Quy hoạch xong nhưng chưa đủ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một phần việc quan trọng nhằm chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho nhiệm kỳ mới bởi cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng. Trong đó, quy hoạch cán bộ bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài: "Phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không thiên vị, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá, có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực".

Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được chính thức thảo luận tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII vào cuối tháng 12 năm ngoái. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chính trị, tất cả 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phân bổ cơ cấu, số lượng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao. Gần 250 cán bộ được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đã phối hợp với các ban đảng Trung ương rà soát, lựa chọn báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến.

Quy hoạch lần này vẫn như các khóa trước, xác định quy hoạch Trung ương có ba nhóm đối tượng là dưới 55, dưới 50 và dưới 45 theo mốc tháng 1-2021 (thời điểm dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII); coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình cán bộ; năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Nhân sự được quy hoạch  phải có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng khác với những lần trước, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 không làm đồng thời các chức danh mà làm từng bước, quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương sau đó đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cuối cùng mới là các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Đây là các bước chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội XIII. Một trong những điểm mới của quy trình lần này so với trước đây là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự, hạn chế được tình trạng bấy lâu nay chúng ta vẫn còn “vướng” trong xử lý cán bộ vi phạm là khó quy trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức giới thiệu, bổ nhiệm. 

Việc quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ lần này sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự, tránh dàn trải, đông về số lượng nhưng không bảo đảm về chất lượng. Hơn nữa, thực tế cũng cho thấy, trước những tác động của xã hội, tư tưởng, đạo đức thậm chí nhân cách của không ít cán bộ có những thay đổi nên sẽ khó theo dõi, giám sát trong nhiều nhiệm kỳ. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương xong nhưng chưa đủ, phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng.

Để không “chọn nhầm” như đã từng xảy ra ở những nhiệm kỳ trước, Đảng cần có cơ chế kiểm soát, không để lọt những người có một trong những hạn chế, khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược: Những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị; xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát số cán bộ đã đưa vào diện quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch, đồng thời tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, giới thiệu, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét tại các Hội nghị Trung ương tiếp theo.

Việc phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và bầu cử các chức danh Nhà nước gần 2 năm là thể hiện tầm nhìn và sự chủ động, cho thấy bước đi thận trọng, bài bản trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt cho Đại hội XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất