Thông báo kết luận việc bổ nhiệm công chức tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Thông báo nêu rõ một số thiếu sót trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương là: Có hai công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở chưa bảo đảm để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Tại thời điểm ngày 15-10-2016, Sở có chín phòng với số lượng phó trưởng phòng là 31 người, trong đó sáu phòng chuyên môn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở trình UBND tỉnh Hải Dương là tám người. Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở quyết định cho bảy công chức thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác, cho nên đến ngày 18-11-2016, số lượng phó trưởng phòng của Sở là 23 người. Tuy nhiên, hiện nay, Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức. Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương rà soát về điều kiện tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, bảo đảm số lượng phù hợp quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất