Công tác xây dựng tổ chức đảng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lâm Đồng

Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng các tổ chức đảng bảo đảm vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hệ thống các ngân hàng TMCP hiện nay được xếp vào môi trường kinh tế tư nhân. Tại Văn kiện Đại hội X của Đảng đánh giá, kinh tế tư nhân là khu vực có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh một lần nữa: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế”; Đại hội XII của Đảng tiếp tục xác định: kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đây là những nhận định thể hiện tính đúng đắn của Đảng ta về vai trò của lĩnh vực kinh tế tư nhân. Trong đó hệ thống ngân hàng TMCP khối quốc doanh cũng không ngoại lệ, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính của nước nhà. 

Việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các ngân hàng TMCP có vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp và lên tổ chức đảng cấp trên, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ nhân viên; Ngân hàng TMCP có tổ chức đảng sẽ đảm bảo được “tính đảng” trong thực hiện các hoạt động của mình, là chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh ngành Ngân hàng nói chung mang tính chất đặc thù, tỷ lệ xảy ra rủi ro sai phạm cao. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những năm vừa qua cũng đã xảy ra nhiều trường hợp vụ việc mang tính chất nghiêm trọng tại một số ngân hàng TMCP. Vì vậy, càng khẳng định thêm việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên đi đúng định hướng trong các ngân hàng TMCP là có vài trò vô cùng quan trọng. 

Kết quả rõ rệt

Trên cơ sở đó, thời gian qua công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng ngày càng có chuyển biến tích cực. Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng; tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động, công tác; đồng thời góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển ngân hàng vào cuộc sống. Nhiều cán bộ, người lao động đã có nhận thức đúng về Đảng, phấn đấu và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng; xây dựng các chi bộ cơ sở trong Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng thành hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đảng viên, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở đơn vị; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị. Từ một chi bộ, tháng 6-2018, Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng đã được đáp ứng đủ tiêu chí để thành lập đảng bộ cơ sở, thể hiện quyết tâm cao của các cấp ủy đảng của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng trong việc chú trọng về xây dựng, phát triển công tác đảng tại đơn vị. Hiện tại, Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng đang có 60 đảng viên, 16 quần chúng ưu tú đang theo học cảm tình Đảng. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được chú trọng, phát triển. Định kỳ 6 tháng, 1 năm Đảng ủy đều giới thiệu quần chúng ưu tú theo học các lớp cảm tình Đảng.

Để tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng. Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng đã yêu cầu các chi bộ cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố, nâng cao chất lượng lao động của tổ chức Đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng.

Hạn chế, khó khăn

Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn tại các ngân hàng TMCP nói chung của tỉnh Lâm Đồng hiện nay, công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khối các ngân hàng TMCP còn tồn tại những hạn chế, yếu kém:

Một là, không ít cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ngân hàng TMCP tại địa bàn nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến thành lập, hoạt động của tổ chức đảng trong ngân hàng TMCP, do đó, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong các ngân hàng TMCP còn mỏng, vai trò, vị trí chưa đủ mạnh, hiệu quả hoạt động còn thấp. Một số nơi hoạt động mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn thể chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên.

Hai là, vẫn còn một bộ phận lãnh đạo ngân hàng TMCP, cũng như người lao động không mặn mà đối với việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng, lo ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Ngoài ra, nhiều cán bộ, nhân viên thường xuyên phải thay đổi công việc gây khó khăn trong công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, sinh hoạt chi bộ. Nhiều người học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chưa kịp kết nạp đã chuyển đi nơi khác làm việc…Những khó khăn này dẫn đến số tổ chức đảng và số đảng viên của khối các ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh còn thấp.

Ba là, mặc dù Trung ương và Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách rất lớn trong việc đưa các nghị quyết, chỉ thị trên vào cuộc sống. Nhiều chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền có chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân nhưng còn nặng về phong trào, hình thức, thiếu thực chất và khả thi.

Giải pháp

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động để họ nhận thấy vào Đảng là nhu cầu tự thân, phù hợp với mong muốn phát triển của mình và của chính ngân hàng. Các cấp ủy cần chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp phối hợp với lãnh đạo các đơn vị có chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động ưu tú trong đơn vị có thời gian đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; có thời gian sinh hoạt chi bộ linh hoạt…

Thứ hai, cần đổi mới nội dung sinh hoạt đảng trong các ngân hàng TMCP theo hướng tinh gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Từng bước để lãnh đạo các đơn vị này thấy được tổ chức đảng không cản trở, mà trái lại cùng với họ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, cùng hướng tới sự phát triển của đơn vị, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

Thứ ba, các cấp ủy đảng trong tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thành lập các tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những nơi có đủ điều kiện, nhưng chưa có đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ. Trong trường hợp đó cấp ủy cấp cơ sở có trách nhiệm phân công đảng viên có uy tín, kinh nghiệm phối hợp với lãnh đạo các đoàn thể theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, lựa chọn những quần chúng ưu tú trong các đoàn thể để giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Thứ tư, do vai trò quan trọng của lãnh đạo đơn vị ngân hàng TMCP, các cấp ủy cần quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cơ cấu cấp ủy viên hoặc là người đứng đầu chi bộ, đảng bộ tại đơn vị.

Thứ năm, hướng dẫn tổ chức đảng tại ngân hàng TMCP xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, trong đó cần quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển ngân hàng và trách nhiệm của ngân hàng trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện, giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của ngân hàng và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Tổng kết lại thì công tác phát triển xây dựng tổ chức đảng tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng là mô hình tiên tiến cần được nhân rộng trong khối các ngân hàng TMCP tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng về việc bảo đảm vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở, đảm bảo được tính đúng đắn của Đảng trong công tác lãnh đạo, định hướng về tư tưởng đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của đội ngũ cán bộ nhân viên của đơn vị. Qua đó góp phần thúc đẩy môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh, tối ưu hiệu quả về năng suất lao động và giảm thiểu rủi ro, tổn thất xảy ra trong quá trình hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất