Triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW

*

Số 7469 - CV/BTCTW

 V/v triệu tập cán bộ, công chức

 dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính

lên ngạch cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

                 Kính gửi:    - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                                    - Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

                                    - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và                                                                các đoàn thể chính trị - xã hội,

 

Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/BTCTW, ngày 06-5-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2014, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 triệu tập cán bộ, công chức dự thi như sau:

I. Cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

1. Cán bộ, công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Kế hoạch số 126-KH/BTCTW, ngày 06-5-2014 và Công văn số 6810-CV/BTCTW, ngày 03-6-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân bổ chỉ tiêu, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cử cán bộ, công chức dự thi.

2. Cán bộ, công chức đã hoàn thành chương trình và đạt kết quả song chưa được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể được dự thi với điều kiện: Đến trước ngày 21-10-2014 (ngày thi môn viết đề cương Đề án) phải nộp đủ chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể còn thiếu, mới được dự thi.

(Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương thông báo đến cán bộ, công chức đăng ký dự thi còn thiếu hồ sơ theo quy định để  hoàn thiện; có danh sách kèm theo)(*) 

II . Địa điểm, thời gian và lệ phí thi

1. Địa điểm thi

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) .

2. Thời gian

- Chiều ngày 19-10-2014:  tập trung cán bộ, công chức dự thi;

- Sáng ngày 20-10-2014: khai mạc và hướng dẫn quy chế thi;

- Từ ngày 21-10 đến ngày 24-10-2014: thi tập trung các môn (viết đề án; kiến thức chung; ngoại ngữ; bảo vệ đề án và tin học).

3. Lệ phí thi

Mức thu lệ phí thi: 1.200.000 đ/người (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức).

III. Yêu cầu đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức dự thi 

1. Đối với cơ quan, đơn vị

- Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi (có danh sách kèm theo)(*).

- Cử trưởng đoàn bằng văn bản (giao trách nhiệm quản lý đoàn, thay mặt đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi).

2. Đối với cán bộ, công chức dự thi

- Danh sách cán bộ, công chức dự thi, (cùng lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, đơn vị…) được đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện-Tư liệu).

- Để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức dự thi viết, bảo vệ đề án, Hội đồng thi đã cho đã đăng 11 nhóm đề án trên Website nêu trên, người dự thi có trách nhiệm nghiên cứu, tham khảo và đăng ký theo một trong 11 nhóm đề án này để làm căn cứ cho việc bốc thăm khi viết và bảo vệ đề án. Danh sách  đăng ký viết, bảo vệ đề án (theo một trong 11 nhóm đề án đã đăng trên Website) được gửi qua hộp thư điện tử btctw.cs@gmail.com và bằng văn bản về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ), chậm nhất ngày 10-10-2014.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức dự thi phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ: đồng chí Nguyễn Xuân Sùng, điện thoại 08045077, 0912417048 hoặc đồng chí Đỗ Phương Đông, điện thoại 08045522, 0912666565).

Tải Danh sách cơ quan Trung ương

Tải Danh sách tỉnh, thành ủy

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Thành viên Hội đồng thi;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- Văn phòng Ban;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4 bản).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)

Nguyễn Văn Quynh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất