù lao theo quy định.

            Các câu hỏi và đáp án xin gửi về theo địa chỉ: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử: ng.taiduc@gmail.com, trước ngày 10-3-2014 .

Ban Tổ chức Trung ương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và động viên, khuyến khích các cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình tham gia việc soạn thảo các câu hỏi của bộ đề thi với các yêu cầu trên.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban TCTW;

- Các vụ, đơn vị Ban TCTW;

- Lưu VP, Vụ ĐT,BDCB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Văn Quynh


--------------------

MỘT SỐ CÂU HỎI THI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM 2013

(kèm theo Công văn số 6198-CV/BTCTW, ngày 12-02-2014)

 

Hãy chọn một đáp án đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây và đánh dấu (X) vào ô tương ứng ở phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Lĩnh vực nào thuộc chức năng tham mưu của Ban Dân vận các cấp ?

A. Công tác tư tưởng.

B. Xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của cấp ủy.

C. Công tác dân tộc, tôn giáo.

D. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Câu 2: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là huyện ủy) không được ban hành loại văn bản nào?

A. Quyết định.                       B. Chỉ thị.                         C. Nghị quyết.                  D. Thông báo.

Câu 3: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi:

A. 3/4 số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

B. Hơn 50 % số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

C. 100 % số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

D. 2/3 số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

Câu 4: Chức năng nào của Công đoàn Việt Nam mang ý nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam :

A. Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức - lao động.

B. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

C. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

D. Giáo dục, động viên công nhân, viên chức - lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương?

A. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

B. Thẩm định các đề tài, đề án.

C. Ban hành quyết định để cụ thể hoá đường lối của Đảng.

D. Nghiên cứu đề xuất.

Câu 6: Nội dung nào được coi là vấn đề cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra ?

A. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương.

B. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

C. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng .

D. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Câu 7: Chính phủ không có chức năng nào ?

A. Quản lý đất nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

B. Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.                  

C. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

D. Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Câu 8: Tuổi Đảng của đảng viên được tính từ thời điểm nào?

A. Tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

B. Tính từ ngày được công nhận chính thức.

C. Tính từ sau 1 năm kể từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

D. Tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp Đảng.

Câu 9: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử cấp ủy của cấp dưới, cấp ủy cấp trên phải ra quyết định công nhận:

A. 7 ngày                               B. 15 ngày                        C. 10 ngày                        D. 20 ngày

Câu 10: Chọn phương án nêu bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

A. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của nhân dân lao động Việt Nam

B. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Câu 11: Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận được thực hiện không theo nguyên tắc nào?

A. Tập trung dân chủ.                                                     B. Hiệp thương dân chủ.

C. Phối hợp và thống nhất hành động.                             D. Đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Câu 12: Nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng ?

A. Tự phê bình và phê bình.

B. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

C. Gắn bó mật thiết với nhân dân.

D. Tập trung dân chủ.

Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

A. Thực hiện bình đẳng giới.

B. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

C. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

D. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Câu 14: Hoạt động nào không thuộc nội dung chính của công tác dân vận ?

A. Chăm lo lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân; điều chỉnh hài hòa lợi ích giữa các tầng xã hội, các vùng miền, các lĩnh vực.

B. Giám sát và phản biện xã hội.

C. Phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

D. Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Câu 15: Hiệp thương dân chủ là nguyên tắc tổ chức, hoạt động đặc thù của tổ chức nào sau đây:

A. Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam.                          B. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                                     D. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Câu 16: Nội dung nào không thuộc yêu cầu trước hết cần phải có đối với cán bộ làm công tác Tuyên giáo ?

A. Năng lực vận động, thuyết phục.                                B. Tác phong gần gũi quần chúng.

C. Năng lực nói và viết.                                                  D. Nắm lý luận tốt, am hiểu thực tiễn.

Câu 17: Thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy là chức năng của cơ quan tham mưu giúp việc nào?

A. Ban Tổ chức.                    B. Ban Dân vận.               C. Ban Tuyên giáo.           D. Văn phòng cấp ủy.

Câu 18: Nội dung nào là nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong lĩnh vực lý luận chính trị ?

A. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị; giáo dục lý luận chính trị; biên soạn tài liệu cho các trường chính trị.

B. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị; giáo dục lý luận chính trị.

C. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị; giáo dục lý luận và định hướng tư tưởng chính trị.

D. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; giáo dục lý luận chính trị.

Câu 19: Tổ chức chính trị - xã hội nào đã tiến hành Đại hội toàn quốc gần đây nhất?

A. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.                                B. Công đoàn.

C. Hội Nông dân Việt Nam.                                           D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 20: Văn phòng cấp ủy không có nhiệm vụ nào sau đây:

A. Tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ của cấp ủy.

B. Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của cấp uỷ.

C. Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp uỷ.

D. Chương trình công tác của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ; giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc.

Câu 21: Đoàn thể nào là tổ chức chính trị - xã hội?

A. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.                           B. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

C. Hội Luật gia Việt Nam.                                              D. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Câu 22: Cơ quan lãnh đạo cao nhất trong toàn Đảng giữa hai kỳ đại hội ?

A. Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng.                        B. Ban Bí thư Trung ương Đảng.

C. Bộ Chính trị.                                                              D. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Câu 23: Bản chất của các kỳ thi nâng ngạch đối với công chức là:

A. Để làm cơ sở xây dựng cơ cấu công chức của các cơ quan, tổ chức.

B. Để tuyển dụng công chức.

C. Để đánh giá, tuyển chọn và bố trí công chức vào các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn.

D. Để làm căn cứ xếp lương và phụ cấp cho phù hợp.

Câu 24: Nội dung nào không phải là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội ?

A. Bằng sự phối hợp, hợp tác bình đẳng.

B. Bằng hành động gương mẫu của đảng viên.

C. Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra.

D. Bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn.

Câu 25: Tổng Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm gần đây nhất tới Quốc gia nào?

A. Xinhgapo.                         B. Thái Lan.                      C. Lào.                             D. Trung Quốc.

Câu 26: Nội dung nào không thuộc 4 nguy cơ đối với Đảng ta được xác định tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20-25/1/1994) ?

A. Sai lầm về đường lối.

B. Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

C. “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

D. Sự tác động của kinh tế thị trường.

Câu 27: Cách thức tổ chức, tập hợp và vận động quần chúng hiệu quả nhất ?

A. Trực tiếp đối thoại với nhân dân.                                B. Gặp mặt.

C. Trao đổi qua các phương tiện thông tin.                      D. Trao đổi, thảo luận.

Câu 28: Trong các phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam, phong trào nào được coi là trọng tâm:

A. Phong trào vận động nông dân dồn điền, đổi thửa.

B. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

C. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh.

D. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng


Câu 29: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?

A. Đánh giá công chức theo quy định.

B. Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức.

C. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức.

D. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

Câu 30: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc cơ quan nào?

A. Quốc hội.                                                                  B. Ban Chấp hành Trung ương.

C. Ban Bí thư.                                                                D. Bộ Chính trị.

Câu 31: Việc quản lý biên chế công chức phải tuân thủ nguyên tắc nào?

A. Đáp ứng yêu cầu thực hiện phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan nhà nước.

B. Đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực

C. Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị .

D. Đáp ứng yêu cầu bảo đảm biên chế công chức phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị.

Câu 32: Quốc hội không có chức năng nào?

A. Là hạt nhân đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

B. Thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

C. Quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

D. Là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp.

Câu 33: Theo đồng chí đâu là mức tăng trưởng GDP đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 của nước ta:

A. 4,5%                                  B. 5,5%                             C. 4.9%                             D. 5,2%

Câu 34: Tổ chức nào không là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu 35: Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên đối với Đảng ủy cơ sở được kết nạp đảng viên, do tổ chức Đảng nào quyết định?

A. Thường trực Đảng ủy.                                               B. Bí thư Đảng ủy.

C. Ban Thường vụ Đảng ủy.                                           D. Tập thể Đảng ủy.

Câu 36: Nội dung nào không trong các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng được nêu trong Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng ?

A. Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước.

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận.

C. Đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

D. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Câu 37: Nội dung nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

A. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

B. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

C. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

D. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất