Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Phát triển CSDL quốc gia về bảo hiểm

Thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm, ngày 21-5-2021, BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 455/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 43/2021/NĐ-CP. Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm.

Ngày 23-12-2022, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3680/QĐ-BHXH quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với CSDL quốc gia về bảo hiểm.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương, BHXH Việt Nam đang hoàn thiện Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu trong các hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam đã và đang kết nối với các bộ, ngành để chia sẻ, khai thác các thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, làm giàu CSDL quốc gia về bảo hiểm và các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDLQG, CSDL chuyên ngành

BHXH Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp với Bộ Công an kết nối xác thực và chia sẻ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 20-6-2023, hệ thống đã xác thực được 86.979.273 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ 117.556.990 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế (TCT): BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc bóc tách, xử lý dữ liệu của các gói tin từ TCT chuyển sang; thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam để lên biểu mẫu gửi BHXH tỉnh, thành phố khai thác.

Kết nối dữ liệu với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chia sẻ, khai thác nhóm thông tin về BHXH, BHTN theo quy định tại điểm d, điểm e, khoản 1 Điều 6 Nghị định số 43/2021/NĐ-CP và liên thông dữ liệu Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước để tra cứu các thông tin: Trạng thái tại thời điểm tra cứu (đang tham gia tại đơn vị sử đơn vị sử dụng lao động nào, mã cơ quan BHXH quản lý; đã nghỉ việc); Trạng thái hưởng chế độ BHXH; Tháng dừng đóng gần nhất; Tổng thời gian tham gia BHTN chưa hưởng; Lương bình quân 6 tháng cuối của lần chốt sổ cuối cùng trong quá trình giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp tích hợp, cung cấp DVC Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC quốc gia.

Kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Liên thông dữ liệu theo quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH theo Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo Nghị đinh số 122/2020/NĐ-CP ngày 15-10-2020 của Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Kết nối dữ liệu với Bộ Nội vụ: BHXH Việt Nam đã thực hiện rà soát các thông tin hiện có trong phần mềm Quản lý nhân sự ngành BHXH Việt Nam với các trường dữ liệu thuộc mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất theo Phụ lục 1 của Công văn số 639/BNV-VP ngày 21-2-2023 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Quyết định 893/QĐ-TTg và Đề án 06.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ khám, chữa bệnh BHYT, bàn giao toàn bộ CSDL hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng...

Triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip và ứng dụng xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chíp

Tính đến ngày 20-6-2023, toàn quốc đã có 12.455 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 97,27% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 29.265.842 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công an triển khai các công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư để hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN (theo Thông báo Kết luận số 276/TB-VPCP ngày 5-9-2022 của Văn phòng Chính phủ). BHXH Việt Nam đã nâng cấp, điều chỉnh Cổng tiếp nhận (thuộc Hệ thống Giám định BHYT) và Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ để tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc; đã triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB BHYT tại Quảng Bình và Hà Nội, triển khai xác thực sinh trắc trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của BHXH tỉnh Bình Dương và BHXH quận Đống Đa, Hà Nội.

Từ ngày 19-4 đến 21-4-2023, BHXH Việt Nam tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình triển khai Đề án 06 nói chung và tình hình triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip trong KCB BHYT tại Quảng Bình, trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bình Dương.

Đồng thời, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm, đề xuất phương án triển khai trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển Bộ Y tế chủ trì triển khai mở rộng ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB BHYT theo chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ triển khai Đề án 06 (tại Mục 6 của Thông báo số 3843/TB-TCTTKĐA[1] ngày 4-6-2023).

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến

Toàn bộ các TTHC của BHXH Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp DVC trực tuyến toàn trình. Các dịch vụ công này được cung cấp trên nhiều nền tảng, hình thức, như: Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC quốc gia, Ứng dụng VssID, tổ chức IVAN, VNPOST... Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 49.909.340 hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 85% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận).

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06), BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình, ban hành DVC, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai cung cấp DVC liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi"; "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí":

Tính đến ngày 20-6-2023, BHXH 2 địa phương triển khai làm điểm (Hà Nam và Hà Nội) đã tiếp nhận và giải quyết 39.440 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.361 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông.

Để sẵn sàng cho việc triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên toàn quốc, BHXH Việt Nam đã tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình triển khai làm điểm 2 nhóm TTHC liên thông tại Hà Nam (ngày 12-4-2023) và Hà Nội (ngày 13-4-2023); ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" tại Quyết định số 706/QĐ-BHXH[2] ngày 19-5-2023; quy trình liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" tại Quyết định số 976/QĐ-BHXH[3] ngày 12-6-2023.

Ngày 12-6-2023, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các DVC và có Công văn số 1205/CNTT-PM gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc nâng cấp phần mềm phục vụ triển khai liên thông 2 nhóm TTHC.

Ngày 19-6-2023, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1850/KH-BHXH về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông để tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố phục vụ triển khai trên toàn quốc đảm bảo thống nhất theo quy định, đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.[4]

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình:

Tính đến ngày 20-6-2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và xử lý gia hạn 15.756 thẻ BHYT thông qua dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, tăng 3.909 trường hợp so với cùng kỳ tháng trước (bao gồm cả trường hợp gia hạn cho từ 2 người trở lên (có giảm trừ mức đóng) và gia hạn đơn lẻ cho từng người).

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC quốc gia từ ngày 12-4-2022. Tính đến ngày 20-6-2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 166.512 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Triển khai DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

Ngày 19-1-2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký 2 Quyết định: Quyết định số 49/QĐ-BHXH về việc ban hành DVC trực tuyến "Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC" và Quyết định số 50/QĐ-BHXH về việc ban hành DVC trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng DVC".

Cùng ngày 19-1-2023, BHXH Việt Nam cũng đã triển khai tích hợp DVC Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia. Tính đến ngày 20-6-2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 453 hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện trực tuyến.

BHXH Việt Nam đã tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động), hiện nay, BHXH Việt Nam đang hoàn thiện điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai DVC Giải quyết hưởng BHXH một lần (thuộc nhóm áp dụng thí điểm xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp DVC trực tuyến) và DVC Đăng ký tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Phối hợp, hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe (từ 28-12-2022) và giấy chứng sinh, giấy báo tử (từ 27-2-2023) và có các văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải để phối hợp thực hiện.

Để triển khai có hiệu quả việc liên thông dữ liệu, BHXH Việt Nam đã có các Công văn: Công văn số 25/BHXH-CNTT ngày 5-1-2023 và Công văn số 546/BHXH-CNTT ngày 1-3-2023  yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với sở y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình triển khai hỗ trợ liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử phục vụ Đề án 06.

Ngày 22-3-2023, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tập huấn triển khai liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử cho các sở y tế, BHXH các tỉnh, thành phố và các cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc, giúp hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, cũng như nắm rõ quy trình, cách thức thực hiện việc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Ngày 3-4-2023, BHXH Việt Nam đã bổ sung hàm tra cứu dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử thông qua dịch vụ web và có Công văn số 907/BHXH-CNTT gửi Bộ Công an, Bộ Y tế để tích hợp phục vụ triển khai 2 nhóm TTHC liên thông.

Tính đến ngày 20-6-2023, trên toàn quốc có 1.034 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 484.482 dữ liệu được gửi; có 1.055 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 138.146 dữ liệu được gửi; 314 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 1.637 dữ liệu được gửi.

Trên cơ sở số liệu thống kê các trường hợp gửi dữ liệu chậm muộn, định kỳ hằng tháng, BHXH Việt Nam đã có Công văn gửi Bộ Y tế đề nghị phối hợp đôn đốc các cơ sở KCB liên thông dữ liệu phục vụ Đề án 06.[5]

Triển khai ứng dụng VssID - BHXH số

Ứng dụng VssID trên thiết bị di động là bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Sau gần 3 năm triển khai, ứng dụng VssID ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích của mình trong việc cung cấp thông tin chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT thay cho thẻ BHYT giấy; cung cấp các dịch vụ công dành cho cá nhân phục vụ giao dịch với cơ quan BHXH;… giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi an sinh cho chính mình. Đặc biệt, tại những thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc sử dụng ứng dụng đã góp phần hiệu quả trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Tính đến 20-6-2023, toàn Ngành đã phê duyệt 29.386.325 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng DVC BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID), trong đó có 1.365.584 người với 3.015.426 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT.

Theo bảng xếp hạng hiện nay về "Ứng dụng được tải nhiều nhất tại Việt Nam" trên App Store, ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam đứng thứ Nhất trong nhóm ứng dụng về kinh doanh và đứng thứ 27 trong nhóm các ứng dụng miễn phí.

Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22-1-2020 về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng” ; Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28-10-2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025: “60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt”.

Để thực hiện chỉ tiêu giao, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp như: Ban hành Kế hoạch số 1823/KH-BHXH ngày 9-6-2020 về việc “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025”; Hằng năm thực hiện giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị cho BHXH các tỉnh, thành phố (năm 2023 là Quyết định số 459/QĐ-BHXH ngày 23-3-2033), trong đó có đưa ra các giải pháp để BHXH các tỉnh thực hiện phát triển số người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: Tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của Ngành; tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền; phân tích, xác định nhóm người hưởng tiềm năng; phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hướng dẫn người lao động khai báo thông tin tài khoản để nhận chế độ qua tài khoản cá nhân ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHXH, TCTN,…

Kết quả đạt được ước 6 tháng đầu năm 2023 có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao (đến năm 2025, 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt). Trong đó: Lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ước khoảng 43%; Chế độ BHXH một lần ước khoảng 92%; TCTN ước khoảng 98%.

-----------------------------------------

[1] Thông báo số 3843/TB-TCTTKĐA ngày 4-6-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Tổ công tác triển khai Đề án 06 tháng 5-2023.

[2] Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19-5-2023 ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ (phục vụ triển khai TTHC liên thông trên toàn quốc).

[3] Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12-6-2023 ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ (phục vụ triển khai TTHC liên thông trên toàn quốc).

[4] BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông vào ngày 22-6-2023.

[5] Các công văn gửi Bộ Y tế đề nghị phối hợp đôn đốc các cơ sở KCB trong việc liên thông dữ liệu điện tử phục vụ Đề án 06: Công văn 1288/BHXH-CNTT ngày 5-5-2023, Công văn số 1552/BHXH-CNTT ngày 29-5-2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất