Gắn xây dựng đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị khóa XII ra Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị này vừa có ý nghĩa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gắn công tác xây dựng đảng với việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW cần được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, cụ thể và thiết thực.

Một là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Thực hiện công tác xây dựng đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế. Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phổ biến, giữ vai trò chủ đạo trong xã hội tạo thành nền tảng kinh tế, chính trị, văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là, cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, bí thư cấp uỷ chỉ đạo, người đứng đầu các ngành, các cấp và cán bộ chủ chốt lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, góp phần phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác của đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Bốn là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Đây là những vấn đề có tính thời sự, cần tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân hiện nay. Cần gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI (5-2013) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Năm là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI (10-2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo. Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng, có các bài giảng chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với sinh viên đại học chuyên ngành lý luận chính trị, học viên trường chính trị, đoàn thể và lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ, xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp giữa "xây" với "chống", góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất