Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế học và làm theo gương Bác
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế.

Cách làm bài bản

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 28-KH/ĐUK ngày 14-6-2016, Kế hoạch 43-KH/ĐUK ngày 23-12-2016, Kế hoạch 57-KH/ĐUK ngày 10-4-2017, Kế hoạch 73-KH/ĐUK, ngày 29-1-2018 để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch 28, 43, 57 và 73 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được các cấp ủy, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, nhiều lực lượng tham gia. Ví dụ như gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, của đơn vị, doanh nghiệp, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Khối hoặc thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp tổ, đội sản xuất, trên bảng thông tin, trang Website của đơn vị…

Cùng với công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong cơ quan, đơn vị. Bằng cách bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của từng đơn vị, doanh nghiệp để cụ thể hóa các quy định chung, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức, cá nhân, học tập và làm theo Bác nơi đây đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, không phô trương, hình thức.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch về học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký học tập và làm theo Bác viết bản thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và cam kết không có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đến nay, 51/51 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch về học tập này.

Kết quả nhiều mặt

Việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nơi đây đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp ủy đảng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo gương Người của cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên rõ rệt. Việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã trở thành phong trào rộng lớn từ Đảng bộ Khối đến từng cơ sở. Cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mặc dù những năm qua còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch 28, 43 và 73 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà mỗi đơn vị đề ra; khó khăn trong sản xuất kinh doanh từng bước được khắc phục. Việc làm và đời sống người lao động được ổn định, cải thiện; khối đoàn kết trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị cũng như sự phối hợp giữa cấp ủy, người quản lý đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt như: Đảng bộ Công ty CP Cấp nước, Đảng bộ Viễn thông, Đảng bộ Công ty Điện Lực, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế, Đảng bộ Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác các công trình thủy lợi, Đảng bộ Công ty CP Dệt - May Huế, Đảng bộ Công ty Xăng Dầu, Chi bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex, Đảng bộ Công ty CP Dược Medipharco, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối…

Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy cơ sở nơi đây đã tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo nên diện mạo mới trong việc học tập và làm theo gương Bác như trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho một số đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Khối; Đoàn Thanh niên Khối phối hợp Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức dâng hoa báo công lên Bác và chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và người lao động Đảng ủy Khối nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đơn vị, doanh nghiệp, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và người lao động nơi đây; từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự chuyển biến này đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thừa Thiên Huế trong sạch, vững mạnh.  

Và những kinh nghiệm

Với những thành công trên, để học và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động, đã rút ra những kinh nghiệm sau:   

1. Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền với những hình thức đa dạng, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo sự chuyển biến và hành động tự giác trong từng tổ chức đảng, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động.  

2. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó, xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp.

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm và triển khai tổ chức học tập theo chuyên đề. Năm 2019 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, của đảng ủy.

4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và người lao động.

5. Thực hiện thường xuyên chương trình kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

6. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị kết hợp với biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đơn vị, doanh nghiệp. Nhân rộng những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình để đạt kết quả thiết thực. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất