Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu: Chuyển biến trong công tác cán bộ nữ


Lãnh đạo Huyện ủy Hòa Bình và lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 4 trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025


Quan tâm quy hoạch cán bộ nữ

Đảng bộ huyện Hòa Bình có 14 đảng bộ cơ sở, trong đó có 8 đảng bộ xã, thị trấn, 6 đảng bộ ngành huyện và 10 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, với tổng số 2.848 đảng viên, trong đó có 954 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 33,49%, tăng gần 16% so với năm 2010.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy hầu hết cán bộ nữ ở huyện cơ bản điều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đựợc giao; nhiều cán bộ nữ đã thể hiện được sự nhiệt tình, sôi nổi, linh hoạt, nềm dẻo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Điều không thể phủ nhận là đội ngũ cán bộ nữ trong huyện ở mọi vị trí công tác đã ngày càng có ý thức, ý chí học tập để chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, từng bước khẳng định vai trò vị trí của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị các cấp của huyện.

Trong thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng, BTV Huyện ủy xác định công tác đánh giá cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ, từ đó trong quá trình thực hiện luôn chú trọng việc sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ có phẩm chất chính trị tốt, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, lấy đạo đức, năng lực thực tiễn làm thước đo để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trước mắt, lâu dài và từng bước kiện toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ để làm cơ sở lựa chọn, giới thiệu cán bộ nữ có triển vọng, đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ để đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ nữ của huyện. Cụ thể, nhiệm kỳ 2020-2025 BCH các đảng bộ xã, thị trấn đã quy hoạch 210 đồng chí, trong đó 73 đồng chí nữ, chiếm 35%; quy hoạch BTV có 75 đồng chí, trong đó có 24 đồng chí nữ, chiếm 31%.

Chức danh chủ chốt đều có quy hoạch cán bộ nữ; trưởng, phó ngành huyện quy hoạch là 312 đồng chí, trong đó nữ là 103 đồng chí, chiếm 33%. BTV Huyện ủy tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Huyện ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện giai đoạn 2020-2025. Cụ thể: BCH Đảng bộ huyện có 80 đồng chí, trong đó có 27 đồng chí nữ, chiếm 33,75%; BTV Huyện ủy có 21 đồng chí thì có 4 đồng chí nữ, chiếm 19,04%. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm vai trò lãnh đạo tập trung của cấp ủy đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gắn quy hoạch với bố trí sử dụng

Để tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị huyện và cơ sở, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn có sự quan tâm đúng mức, xem đây là một trong những khâu quan trọng trong công tác tạo nguồn cán bộ của đơn vị, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tỷ lệ nữ trong các cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các đảng bộ xã, thị trấn, các ngành có liên quan cử đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (sau đại học) 43 đồng chí, trong đó nữ 11 đồng chí, chiếm 25,58% so tổng số được đưa đi đào tạo; lý luận chính trị 124 đồng chí, trong đó nữ 52 đồng chí, chiếm 41,93% so tổng số được đưa đi đào tạo (cao cấp 48 đồng chí, trung cấp 76 đồng chí).

Nhìn chung, các cấp ủy từ huyện đến các xã, thị trấn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn nhận thức đúng mục đích, nhu cầu, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng chức danh cán bộ, trong đó quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ; trong đó, đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bộ trong quy hoạch đã được phê duyệt và yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, phương pháp, kỹ năng xử lý tình huống. Ngoài ra, BTV Huyện ủy thường xuyên tổ chức cập nhật những văn bản, kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện.

Công tác điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thời gian qua được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt, đảm bảo dân chủ, khách quan, từ đó từng bước góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Qua từng nhiệm kỳ, số lượng, tỉ lệ nữ tham gia vào cấp ủy, HĐND và vị trí lãnh đạo các cấp ở huyện đã không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, BCH Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 có 39 đồng chí, trong đó có 6 đồng chí nữ, chiếm 15,38%; BCH đảng bộ xã, thị trấn có 120 đồng chí, trong đó có 27 đồng chí nữ, chiếm 22,5%. Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 có 30 đồng chí, trong đó có 12 đồng chí nữ, chiếm 40%. Đại biểu HĐND xã, thị trấn có 217 đồng chí, trong đó có 51 đồng chí nữ, chiếm 23,50%. Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện là 132 đồng chí (nữ 26 đồng chí, chiếm 24,42%); Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn có 61 đồng chí, trong đó có 27 đồng chí nữ, chiếm 44,26%.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất