Kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 591 -TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                             

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

                                                                                                      
     THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014 và việc quyết định bổ nhiệm ngạch (*)

                                                                             ­_________

                                                         

               Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; Luật Cán bộ, công chức và các quy định của Chính phủ về tuyển dụng và nâng ngạch công chức. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy viên Thường trực, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014 đã thông qua báo cáo kết quả của kỳ thi và thông báo về danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển; việc quyết định bổ nhiệm ngạch như sau:

1. Danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển 

- Danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014 của các cơ quan, đơn vị (được gửi kèm theo).

- Trường hợp nhiều người trong cùng một cơ quan, đơn vị có tổng số điểm của 03 môn thi (Kiến thức chung, viết Đề án và bảo vệ Đề án) bằng nhau ở chỉ tiêu bổ nhiệm ngạch cuối cùng thì cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức lựa chọn người được bổ nhiệm ngạch (theo điểm d, mục I, Điều 33 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và có văn bản báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định.

2. Thời điểm bổ nhiệm ngạch và quyết định bổ nhiệm ngạch

- Thời điểm bổ nhiệm ngạch đối với người trúng tuyển được tính từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

- Cơ quan, đơn vị có người trúng tuyển kiểm tra, rà soát các thông tin (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, hệ số lương,…) về người trúng tuyển và gửi về Ban Tổ chức Trung ương để ra quyết định bổ nhiệm ngạch kịp thời.

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức dự thi;

- Bộ Nội vụ;

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu VP, Vụ CSCB (04 bản).

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

  Nguyễn Văn Quynh

(*) Danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển được gửi bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị theo đường bưu điện.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất