Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 194-TB/TW                                       Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp,

lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến

đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng

 

Sau khi xem xét Tờ trình của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng (số 42-TTr/VPTW, ngày 30-1-2015), Bộ Chính trị kết luận như sau:

1- Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp và lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân

a) Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp

- Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương) sẽ thảo luận các văn kiện sau:

+ Tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII (giao Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị văn bản tóm tắt Báo cáo).

+ Tóm tắt Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (giao Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị văn bản tóm tắt Báo cáo).

Từng Tiểu ban chuẩn bị hướng dẫn nội dung thảo luận riêng đối với từng văn kiện, trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và cách tổng hợp ý kiến thảo luận.

Việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 28-2-2015.

- Đại hội đảng bộ huyện, quận và tương đương, đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương sẽ thảo luận:

+ Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

+ Toàn văn dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

Việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến cho tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; huyện ủy, quận ủy và tương đương hoàn thành trước ngày 25-4-2015.

Việc tổ chức riêng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thảo luận, đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng do các tỉnh ủy, thành ủy quyết định.

b) Về việc lấy ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội

Trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2015 (vào tháng 10, tháng 11), gửi các văn kiện Đại hội để các đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý, gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

Các tài liệu được gửi cho các đại biểu Quốc hội tối thiểu 10 ngày trước khi các đại biểu thảo luận.

c) Về việc công bố các văn kiện Đại hội XII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

- Các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm:

+ Dự thảo Báo cáo chính trị.

+ Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

- Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng, gửi các ý kiến đóng góp về Trung ương.

- Thời gian công bố các văn kiện lấy ý kiến nhân dân: Ngày 05-10-2015.

- Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân từ ngày 05-10 đến ngày 20-11-2015.

2- Về việc tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng

a) Tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp

- Đại hội đảng bộ cấp dưới tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng gửi lên đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Cấp ủy cấp trên tổng hợp ý kiến thảo luận của đại hội các tổ chức đảng trực thuộc để báo cáo tại đại hội đảng bộ cấp mình.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào các văn kiện Đại hội XII của đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương gửi về Trung ương.

Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, hoàn thành trước ngày 01-12-2015.

b) Tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội

Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu Quốc hội gửi Bộ Chính trị (qua Văn phòng Trung ương Đảng) trước ngày 01-12-2015.

c) Tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các văn kiện Đại hội XII

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp đến Trung ương; Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp (gồm cả các hội nghị do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức).

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 01-12-2015.

d) Tổng hợp chung các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XII

Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp chung ý kiến thảo luận, góp ý của đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội và ý kiến góp ý của nhân dân trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 10-12-2015.

(Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (nếu có), tại Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã quyết nghị trình Đại hội XII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi) và đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 12-01-2015). Do vậy, không đặt vấn đề thảo luận dự thảo Báo cáo này tại đại hội đảng bộ các cấp).

 

Nơi nhận:                                                                                            T/M BỘ CHÍNH TRỊ

- Các tỉnh ủy, thành ủy,

- Các ban đảng, ban các sự đảng, đảng đoàn,

đảng ủy trực thuộc Trung ương,                                                                   Lê Hồng Anh

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,                                                       (đã ký)

- Các đồng chí Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương,

- Các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng,

- Lưu Văn phòng Trung ương 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất