Đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương với công tác nghiên cứu khoa học

Đồng chí Ngô Xuân Thủy, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày tham luận "Đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương với công tác nghiên cứu khoa học" tại Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số kết quả nổi bật

Được lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị tin tưởng phân công, đoàn viên, thanh niên cơ quan đã tham gia triển khai thực hiện các đề tài, đề án của Ban, đặc biệt là những đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương về các mặt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cơ quan còn được đồng chí Trưởng Ban nhiệm kỳ 2016-2021 tin tưởng giao chủ trì triển khai, thực hiện 2 Đề án “Nâng cao chất lượng văn hóa công sở và xây dựng môi trường công tác tại Ban Tổ chức Trung ương” và “Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”. Riêng đối với Đề án “Nâng cao chất lượng văn hóa công sở và xây dựng môi trường công tác tại Ban Tổ chức Trung ương”, sau khi được Hội đồng khoa học Ban nghiệm thu, Đoàn Thanh niên cơ quan đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia sắp xếp lại các phòng làm việc, bố trí các chậu cây cảnh tại trụ sở làm việc của Ban, góp phần xây dựng môi trường công tác xanh - sạch - đẹp tại cơ quan, được Đảng ủy, Lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị ghi nhận và đánh giá cao. Theo đó, bước đầu đã khẳng định được năng lực nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên, từ đó, phát huy hơn nữa tính ứng dụng thực tiễn đề án vào trực tiếp các hoạt động của cơ quan. Nhằm duy trì và lan tỏa tinh thần đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, năm 2021, Đoàn Thanh niên cơ quan tiếp tục chủ trì triển khai Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng”. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng và là xu hướng tất yếu, phù hợp với chủ trương phát triển của Đảng, Nhà nước và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học tổng thể, thống nhất với hệ thống dữ liệu của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh việc đó, Đoàn Thanh niên cơ quan còn tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động sinh hoạt khoa học bổ ích, lý thú. Cũng trong năm 2011, được sự đồng ý của BTV Đoàn Khối, Đoàn Thanh niên cơ quan phối hợp với Viện Khoa học tổ chức, cán bộ đăng cai tổ chức Chương trình tập huấn “Phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ đoàn, đoàn viên Khối Các cơ quan Trung ương năm 2021”.

Thuận lợi và khó khăn

Thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của BTV Đoàn Khối, sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, BCH Đoàn Thanh niên cơ quan đã chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động đoàn thể và phong trào thanh niên có điểm nhấn và chiều sâu, trong đó bước đầu chú trọng phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học. Có thể nói, “chìa khóa” thành công chính là sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, khả năng khơi dậy và quy tụ trí tuệ, năng lực của mỗi đoàn viên, thanh niên của Đoàn Thanh niên cơ quan và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân năng động, sáng tạo trong tập thể. Những thành công bước đầu trong công tác nghiên cứu khoa học của Đoàn Thanh niên cơ quan sẽ là nền tảng tinh thần vững chắc, là bàn đạp cho những bước phát triển xa hơn của mỗi đoàn viên, thanh niên trên con đường sự nghiệp.

Trong năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời ban hành các văn bản pháp lý về công tác nghiên cứu khoa học, là ban đảng duy nhất trong các ban, cơ quan Trung ương ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học với hệ thống các quy định, văn bản biểu mẫu bảo đảm hoạt động tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học bài bản, nền nếp, cũng là ban đảng đầu tiên ban hành Kế hoạch nghiên cứu toàn khóa. Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2021-2026 được kịp thời thành lập với sự tham gia của đại diện 14/14 cục, vụ, đơn vị trong Ban, kết tinh trí tuệ của các đồng chí có kiến thức uyên thâm, bề dày kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Ban. Đây cũng chính là lợi thế to lớn cho sự phát triển của công tác nghiên cứu khoa học của Ban nói chung, của Đoàn Thanh niên cơ quan nói riêng.

Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực xã hội và phối hợp với các đơn vị Đoàn bạn, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh hoạt khoa học của Đoàn Thanh niên được thực hiện hiệu quả, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động, tầm vóc và uy tín của Đoàn Thanh niên cơ quan.

Tuy nhiên, so với các phong trào, hoạt động thanh niên khác, nghiên cứu khoa học chưa được xác định là thế mạnh, là hoạt động trọng tâm của Đoàn Thanh niên nên việc triển khai tổ chức thực hiện đôi lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ, cụ thể. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn tâm lý ngại thử thách, ngại va chạm, chưa mạnh dạn, chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chưa nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong thực tiễn.

Hiện tại vẫn chưa có chương trình, kế hoạch cụ thể cho công tác nghiên cứu khoa học của Đoàn Thanh niên cơ quan cho từng giai đoạn; chưa xác định, chọn lọc được những chủ đề, nội dung nghiên cứu thiết thực, có tính thời sự, phù hợp với vai trò, vị thế của Đoàn Thanh niên cơ quan. Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu, chưa tác động sâu sắc đến tinh thần xung kích của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Chưa có những hình thức khen thưởng, tuyên dương phù hợp để tạo được động lực, niềm tin thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học.

Phương hướng và giải pháp

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Đoàn Thanh niên cơ quan phải hướng đến hình thành và phát triển năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng của đoàn viên, thanh niên; đặc biệt chú trọng giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn gắn với lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng trên cơ sở các tri thức và phương pháp nghiên cứu mà đoàn viên, thanh niên được trang bị trong quá trình công tác, phù hợp với năng lực, điều kiện của từng cá nhân. Hơn nữa, sản phẩm nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên phải được đưa vào khai thác, ứng dụng, hướng đến phục vụ sự phát triển của Đoàn Thanh niên cơ quan nói riêng, của Ban Tổ chức Trung ương nói chung. Đồng thời việc nghiên cứu khoa học phải trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên.

Từ phương hướng đó tác giả xin nêu ra 6 giải pháp như sau:

Một là, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, BCH Đoàn Thanh niên cơ quan trong việc thu hút, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.  

Hai là, đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình nghiên cứu gắn với mục tiêu từng giai đoạn, hướng tới nghiên cứu sản phẩm khoa học chất lượng cao.

Ba là, tổ chức tổng kết định kỳ hoạt động nghiên cứu khoa học để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo; lựa chọn những chủ đề nghiên cứu thiết thực, gắn với lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; lựa chọn những đoàn viên, thanh niên có năng lực nghiên cứu trực tiếp tham gia và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các đề tài, đề án của Đoàn Thanh niên.

Bốn là, có cơ chế khuyến khích, biểu dương tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Việc khen thưởng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, căn cứ vào kết quả nghiên cứu và việc chấp hành các quy định trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Năm là, tăng cường truyền thông về các hoạt động nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh khai thác, ứng dụng, nhân rộng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên.

Sáu là, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học, sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng để hỗ trợ đắc lực, hiệu quả trong quá trình nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất