Đảng bộ tỉnh Bắc Giang: Nâng cao chất lượng công tác cán bộ
Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang quản lý (lớp thứ nhất).

Chủ trương sát, đúng
Thực hiện công tác cán bộ, BTV Tỉnh ủy ban hành đồng bộ các nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận như: Nghị quyết số 173-NQ/TU ngày 29-9-2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 128-KL/TU ngày 30-9-2021 một số nội dung về công tác cán bộ và tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 6-1-2023 về tăng cường công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023-2030. Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Trong công tác quy hoạch cán bộ, cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; trong đó quan tâm phát hiện những nhân tố trẻ có triển vọng phát triển từ thực tiễn để đưa vào quy hoạch. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ (giai đoạn) 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ (giai đoạn) 2025-2030, 2026-2031 của tỉnh cơ bản bảo đảm cơ cấu, nhất là cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt tỉnh góp phần tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài: Phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh đối với 67 đồng chí (đ/c); quy hoạch BTV Tỉnh ủy đối với 20 đ/c; quy hoạch các chức danh lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với 31 đ/c. Quy hoạch các chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý: Ở các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 460 đ/c; các chức danh chủ chốt cấp huyện 237 đ/c...

Mỗi nhiệm kỳ, BTV Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Việc luân chuyển được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, không làm ồ ạt chạy theo số lượng, bảo đảm tính ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, tạo được sự đồng thuận nơi cán bộ đi và nơi cán bộ đến. Qua luân chuyển, cán bộ được bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn, nhiều đồng chí được đảm nhiệm chức vụ cao hơn; góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ...

Chú trọng công tác đánh giá cán bộ
Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm; đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm, trước khi hết nhiệm kỳ bầu cử và bổ nhiệm được quan tâm chỉ đạo thực hiện nền nếp, dân chủ, khách quan, có đổi mới. Từ năm 2021 đến nay, các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 237 tập thể, 487 cá nhân. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá cán bộ dưới quyền; thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu đánh giá của công chức, viên chức nơi công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, đề ra các nhiệm vụ, giáp pháp, lộ trình để sửa chữa, khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ bám sát chức năng, nhiệm vụ để:

1. Tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ phải nghiêm túc, thực chất theo hiệu quả công việc, chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu. Đẩy mạnh công tác luân chuyển gắn với quy hoạch, tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện trưởng thành toàn diện. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về xây dựng Đảng, pháp luật, quản lý nhà nước, cải cách hành chính, ngoại ngữ cho cán bộ, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, từng bước đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

2. Việc tham mưu bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải dân chủ, khách quan, công tâm trên quan điểm “vì việc để bố trí người, không vì người để bố trí việc”; Quan tâm bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường tham mưu kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ trong từng khâu của công tác cán bộ theo Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết chống biểu hiện sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 2-6-2023 của BTV Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí, bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Việc xếp loại cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu phải toàn diện, thực chất, công tâm và khách quan theo chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc hiệm vụ đối với những cán bộ có kết quả nổi trội, sản phẩm cụ thể, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ cấp dưới trực tiếp và cán bộ thuộc thẩm quyền. Kết quả đánh giá cán bộ được thông báo công khai cho người đánh giá và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị biết để theo dõi, giám sát và tiếp tục tham gia vào quá trình đánh giá cán bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất