Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác Hồ ở Quảng Bình
Huyện ủy Bố Trạch (Quảng Bình) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng

Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 05-10-2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cấp ủy đảng các cấp đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và trong nhân dân, gắn với tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với thực tiễn cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện trong các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tỉnh ủy chỉ đạo chọn 24 đơn vị làm điểm về thực hiện Chỉ thị số 03, các đảng bộ chọn triển khai nhiều mô hình khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo diện rộng. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, ý thức học tập, rèn luyện và hành động của cán bộ, đảng viên.

Kết quả thiết thực

Học tập chuyên đề hằng năm, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể

Các chuyên đề hằng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện khá nghiêm túc. Thông qua các hình thức tổ chức: hội nghị báo cáo viên cấp ủy, đưa nội dung học tập chuyên đề vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, tạo được chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều cấp ủy bên cạnh triển khai chuyên đề cả năm, đã cụ thể hóa các chuyên đề chuyên sâu theo từng quý và lựa chọn nội dung sinh hoạt theo chủ đề gắn với học tập, liên hệ của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, tiêu biểu như: Đảng bộ huyện Tuyên Hóa, huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch… Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” gắn với nội dung chuyên đề năm 2013 và tổ chức đợt sinh hoạt chủ đề “Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nội dung chuyên đề năm 2014.

Nhằm góp phần đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong toàn Đảng bộ tỉnh thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình. Có 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 611 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức 1.633 điểm học tập, số lượng đảng viên tham gia trên 62.300 đảng viên (đạt tỷ lệ 97,7%). Đây là hình thức học tập, quán triệt mới, tạo không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp; về phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; cuộc sống riêng giản dị, trung thực; phong cách quần chúng, dân chủ; về tinh thần và trách nhiệm, nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy cơ sở tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã tạo được phong trào làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, nổi bật là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hiến tài sản, hiến đất để làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới…

Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” được các cấp ủy cụ thể hóa, tập trung vào các nội dung: nêu cao ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác; ý thức phục vụ nhân dân; về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; kết hợp với xây dựng quy chế kiểm tra của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội, đặc biệt là gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nhiều đảng bộ đã cụ thể hóa nội dung nêu gương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: Đảng bộ Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh gắn thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư với ban hành quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội”. Huyện ủy Quảng Trạch đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đưa nội dung nêu gương vào trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, từ đó xây dựng các chuẩn mực đạo đức và cụ thể hóa vào trong quy chế làm việc. Huyện ủy Tuyên Hóa đã ban hành Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn”…

Thực hiện quy định nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử đối với nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhiều gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực; hiến tài sản, hiến đất mở đường để xây dựng nông thôn mới… được quần chúng nhân dân ghi nhận.

Giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được các cấp ủy đảng, cơ quan, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực và đạt nhiều kết quả.

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành và Công đoàn giáo dục phát động như: phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng việc giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc tích hợp, lồng ghép vào các môn học như giáo dục công dân, văn học, lịch sử… để giảng dạy chính khóa và tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh. Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng các chuyên đề với lồng ghép giới thiệu nội dung các chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, học viên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, như: “Tuổi trẻ Quảng Bình với tư tưởng Hồ Chí Minh”, liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, hội thi “Kể chuyện Bác Hồ”, hội thi “Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người” trong các cấp bộ đoàn, hội, đội… lôi cuốn, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Phát động tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh qua mạng internet thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ngoài ra, thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn”, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều chương trình hành động mang tính giáo dục cao như hoạt động về nguồn, vì cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, “Hành trình biển đảo quê hương”, “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”... Đồng thời, đẩy mạnh việc đăng ký thực hiện “5 tiêu chí rèn luyện”, “10 tiêu chí hành động” trong chương trình rèn luyện đoàn viên, đã phát huy hơn vai trò, trách nhiệm, sự năng động của đoàn viên, thanh niên trong việc học tập lý luận chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn.

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào trong các buổi sinh hoạt chính trị; giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, của ngành. Đồng thời, duy trì thường xuyên việc quán triệt, nghiên cứu các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các buổi đọc báo đầu giờ, giao ban đơn vị, giao ban tư tưởng…

Thông qua việc giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đã góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, về ý nghĩa, giá trị và vai trò to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó, giúp thanh niên, học sinh, sinh viên xác định cho mình mục tiêu, lý tưởng và hoài bão cách mạng; năng động trong tư duy, có ý chí lập thân, lập nghiệp; tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh trong xã hội.

Gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm tập trung giải quyết

Nhận thức vị trí, vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều đảng bộ đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, trong đó, xác định rõ những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. Đảng bộ thành phố Đồng Hới, Đảng bộ huyện Quảng Ninh, Đảng bộ thị xã Ba Đồn gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng đảng; Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh gắn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ với việc học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đảng bộ huyện Minh Hóa gắn thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới, phát triển cây cao su với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Đảng bộ huyện Quảng Trạch, Đảng bộ huyện Lệ Thủy, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên với trọng tâm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác xây dựng đảng ở các doanh nghiệp….

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhiều cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc, lựa chọn và quyết tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải đã có các giải pháp tích cực trong quản lý dự án, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lựa chọn những vấn đề chính sách thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, các dự án đầu tư, công tác cải cách hành chính. Đảng bộ huyện Bố Trạch, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa, Đảng bộ huyện Lệ Thủy, Đảng bộ huyện Quảng Ninh… đã tập trung giải quyết các vấn đề vi phạm đạo đức, lối sống; phong cách và ý thức phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, cấp sổ đỏ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xử lý các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; xây dựng nông thôn mới... đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp chỉ đạo và cùng với cấp ủy các doanh nghiệp trực tiếp giải quyết những vấn đề nổi lên về tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa người dân địa phương với một số lâm trường, về chế độ chính sách cho người lao động… Cùng với công tác chỉ đạo của các cấp ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội về những vấn đề mà xã hội đang quan tâm, như việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1; xây dựng nông thôn mới; tình trạng khai thác cát, sạn trái phép trên một số dòng sông... góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.


Thực hiện Chỉ thị số 03 các địa phương, cơ quan, đơn vị và giải quyết những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên; các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững... Những kết quả đó góp phần tích cực củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần đi vào nền nếp, có chiều sâu. Thông qua các hoạt động cụ thể, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” ở Đảng bộ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình (Đảng bộ Khối Doanh nghiệp); mô hình công nhân môi trường với tuyến đường sạch, đẹp” ở công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình gắn với thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; mô hình “Phụ nữ nói không với số đề” của Hội Phụ nữ phường Bắc Nghĩa; mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường” của Hội Phụ nữ xã Quang Phú (Đảng bộ thành phố Đồng Hới); phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh; các phong trào “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” của Hội Phụ nữ huyện Lệ Thủy, qua 5 năm, có 396 tổ, nhóm tiết kiệm được trên 9,8 tỷ đồng, giúp cho 4.024 lượt hội viên khó khăn; phong trào thi kể chuyện về Bác Hồ vào thứ 2 đầu tuần, tổ chức chương trình phát thanh măng non để tuyên dương gương điển hình ở chi bộ trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, chi bộ trường Tiểu học số 1 An Thủy (Đảng bộ huyện Lệ Thủy); phong trào “Mái ấm tình thương” Hội Phụ nữ huyện Minh Hóa (Đảng bộ huyện Minh Hóa); các phong trào“Đi đúng giờ, làm hết việc, tham mưu nhanh, chất lượng tốt” của Phòng PX15, “ xây dựng người cán bộ tham mưu “nhạy bén, tận tụy, văn minh, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo” của Phòng PV11, “Ngày thứ bảy, chủ nhật vì dân” của Công an các huyện, thành phố, thị xã (Đảng bộ Công an tỉnh). Mô hình “Tiết kiệm” ở Đảng bộ huyện Tuyên Hóa, hàng tháng mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Huyện ủy tiết kiệm 30.000 đồng; cán bộ UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 20.000 đồng, số tiền tiết kiệm được trích để hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng nhà tình nghĩa. Mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Xây dựng giao thông nông thôn” ở Hội Cựu chiến binh xã Đại Trạch (Đảng bộ huyện Bố Trạch) đã đóng góp trên 2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn; mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” của Đoàn xã Trường Sơn, xã Võ Ninh (Đảng bộ huyện Quảng Ninh); phong trào "Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ gia đình", "Hũ gạo tình thương" của Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 (Đảng bộ Quân sự tỉnh); phong trào Tiết kiệm làm theo lời Bác” Đảng bộ cơ quan Huyện ủy và Đảng bộ khối Mặt trận (Đảng bộ huyện Quảng Trạch), hàng tháng mỗi cán bộ, công chức, viên chức tiết kiệm 50.000 đồng, số tiền tiết kiệm được trích hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình đặc biệt khó khăn; phong trào “Tham gia giúp dân phát triển kinh tế, củng cố cơ sở chính trị, văn hoá - xã hội” ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Làng Ho (Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh); diễn đàn với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, tiếp bước truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ” của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn; phong trào “Hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện vì cuộc sống cng đồng” ở Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và cơ sở (Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh), đã tổ chức được 12 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hơn 7.500 hộ dân thuộc các vùng khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 15 hộ gia đình với trị giá gần 320 triệu đồng…

Thông qua các phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Đại úy Hồ Sĩ Nhân, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Ra Mai, đã bám sát đơn vị, địa bàn, tuyên truyền, vận động, trực tiếp “bắt tay, chỉ việc”, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đồng bào dân tộc làm lúa n­ước, ăn ở vệ sinh, xây dựng đời sống văn hóa mới; Cựu chiến binh Hoàng Minh Huề (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn), là người luôn tận tâm với công việc, tự nguyện bỏ ra hàng chục triệu đồng và đã vận động nhân dân cùng với Hội Cựu chiến binh xã quy tập hơn 500 ngôi mộ vô chủ nằm rải rác trên các cánh đồng đưa vào trong nghĩa địa để dành đất cho sản xuất. Đồng chí Nguyễn Duy Viên, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, thực hiện nhiều mô hình lúa có năng suất, chất lượng đã mang lại giá trị vượt trội so với các giống lúa truyền thống từ 5-7%. Cô giáo Lê Thị Hồng Quảng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, luôn tìm tòi, chỉ đạo đổi mới phương pháp giáo dục, hằng năm, xây dựng được nhiều mô hình mới trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Ông Đinh Xuân Phong ở xã Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch) tuổi cao sức yếu nhưng vẫn miệt mài sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về Bác Hồ; Đồng chí Hồ Minh Kiểm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đã vận động quyên góp để làm từ thiện, tặng quà cho gia đình chính sách, neo đơn, cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị tỉnh Quảng Bình đã triển khai một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ tỉnh, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Có 4.316 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng ở cấp cơ sở; 934 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 67 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cấp tỉnh; 15 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cấp Trung ương. Thông qua biểu dương, khen thưởng theo chuyên đề và ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, Công an tỉnh đã biểu dương khen thưởng 1.197 tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Bài học kinh nghiệm

Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của việc thực hiện Chỉ thị. Từng cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương, đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi lên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.


Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng với chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự chủ động của các cơ quan tham mưu từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện Chỉ thị.


Bốn là, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, để từ đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và trong công việc hằng ngày.


Năm là, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từ cơ sở; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp ủy các cấp. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm.


Hồng Phúc

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất