Phấn đấu bảo đảm tỷ lệ đại biểu nữ trong bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của nhân dân cả nước diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tổ chức bầu cử thành công là dấu mốc quan trọng đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ Trung ương đến cơ sở và ý thức trách nhiệm, vai trò làm chủ của nhân dân.

Để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công, nhất là bảo đảm tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và HĐND, xin nêu một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo để làm tốt công tác cán bộ nữ:

Trước hết, các cấp ủy cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4-1-2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo Kết luận số 215-TB/TW ngày 12-10-2015 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phấn đấu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nữ đạt tỷ lệ 35%.          

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ là nhiệm vụ của các cấp và cả hệ thống chính trị; qua đó đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, nhằm khắc phục những tồn tại, kịp thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ của đất nước.          

Ba là, cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm xây dựng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý nữ, nâng cao năng lực của phụ nữ về mọi mặt nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan của hệ thống chính trị; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ, bảo đảm yêu càu phát triển liên tục, bền vững đội ngũ cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.          

Bốn là,
rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng của phụ nữ. Quan tâm đặc biệt tới xây dựng chính sách cho các đối tượng cán bộ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cán bộ nữ đi học có con nhỏ. Xem xét, sửa đổi Bộ Luật Lao động và các luật liên quan về vấn đề nghỉ hưu của nữ cán bộ, công chức.          

Năm là, thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW, phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ phải có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.          

Sáu là, hội liên hiệp phụ nữ, ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ, đội ngũ cán bộ nữ về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết vượt khó, vươn lên để không ngừng tiến bộ, hoàn thiện phẩm chất, năng lực đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội.          

Bảy là, các cấp ủy đảng tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hằng năm đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội về chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất