Phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước


Thưa các đồng chí Trung ương, 

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bắt đầu họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị; xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm mới 2015. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến, có tính chất nêu vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận.

1- Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng


Việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2013), nhất là từ sau khi Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2014) thông qua các đề cương chi tiết.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội và dự thảo Báo cáo việc thi hành Điều lệ Đảng. Đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các chuyên gia, nhà khoa học và họp nhiều lần cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo để trình Trung ương.

Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Bộ Chính trị đã chỉ đạo Tiểu ban văn kiện khẩn trương hoàn thiện Đề cương chi tiết và tích cực chuẩn bị dự thảo Báo cáo. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; qua nhiều cuộc khảo sát thực tiễn, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; làm việc với 22 Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ; đặc biệt là ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến vào toàn văn dự thảo Báo cáo; tập trung vào các đề xuất, kiến nghị cụ thể nêu trong Tờ trình như: chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII; kết cấu và nội dung của dự thảo Báo cáo. Đặc biệt, chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đối với mỗi vấn đề, cần đi sâu phân tích, đánh giá sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương; chỉ rõ những chủ trương, chính sách nào của Đảng đã được quán triệt, cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những chủ trương, chính sách nào chậm hoặc chưa vào cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng; nguyên nhân vì sao? Vì chủ trương, chính sách chưa sát hợp với thực tiễn hay do những nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện?

Về nguyên nhân, cần chú ý chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức, tư duy; về năng lực cụ thể hoá, thể chể hoá và tổ chức thực hiện. Từ đó, khẳng định cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách và phương hướng, nhiệm vụ nào để tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ nhằm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Báo cáo kinh tế - xã hội là một báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới. Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã bám sát Đề cương được Hội nghị Trung ương 9 cho ý kiến, tích cực xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đã tổ chức nghiên cứu theo 10 nhóm chuyên đề, cụ thể hoá 43 nội dung liên quan; tổ chức 3 cuộc hội thảo; lấy ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo nhiều địa phương; cố gắng tiếp thu, tìm tòi những vấn đề mới. Bộ Chính trị đã 2 lần thảo luận và chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo.

Đề nghị Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình và những kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 được đề ra tại Đại hội XI và được điều chỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chú ý phân tích, đánh giá sự đúng đắn, kịp thời của việc đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội khi chuyển sang tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý. Phải chăng từ thực tế đó có thể rút ra bài học về sự cần thiết phải nâng cao năng lực, chất lượng phân tích, dự báo tình hình và bài học phải bám sát thực tiễn để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết về chủ trương, chính sách, biện pháp cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; chú trọng khâu cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng?

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua, Báo cáo Kinh tế - Xã hội cần xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 sao cho thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực. Chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội đang nổi lên, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng đã được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc. Tiểu ban Điều lệ Đảng đã thành lập Tổ biên tập, nghiên cứu xây dựng Đề cương, chương trình, kế hoạch tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và bổ sung Điều lệ Đảng (nếu có), gửi các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành tổng kết từ dưới lên.

Đã có 67 cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương hoàn thành việc tổng kết và có báo cáo gửi Tiểu ban. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã tiến hành khảo sát tình hình thi hành Điều lệ Đảng ở 28 tỉnh uỷ, thành uỷ; tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đồng thời Tiểu ban Điều lệ Đảng đã thành lập 9 đoàn công tác, tiến hành kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương, một số cấp uỷ cơ sở và trên cơ sở. Tiểu ban đã tổ chức ba cuộc họp để thảo luận, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi (nếu có) và đã trình Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến.

Trong Báo cáo tổng kết và Tờ trình của Bộ Chính trị gửi Trung ương đã nêu khá đầy đủ các nội dung tổng kết, những đề xuất về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng và ý kiến của Bộ Chính trị kiến nghị với Trung ương về vấn đề này.

Đề nghị các đồng chí Trung ương thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng; những đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng và các kiến nghị của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khoá XI. Chú ý phân tích, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc nào do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, hướng dẫn chưa rõ; những hạn chế, vướng mắc nào do từ quy định của Điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị?...

2- Về một số báo cáo, đề án trình xin ý kiến của Trung ương

Thứ nhất, Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016)

Để tiếp tục đổi mới và cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, ngày 12/6/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 66 về tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), trọng tâm là 10 năm gần đây (2006 - 2016), và đã lập Ban Chỉ đạo tổng kết do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Từ đó đến nay, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo của 48 ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị và 16 tỉnh uỷ, thành uỷ tiến hành tổng kết 10 vấn đề và 8 mối quan hệ lớn. Kết quả tổng kết đã được tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, xây dựng thành dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Bộ Chính trị đã xem xét, chỉ đạo hoàn thiện trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị lần này.

Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến để Bộ Chính trị tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chú ý cân nhắc kỹ những nhận định, đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước và quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta qua 30 năm; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, nhất là 10 năm gần đây; và phương hướng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ hai, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014

Thực hiện quy chế làm việc, vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014. Bộ Chính trị nhận thấy:

Năm 2014, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị, các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực hơn, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng cao hơn năm 2013; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Xử lý đúng đắn, kịp thời những diễn biến mới, phức tạp liên quan tới Biển Đông và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ gìn phẩm chất đạo đức; kiên định, vững vàng, tận tuỵ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, làm việc có hiệu quả.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế. Kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc; việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm; kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, bội chi ngân sách, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng còn nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền có việc, có lúc chưa theo kịp những diễn biến phức tạp của tình hình.

Một số vấn đề xã hội bức xúc kéo dài chưa được giải quyết có hiệu quả, dứt điểm. Đời sống nhân dân, nhất là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất chậm được cải thiện. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu. Một số chủ trương của Đảng chậm được cụ thể hoá, chưa đi vào cuộc sống. Công tác xây dựng Đảng, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên kết quả chưa được như mong muốn. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt.

Đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo năm 2014 và góp ý về các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2015.

Thứ ba, Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Kết luận 63 và Kết luận 64 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XI, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện và ban hành Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Đề án và đã hai lần báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện trước khi trình Trung ương.

Đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích nguyên nhân vì sao từ lâu và nhiều lần, chúng ta đã bàn, đã thống nhất chủ trương và thực tế cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhưng đến nay tổ chức bộ máy vẫn có xu hướng ngày càng phình to, biên chế tăng cao, cấp phó còn nhiều; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chậm được cải thiện? Cái gì thuộc về chủ trương, quan điểm; cái gì thuộc về chỉ đạo thực hiện, cơ chế, chính sách, biện pháp cần phải sửa đổi, bổ sung?...

Từ đó, cho ý kiến cụ thể vào các nội dung, vấn đề nêu trong Đề án và Tờ trình; chú ý các đề xuất mới về quan điểm, cơ chế, chính sách, biện pháp có tính đột phá về tổ chức bộ máy và cán bộ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Phải chăng cần nêu cao hơn nữa quyết tâm chính trị trong việc hoàn thiện bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị phù hợp hơn với điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế?

Tinh giản biên chế cần tiến hành đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức ở các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tăng cường xã hội hoá và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm? Nghiêm túc thể chế hoá và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở và hệ thống các đơn vị sự nghiệp trong cả nước...

Thứ tư, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngay từ tháng 10/2006, Bộ Chính trị khoá X đã yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị rà soát, điều chỉnh quy hoạch báo chí trong cả nước. Tháng 1-2014, Bộ Chính trị khoá XI đã đưa vào chương trình làm việc và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển, quản lý báo chí toàn quốc.

Khi xem xét Đề án, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Đánh giá đúng kết quả, thành tích đã đạt được và những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những vấn đề đang nổi cộm cần tiếp tục đổi mới, khắc phục trong tổ chức, hoạt động, phát triển và quản lý của hệ thống báo chí nước ta hiện nay, bao gồm cả báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Chú ý toàn diện các mặt: số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức, nhân lực, tài chính, phương thức hoạt động kinh tế của các cơ quan báo chí và sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cơ quan, ban, bộ, ngành có liên quan. Chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của những kết quả, thành tích đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Đồng thời, cần dự báo thật sát xu thế sắp tới để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, mục tiêu, định hướng quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi Quy hoạch.

Trong Tờ trình, Ban cán sự đảng Chính phủ đã đề xuất một số vấn đề cụ thể xin ý kiến chỉ đạo, mong Trung ương quan tâm cho ý kiến đối với từng vấn đề, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản và tăng cường công tác quản lý báo chí trong tình hình mới.

3- Một số vấn đề quan trọng khác

Một là, việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là một chủ trương mới, đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Quốc hội khoá XIII đã hai lần tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương cũng đã và đang tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo báo cáo sơ bộ, kết quả cơ bản là tốt, tiếp tục được các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh. Tuy nhiên, do đây là vấn đề mới và khó cho nên trong quá trình tiến hành chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, và trên thực tế chúng ta cũng đã rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh kịp thời.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về các mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác; đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, lại được tiến hành lần đầu, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nghiên cứu thật kỹ Quy định và Tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu, góp phần bảo đảm việc lấy phiếu thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, xây dựng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá.

Hai là, việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Thực hiện một nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, trong 2 năm qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Bộ Chính trị đã trình và được Ban Chấp hành Trung ương thông qua đề án về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (tại Hội nghị Trung ương 6); đồng thời đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng quy hoạch.

Trên cơ sở quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, căn cứ vào việc phát hiện, giới thiệu của các đồng chí Uỷ viên Trung ương, việc thẩm định của các ban đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, quyết định một bước danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và danh sách quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Có cơ sở khẳng định, tuy là lần đầu Đảng ta xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, nhưng công việc này đã được tiến hành khá bài bản, chặt chẽ và đạt kết quả bước đầu tích cực. Tuy nhiên, số lượng các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay còn ít so với chỉ tiêu mà Đề án nêu ra; chất lượng cũng còn phải tiếp tục được nâng cao.

Hơn nữa, qua gần 2 năm kể từ khi xin phiếu giới thiệu của Trung ương đến nay, tình hình đã có những thay đổi, các đồng chí Uỷ viên Trung ương và cán bộ, đảng viên trong diện được xem xét đưa vào quy hoạch đã có điều kiện và thời gian công tác nhiều hơn để thể hiện rõ hơn phẩm chất và năng lực của mình; việc quy hoạch cần được định kỳ rà soát, bổ sung theo tinh thần "động" và "mở".

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31-1-2015, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành việc rà soát, bổ sung tổng thể quy hoạch cán bộ, trong đó có quy hoạch các chức danh chủ chốt ở cấp mình, đơn vị mình. Do vậy, Bộ Chính trị sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương sau khi có kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc.

Đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đề nghị tại Hội nghị này, các đồng chí Uỷ viên Trung ương tiếp tục giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư như nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị. Trên cơ sở kết quả giới thiệu và xin ý kiến Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo làm các bước tiếp theo để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thưa các đồng chí,

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI - một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI đã đề ra. Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Vì vậy, đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đề án và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất