Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2018
Ngành BHXH nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
a) Số người tham gia:

- BHXH là 14,34 triệu người; trong đó, BHXH bắt buộc 14,1 triệu người (đạt 96,2 % kế hoạch cả năm), BHXH tự nguyện 246 nghìn người (đạt 74,3%).

- BHTN 12,04 triệu người (đạt 93,5%).

- BHYT 82,05 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,4% dân số (chỉ tiêu bao phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 85,2% dân số).

b) Số thu: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 232.126 tỷ đồng, đạt 70,35% kế hoạch cả năm; trong đó:

- Thu BHXH 156.254 tỷ đồng.

- Thu BHTN 11.098 tỷ đồng.

- Thu BHYT 64.293 tỷ đồng.

- Thu lãi chậm đóng  481 tỷ đồng.

2. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

- Số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu (đã bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,4% số người tham gia BHXH.

- Số lượng sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc là 13.037.541 sổ (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,9% so với tổng số sổ đang tham gia BHXH bắt buộc

- Số người tham gia đã được cấp thẻ BHYT là 82,3 triệu người; trong đó, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH là 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH.

2. Giải quyết chế độ BHXH, BHTN

- Giải quyết 92.029 người hưởng BHXH hằng tháng, giảm 7,2% so với cùng kỳ 2017 (trong đó: hưu trí 74.174 người, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2017). Tại thời điểm tháng 9-2018, có gần 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (trong đó 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, 485.000 người nhận qua tài khoản cá nhân).

- Giải quyết 612.506 người hưởng trợ cấp 1 lần, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó: BHXH 1 lần là 527.142 người, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017).

- Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 7.500.653 lượt người (tăng 13% so với cùng kỳ 2017).

- Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người (tăng 24,6% so với cùng kỳ 2017); chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề cho 20.378 người (giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017).

3. Khám chữa bệnh BHYT

Số lượt khám chữa bệnh (KCB) BHYT khoảng 130,3 triệu lượt người.

4. Chi BHXH, BHTN, BHYT

Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là: 226.668 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch cả năm; trong đó:

- Chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước là 33.858 tỷ đồng.

- Chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH 114.065 tỷ đồng.

- Chi BHTN 6.699 tỷ đồng.

- Chi BHYT 72.045 tỷ đồng,

5. Phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành tổ chức nhiều chương trình, Hội nghị, Hội thảo quan trọng liên quan đến việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó có những nội dung quan trọng như:

- Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Phối hợp tổ chức và tham gia Đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại 10 tỉnh, thành phố.

- Tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại BHXH Việt Nam.

- Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2018; Tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ giám định BHYT của BHXH Việt Nam với Đại sứ quán Đan Mạch giai đoạn 2018-2019; Ký bản ghi nhớ hợp tác giữa  Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và BHXH Việt Nam về tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư Quỹ BHXH,...

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị An toàn thông tin ngành BHXH năm 2018; triển khai công tác phòng chống, xử lý tấn công mạng, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tập trung của ngành BHXH.

6. Hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

6.1. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật

- Tham gia với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan xây dựng, cung cấp số liệu, hoàn thiện “Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, “Đề án cải cách chính sách BHXH” trình Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII

- Tham gia với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội hoàn thiện: Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016-2018 và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ BHXH;

- Tham gia dự thảo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giao cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1-1-2018; tham gia dự thảo Tờ trình của Chính phủ với Quốc hội về xử lý chênh lệch lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu trước và sau ngày 1-1-2018.

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN như: Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8-5-2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14-4-2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 10-10-2017 của Bộ Y tế quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28-12-2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT; Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30-5-2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp...

- Tham gia, góp ý nhiều văn bản dự thảo quan trọng của Chính phủ và các bộ, ngành như: dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ; dự thảo Thông tư hướng dẫn bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp bắt buộc; dự thảo Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; dự thảo Thông tư sửa đổi thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập...

6.2. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành

- Kịp thời xây dựng, ban hành Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Ban hành Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành, kế hoạch kiểm toán nội bộ, kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính; giao kế hoạch thu, chi BHXH, BHYT năm 2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố; ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 và tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại trong toàn ngành BHXH...

Đặc biệt, với mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, BHXH Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 3677/CT-BHXH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành như: ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16-7-2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định 929/QĐ-BHXH ngày 26-7-2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong  lĩnh vực thu BHXH,BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22-5-2018  sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam; Công văn hướng dẫn việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Công văn giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT; Công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện một số quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 1-1-2018; Công văn về việc chấn chỉnh công tác giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần...

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra

- Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, cụ thể: đã phối hợp với thanh tra ngành Lao động, ngành Y tế, các bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Trong quá trình thanh tra góp phần chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Đến hết tháng 9 năm 2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra tại 13.640 đơn vị (trong đó: thanh tra chuyên ngành tại 4.959 đơn vị, thanh tra liên ngành tại 3.123 đơn vị, kiểm tra tại 5.558 đơn vị).

- Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỷ đồng; 39.021 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 43,31 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.127.058 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi nợ là 53,9%). Đã ban hành 631 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt phải thu là 22,23 tỷ đồng, đến nay đã thu được 4,25 tỷ đồng.

8. Tăng cường tuyên truyền về BHXH, BHYT

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; tổ chức Hội nghị báo cáo viên tuyên giáo toàn quốc để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về “Một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT triển khai thực hiện năm 2018”

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức nhiều chương trình, hội nghị, hội thảo, đối thoại, tuyên truyền... về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ về tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. 

- Phối hợp với: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho các doanh nghiệp, các bộ dân số, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ tại nhiều tỉnh, thành phố; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách và công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện cho đội ngũ cán bộ thuộc các Sở Lao động và Thương binh và Xã hội.

- Triển khai các hoạt động truyền thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Hội nghị ASSA 35 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, phiên bản tiếng Anh, tăng cường thông tin về thực hiện BHXH, BHYT cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của ngành để đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính, như: Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;  Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH; Quy định về quản lý chi trả các chế độ BHXH; Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong KCB..., kịp thời phát hiện loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp. Thực hiện công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính mới trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Trang tin điện tử của BHXH các tỉnh; đồng thời cập nhật lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận, thuận tiện khi cần giải quyết công việc. Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống “một cửa” điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn...

- Đẩy mạnh việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, huyện; tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cho công chức, viên chức ngành BHXH. Thực hiện trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành trên trục tích hợp dữ liệu quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp, quản lý lao động... để khai thác, sử dụng thông tin dùng chung giữa các bộ, ngành; thực hiện kết nối phần mềm kiểm soát hồ sơ bưu chính với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để liên thông trả kết quả thủ tục hành chính.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng in-tơ-nét); hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm... Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.

- Cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hồ sơ điện tử giao dịch phát sinh trên hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2018 hơn 34,78 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 98,9%.

- Hệ thống Thông tin giám định BHYT trong 9 tháng đầu năm tiếp nhận hồ sơ KCB điện tử đề nghị thanh toán của gần 129,35 triệu lượt người KCB BHYT với tổng cộng chi phí đề nghị là 80.970 tỷ đồng; gia tăng lần lượt 4,5% số hồ sơ và 10,3% tổng chi phí đề nghị giám định so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ liên thông dữ liệu bình quân đạt 98%, dữ liệu ra viện đúng ngày bình quân đạt 60,71%.

- Triển khai chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện và liên thông với Văn phòng Chính phủ để gửi, nhận văn bản đi, đến; tích hợp chữ ký số từ phó trưởng phòng trở lên tại BHXH Việt Nam, trưởng phòng trở lên tại BHXH cấp tỉnh và giám đốc, phó giám đốc tại BHXH cấp huyện (từ 1-6-2018, các văn bản đến, đi; soạn thảo; trao đổi thông tin; xử lý công việc; trình ký, phát hành văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng của Ban Cơ yếu Chính phủ (trừ văn bản mật và một số văn bản cá biệt có quy định riêng của ngành) cơ bản được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành). Triển khai, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc chính phủ điện tử.

11. Hoạt động hợp tác quốc tế

- Tổ chức thành công Hội nghị BCH Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 35 tại Nha Trang, Khánh Hòa; đồng thời, tiếp nhận chức Chủ tịch và Tổng Thư ký ASSA nhiệm kỳ 2018-2019. Tại sự kiện này, BHXH Việt Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng ASSA về ứng dụng công nghệ thông tin dành cho “Hệ thống Thông tin giám định BHYT”. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA, theo sáng kiến đề xuất của BHXH Việt Nam, các tổ chức thành viên ASSA đã ký kết Tuyên bố chung Nha Trang.

- Phối hợp với Đại học Waikato, New Zealand tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ cho lãnh đạo quản lý trong toàn Ngành và tổ chức các khóa đào tạo trong nước nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho công chức viên chức toàn Ngành.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động; hoàn thiện dự thảo Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp cả về nội dung và phương thức tiếp cận; nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo đài… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

3. Tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; bảo đảm cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

4. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH về giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo hướng liên thông với dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT...

5. Đẩy mạnh đôn đốc công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; mở rộng mạng lưới đại lý thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

6. Đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định BHYT; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

7. Tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân.

8. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của ngành; cơ sở dữ liệu tập trung; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam; thực hiện kết nối liên thông với Chính phủ và các bộ, ngành.

9. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.   

10. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015, Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất