Đổi mới tư duy: Mạch nguồn thanh xuân của Đảng

Đất nước con Lạc cháu Hồng đang bước ra vũ đài toàn cầu với một tâm thế mới: Thế nước, lòng dân, vận Đảng chưa bao giờ mạnh như ngày hôm nay, chúng ta mở hội đón một năm mới với những sự kiện trọng đại: 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, định hướng tương lại đất nước ta cất cánh.            

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trở thành lịch sử. Đảng ta ra đời vào mùa xuân, mùa xuân của Đất nước, mùa xuân của Dân tộc. Như một lẽ tự nhiên, Đất nước, Dân tộc và Đảng gắn liền với nhau làm một. Mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng là đất nước được độc lập, tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc, con người được sống trong mùa xuân vĩnh hằng. 90 năm chiến đấu của Đảng là 90 năm Đảng được Dân tộc ta sinh thành, nuôi dưỡng và giao phó những trọng trách lớn lao. 90 năm ấy Đảng ta đã không phụ lòng của Đất nước và Dân tộc, luôn giữ vững ngọn cờ lãnh đạo, sống trong lòng dân và cùng nhân dân giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích vĩ đại.

Nhìn lại 90 năm xây dựng và phát triển, nhờ có sự nhạy bén, sáng suốt, đổi mới tư duy mà Đảng ta đã giành chính quyền từ tay phát-xít Nhật trong Cách mạng Tháng Tám. Nhờ có tư duy sáng suốt mà ta đã giành thắng lợi to lớn ở Điện Biên phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Nhờ có tư duy sáng tạo: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” mà Đảng ta đã hình thành chiến lược để làm nên mùa Xuân đại thắng 1975. Có rất nhiều những mốc son chói lọi ghi dấu ấn xuất phát từ đổi mới tư duy của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Ra khỏi cuộc chiến tranh, đất nước ta bị cấm vận tứ bề, kinh tế chậm phát triển, nhân dân đói, nghèo, Đảng ta phải làm cuộc cách mạng Đổi mới từ năm 1986. Trước hết là đổi mới tư duy, đổi mới tư tưởng, đổi mới kinh tế, vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập, Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Đổi mới lan tỏa sâu rộng, đã chắp cánh cho bao giấc mơ được hiện thực hóa, để rồi đất nước trong những thập niên sau đó đã vượt qua cái đói, cái nghèo, muôn nhà “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như chính mong ước khát khao nhất của Bác Hồ kính yêu. Xét về tỷ lệ giảm nghèo và tỷ lệ tầng lớp trung lưu tăng hằng năm 15% thì đây là một trong những cuộc vượt đói nghèo vĩ đại nhất trong lịch sử các nước. 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn, là một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện triệt để, là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta.

Đổi mới tư duy có tính đột phá của Đảng trước cuộc cách mạng khoa học và công nghệ ở giai đoạn mới mà thể hiện ở làn sóng vĩ đại của đổi mới công nghệ, đang tổ chức lại một cách cơ bản đời sống xã hội con người về mọi mặt từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội. Đó là một xu thế lớn mang tính toàn cầu của thập niên 90 và thế kỷ 21. Đảng ta đã nhanh chóng đổi mới tư duy, tận dụng lợi thế nước đi sau vươn lên nắm bắt khoa học công nghệ mới, sớm đưa  in-tơ-nét vào Việt Nam, xây dựng và phát triển xã hội thông tin. Mà đặc trưng nổi bật của nền văn minh trí tuệ (xã hội thông tin) là quá trình phát triển quốc gia ít dựa vào tài nguyên thiên nhiên, mà dựa chủ yếu vào tri thức, khoa học và công nghệ tức là nguồn lực có khả năng tái sinh và tự sinh sản. Đảng ta đã có những nghị quyết phát triển khoa học công nghệ; nghị quyết về đổi mới giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao tiềm lực trí tuệ và sản sinh ra kiến thức mới cho phát triển; nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư… Qua đó nhằm khẳng định thông tin và tri thức thực sự trở thành yếu tố đầu vào của hệ thống sản xuất, quản lý, là công cụ để sáng tạo của cải, chìa khóa của quyền lực và an ninh kinh tế - xã hội. Cuộc đổi mới này đang lan tỏa trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo xung lực chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, đổi mới cải cách thể chế… đó là cơ sở căn bản để phát triển kinh tế, đổi mới xã hội.

Thế giới đang vận động biến đổi rất khó lường, nhiều bất trắc có thể xẩy ra đột biến và bất ngờ, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu luôn rình dập đe dọa cuộc sống của mọi người dân trên hành tinh này. Không gian bây giờ không chỉ là thực mà thực ảo đan xen. Không gian kỹ thuật số đang tạo ra những cơ hội và những thách thức mới vô cùng quyết liệt cho mọi quốc gia, dân tộc nào không muốn trở thành kẻ lạc hậu.

Trong cuộc trường chinh bất tận này, thời gian đang mang trong mình nó sức mạnh của thời đại. Mỗi ngày qua đi, mỗi đêm thức dậy ta như thấy đất trời đã đổi khác. Vì vậy, nỗi lo tụt hậu lúc nào cũng canh cánh bên lòng, không những của quốc gia mà cả ở trong tư duy của mỗi người. Điều đó Đảng ta đã dự liệu và hiểu rằng tụt hậu là nguy cơ lớn nhất trong cuộc cạnh tranh quốc tế với sức mạnh tổng hợp. Nâng cao dân trí và tiềm lực khoa học - công nghệ sẽ là phương thuốc kỳ diệu để chống lại sự tụt hậu. Khi Việt Nam đang trở thành xứ sở của niềm say mê khám phá, hứng khởi hợp tác toàn diện của nhiều quốc gia trên thế giới và là nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng thì mỗi chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn cảm xúc đó bền lâu trong lòng các đối tác và bạn bè quốc tế . Đó cũng là cảm hứng nâng cánh chúng ta bay lên.

Đảng ta đang chuẩn bị cho Đại hôi XIII, đánh giá sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh, nhất là 10 năm gần đây đấtt nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Nhưng tiếp tục đổi mới tư duy để định hướng tương lai trong xã hội thông tin không thể chỉ dựa vào hiện tại để định hướng theo xu thế phát triển tới tương lai, càng không thể chỉ nhìn về quá khứ để học hỏi kinh nghiệm. Trong xã hội thông tin muốn có định hướng đúng đắn, những giải pháp chính xác nhất thiết phải nhìn thấy được tương lai. Không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược thứ 5 của loài người. Việc chuyển đổi mọi mặt đời sống từ không gian truyền thống lên không gian mạng được gọi là chuyển đổi số. Nhiều nước đã xây dựng và phát triển các chiến lược, chương trình quốc gia về chuyển đổi số. Một xã hội mà con người sẽ thay đổi những quan niệm cơ bản đối với thiên nhiên và xã hội. Sẽ thay đổi từ cách làm việc, lối sống, đến phương thức tiêu thụ. Sẽ thấy rõ rằng sự tồn tại của con người gắn liền với sự tồn tại của thiên nhiên và vũ trụ. Sự tiến bộ của xã hội không thể chỉ đo bằng công nghệ hoặc mức sống vật chất, mà phải bằng cả chỉ tiêu đạo đức, thẩm mỹ, chính trị, môi trường và sự tiến bộ, phong phú đa dạng của các nền văn hóa nhân loại. Triết học, khoa học nhân văn sẽ bùng nổ đột phá vào những câu hỏi về tư cách của con người mới và làm thế nào để xây dựng con người mới.

Đổi mới tư duy trong giai đoạn hiện nay là nhận thức đúng đắn trong công cuộc chuyển đổi từ không gian truyền thống lên không gian mạng hay công cuộc chuyển đổi số, vì thế, là thời cơ mà nếu không nắm bắt thì quốc gia, dân tộc đó sẽ bị bỏ lại phía sau. Đổi mới tư duy hiện nay phải mang tầm chiến lược. Nhìn thấy được tương lại trong công cuộc chuyển đổi số để kiến tạo định hình, hệ thống chính trị xã hội, văn hóa, đạo đức, sự phát triển thể chế, pháp chế, các mối quan hệ...

Thế hệ chúng ta đươc thừa hưởng thành quả 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, không thể bỏ lỡ thời cơ và vân hội mới của dân tộc để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia số thịnh vượng, hùng cường, nhân văn. Thế Việt Nam là thế đàn chim tung cánh đón gió thời đại, băng qua mọi thử thách giông bão vững vàng để tạo đà cất cánh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất