Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở của quận Hải An (Hải Phòng)
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1 - phường Cát Bi.

Đảng bộ quận Hải An, TP. Hải Phòng hiện có 55 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó 16 đảng bộ cơ sở và 39 chi bộ cơ sở với tổng số 5.575 đảng viên. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường trong quận Hải An (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch) năm 2010 có 37 đồng chí, năm 2015 có 38 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường.

Những năm qua, Quận ủy thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn quận, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, do đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở quận Hải An có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ 2010-2015, công tác quy hoạch cán bộ cấp phường được Ban Thường vụ Quận ủy chú trọng, cơ bản bảo đảm được số lượng, chất lượng. Cụ thể, quy hoạch cán bộ đối với chức danh bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường giai đoạn 2010-2015 có 118 lượt cán bộ bằng 63 đồng chí, trong đó cấp trưởng có 46, cấp phó có 72. Tỷ lệ nữ có 8, chiếm 12,7%; tuổi bình quân: 40,7 tuổi, dưới 35 tuổi có 24, chiếm 38,1%, từ 36 đến 40 tuổi có 8, chiếm 12,7%, từ 40 đến 50 tuổi có 20, chiếm 31,7%, trên 50 tuổi có 11, chiếm 17,4%; trình độ chuyên môn: đại học có 54, chiếm 85,7% (trong đó đại học chính quy có 8, chiếm 12,7%), trung cấp, cao đẳng có 9, chiếm 14,2 %; trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân có 4, chiếm 6,3%, trung cấp có 52, chiếm 81%. Quy hoạch cán đối với chức danh bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường giai đoạn 2015-2020: Có 124 lượt cán bộ bằng 57 đồng chí, trong đó cấp trưởng có 46, cấp phó có 78. Tỷ lệ nữ có 11, chiếm 19,3%; tuổi bình quân: 39,5 tuổi, dưới 35 tuổi có 22, chiếm 38,6%, từ 36 đến 40 tuổi có 10, chiếm 17,5%, từ 40 đến 50 tuổi có 22, chiếm 38,6%, trên 50 tuổi có 3, chiếm 5,2 %; trình độ chuyên môn: đại học có 54, chiếm 94,4% (trong đó đại học chính quy có 9, chiếm 15,7%), trung cấp, cao đẳng có 3, chiếm 5,2 %; trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân có 2, chiếm 3,5%, trung cấp có 45, chiếm 78,9%.


Độ tuổi bình quân của đội ngũ cán bộ chủ chốt khối phường trong quận có sự thay đổi, trẻ hóa ở các năm sau. Độ tuổi bình quân năm 2010 của bí thư đảng ủy phường là 48,75 tuổi, phó bí thư là 45,57 tuổi, chủ tịch UBND phường là 50,25 tuổi, phó chủ tịch là 41,84 tuổi. Đến năm 2015, tuổi bình quân của bí thư đảng ủy là 46 tuổi (giảm 2,75 tuổi), phó bí thư đảng ủy là 41,3 tuổi (giảm 4,27 tuổi), chủ tịch UBND phường là 43,86 tuổi (giảm 6,45 tuổi), phó chủ tịch UBND phường là 39 tuổi (2,84 tuổi). Trong thời gian qua, Quận ủy đặc biệt chú trọng đến trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và hoạt động có tính liên tục. Theo đó, cấp ủy cơ sở đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực tham gia các chức vụ chủ chốt. Năm 2010, tuổi bình quân của cán bộ tham gia cấp ủy của khối phường là 44,8 tuổi, năm 2015 là 41,25 tuổi. Đội ngũ cán bộ của cơ sở khối phường từng bước được trẻ hóa, kết hợp các độ tuổi, vừa bảo đảm tính liên tục, kế thừa, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn. Việc luân chuyển cán bộ đã có tác dụng tích cực, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực thực tiễn, phương pháp và tác phong công tác sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở của quận đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ chủ chốt cấp phường 2010-2015 đã được Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các phường quan tâm, nhất là việc đào tạo, bố trí, sắp xếp, củng cố đội ngũ cán bộ. Đến nay đội ngũ cơ bản đáp ứng về yêu cầu trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác. Năm 2010 có 59/127 cấp ủy viên có trình độ đại học, chiếm 74,8%; năm 2015 có 95/119 đồng chí cấp ủy có trình độ đại học và trên đại học, chiếm 79,8%. Năm 2010 có 91/127 ủy viên cấp ủy có trình độ trung cấp, cao cấp và cử nhân lý luận chính trị chiếm 71%; năm 2015 có 98/119, chiếm 82,3% cấp ủy viên có trình độ trình độ trung cấp, cao cấp và cử nhân lý luận chính trị. Nhận thức của cán bộ chủ chốt các cấp uỷ, chính quyền phường về chế độ học tập chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên, góp phần nâng cao trình độ cán bộ chủ chốt đồng thời ngày càng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quận.

Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ, lãnh đạo các cơ sở quan tâm lựa chọn cán bộ nữ, cán bộ trẻ trưởng thành từ phong trào, có năng lực, triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch, vai trò, vị thế của cán bộ nữ được nâng lên và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của quận. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tăng lên, năm 2010 là 27 đồng chí, năm 2015 số lượng nữ tham gia cấp ủy là 36.

Được sự quan tâm của các cấp ủy, nhận thức trong các cấp ủy, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở về công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ phường tiếp tục được kiện toàn và củng cố cả về số lượng và chất lượng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của quận đối với các phường ngày càng cụ thể, sâu sát, hiệu quả hơn, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất