Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương học tập và làm theo Bác

Làm tốt công tác tuyên truyền

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã thường xuyên tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tập trung tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 – 7-11-2018) trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác xây dựng Đảng; gương người tốt, việc tốt; tuyên dương gương đảng viên tiêu biểu; phát hành cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018”; cung cấp tư liệu phục vụ hoạt động triển lãm ảnh, hoạt động giao lưu gặp mặt “những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 6 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội, tạp chí của ngành để tuyên truyền về các mô hình tốt, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính từ tháng 5-2018 đến hết tháng 2-2019, đã có 537 tin, bài được đăng tải trên các phương tiện truyền thông về mô hình và gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hơn 600 tin, bài đăng trên các tạp chí của Trung ương và tạp chí của ngành.


Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tháng 5-2019).

Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối và Thông tin công tác xây dựng Đảng (Bộ Tài chính) đã nâng cấp chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, có 34/61 đảng ủy trực thuộc có chuyên san, bán chuyên san thông tin về công tác xây dựng Đảng. Đã có hơn 200 bài dự thi tham gia cuộc thi viết về “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương tổ chức. Hàng trăm bài viết tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó có nhiều tác phẩm, tác giả đoạt giải.

Thực hiện 4 nội dung đột phá

Đảng ủy Khối đã xác định 4 nội dung đột phá để cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Nội dung thứ nhất được xác định là thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, hướng trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ở các cấp ủy, tổ chức đảng. Triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó phát huy tốt trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Nội dung đột phá thứ hai là đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức. Nội dung này đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng thực hiện thông qua việc giảm số văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp sơ kết, tổng kết; tăng cường đối thoại với đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua thống kê sơ bộ năm 2018, Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức 31 hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8, giảm số hội nghị theo phương pháp truyền thống từ 215 xuống còn 117 hội nghị. Giảm 12% số lượng văn bản, tăng cường hình thức chuyển phát văn bản qua hệ thống thư điện tử; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên…

Nội dung thứ ba là nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, xếp loại, 100% các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ kết quả từ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Nội dung đột phá thứ 4 được xác định là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Trong đó thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần làm lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc thực hiện 4 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, góp phần để các đảng bộ cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy Khối xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Hai là, cấp ủy các cấp tiếp tục cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả 4 nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05: (1) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác khoa học; phong cách, tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương, luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại với nhân dân; nêu gương trong việc chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện tốt “nói đi đôi với làm”. (2) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh người đứng đầu; tinh thông nghiệp vụ; có kỹ năng quản lý, phát huy được ưu điểm của đồng chí, đồng nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy nhiệm vụ, trách nhiệm; sống thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong cơ quan, gia đình và xã hội. Các cấp ủy chỉ đạo, người đứng đầu cụ thể hóa nội dung này trong cam kết cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (3) Xây dựng và thực hiện đúng các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, hướng trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, quan liêu. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là giảm thiểu thủ tục hành chính, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng công vụ. Các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện rà soát việc xây dựng các quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện. Xây dựng đề án ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, trước mắt tập trung đổi mới vận hành công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ để giảm bớt biên chế, chi phí hành chính và nâng cao tiện ích hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. (4) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp luật.

Ba là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung theo Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Đối với những cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cần khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức đảm bảo tính phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn chặt với nhiệm vụ, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng có tính khả thi, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn tuyên truyền với các hoạt động biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, nhân rộng, phát huy được nhân tố tích cực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên. Khuyến khích các ý tưởng, phương pháp, giải pháp mới trong công tác tuyên truyền, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần làm sinh động, phong phú hơn nữa bức tranh kết quả nêu gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình năm 2019, trong đó cần tập trung phát hiện những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất