Kết quả phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại Yên Bái
Các đại biểu biểu quyết đối với nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TL.
Lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa Quy định số 105-QĐ/TW 

Tỉnh ủy Yên Bái đã cụ thể hóa các nội dung liên quan vào Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ (Quyết định số 2303-QĐ/TU ngày 28-5-2020 của BTV Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; bổ sung, thay thế bởi Quy định số 15-QĐ/TU ngày 19-10-2021); Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức chức đối với cán bộ (Quy định số 21-QĐ/TU ngày 20-12-2021 của BTV Tỉnh ủy về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ); bám sát nguyên tắc, mục đích, yêu cầu trong công tác cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp gắn với xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý cán bộ.

Căn cứ các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã triển khai cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện tốt các nội dung công tác cán bộ.
Kết quả nổi bật

Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể: Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 7-12-2020 của BTV Tỉnh ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cấp ủy trực thuộc đã cụ thể hóa Hướng dẫn bảo đảm quy định của Đảng và Nhà nước theo nguyên tắc: “quản lý đến đâu, đánh giá đến đó”. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới theo hướng minh bạch, thực chất, hiệu quả hơn, đánh giá cán bộ bằng "sản phẩm cụ thể”. Thực hiện nghiêm yêu cầu lấy kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm làm cơ sở để xem xét bố trí, sử dụng cán bộ; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân, người đứng đầu với đánh giá của tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2018 đến nay, Yên Bái đã đã thực hiện nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với 23.822 lượt cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông giữa quy hoạch với các khâu khác trong công tác cán bộ: BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện quy hoạch cán bộ có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành và thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 8-8-2018 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực, trình độ đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển vào quy hoạch của tỉnh để chủ động nguồn cán bộ, phục vụ công tác sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các giai đoạn tiếp theo. Tỉnh đã thực hiện xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đối với 30.074 lượt cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng: BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và ban hành Quy định số 07-QĐ/TU ngày 29-3-2018 về luân chuyển cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh. Luân chuyển cán bộ đã tăng cường kịp thời cán bộ cho cơ sở, tạo môi trường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn công tác; từng bước khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Các đồng chí được luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí trưởng thành, phát triển, được bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn. Từ năm 2018 đến nay, tổng số cán bộ được luân chuyển trên địa bàn tỉnh là 189 lượt cán bộ.

Bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo đúng quy định: BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 32-QĐ/TU ngày 4-6-2020 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, Quy định số 21-QĐ/TU ngày 20-12-2021 về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ để tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Các cấp ủy, tổ chức đảng theo thẩm quyền và theo phân cấp quản lý cán bộ kịp thời cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều kiện, quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã thực hiện bổ nhiệm đối với 2.077 lượt cán bộ; thực hiện giới thiệu ứng cử đối với 6.701 lượt cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên: Bám sát kế hoạch, yêu cầu và sự chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hằng năm; trong đó, chú trọng đào tạo cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, đào tạo theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tỉnh cũng quan tâm bố trí nguồn kinh phí, kết hợp với các nguồn lực, sử dụng hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã cử 50.675 lượt cán bộ diện các cấp ủy quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, đào tạo về chuyên môn 892 lượt; đào tạo về lý luận chính trị 4.694 lượt; bồi dưỡng nghiệp vụ 45.089 lượt.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cán bộ theo quy định: Tỉnh thường xuyên thực hiện tốt các chế độ, chính sách nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu,... đối với cán bộ; quan tâm làm tốt công tác điều dưỡng, thăm hỏi, trợ cấp, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo quy định. BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 18-QĐ/TU ngày 15-11-2021 về thăm hỏi, hỗ trợ và điều dưỡng đối với cán bộ; đặc biệt, đã nghị quyết chủ trương để HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ không tái cử, cán bộ nghỉ trước tuổi do sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Từ năm 2018 đến nay đã có 2.515 lượt cán bộ được hưởng các chế độ, chính sách.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật nghiêm cán bộ vi phạm: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Trung ương, bảo đảm đúng chế độ, chính sách để công tác khen thưởng tạo được động lực giúp cán bộ tích cực phấn đấu cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1854-QĐ/TU ngày 24-6-2019 ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Hằng năm, trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, BTV Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã có 36.062 lượt cán bộ được khen thưởng; 636 trường hợp cán bộ diện các cấp ủy quản lý theo phân cấp bị kỷ luật.

Vẫn còn hạn chế

Việc lãnh đạo cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn về phân cấp quản lý cán bộ ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm, một số nội dung còn chung chung, chưa cụ thể rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong công tác cán bộ. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi, có thời điểm chưa thường xuyên, kịp thời. Thực hiện quy trình công tác nhận xét, đánh giá cán bộ để làm cơ sở đề xuất nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử có lúc, có nơi còn biểu hiện cầu toàn, chưa đánh giá toàn diện, thực chất về mọi mặt của cán bộ; quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng có nơi thực hiện chưa tốt. Việc tổ chức thực hiện các bước lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc xác định thành phần tham dự các hội nghị.

Một số kinh nghiệm

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, nêu cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác cán bộ, bảo đảm nắm vững quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Hai là, quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ.

Ba là, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều  kiện, phù hợp với vị trí chức danh sau sắp xếp nhằm phát huy năng lực, sở trường.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cán bộ trong giai đoạn tiếp theo.

Năm là, thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ các cấp, các ngành.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất