Kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 590 -TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                       

          Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

                  THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014 và việc quyết định bổ nhiệm ngạch (*)

                                                                             _________

                                

Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; Luật Cán bộ, công chức và các quy định của Chính phủ về tuyển dụng và nâng ngạch công chức. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy viên Thường trực, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014 đã thông qua báo cáo kết quả của kỳ thi và thông báo về danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển; việc quyết định bổ nhiệm ngạch như sau:

1. Danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển 

- Danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014 của các cơ quan, đơn vị..

- Trường hợp nhiều người trong cùng một cơ quan, đơn vị có tổng số điểm của 02 môn thi (Kiến thức chung và Chuyên môn nghiệp vụ + Tin học) bằng nhau ở chỉ tiêu bổ nhiệm ngạch cuối cùng thì cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức lựa chọn người được bổ nhiệm ngạch (theo điểm d, mục I, Điều 33 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và có văn bản thông báo về Ban Tổ chức Trung ương.

2. Thời điểm bổ nhiệm ngạch và quyết định bổ nhiệm ngạch

- Thời điểm bổ nhiệm ngạch đối với người trúng tuyển được tính từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

- Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ; việc xếp lương theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV, ngày 25-5-2007 của Bộ Nội vụ.

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức dự thi;

- Bộ Nội vụ;

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu VP, Vụ CSCB (04 bản).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

                        

Nguyễn Văn Quynh

 

(*) Danh sách cán bộ, công chức trúng tuyển được gửi bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị theo đường bưu điện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất