Kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Quân chủng Hải quân
Chiến sĩ Lữ đoàn 147 Hải quân tham gia hộ đê ứng phó với bão số 6.

Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, quản lý và bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn thấm nhuần lời căn dặn của Bác: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”1. Trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tiến hành đồng bộ các giải pháp lãnh đạo; trong đó, xác định đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là nội dung, giải pháp quan trọng hàng đầu, vấn đề trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Đồng thời, là tình cảm, trách nhiệm với Bác kính yêu; cơ hội và điều kiện thuận lợi để xây dựng tổ chức, xây dựng con người vững mạnh. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Nhờ có nhận thức đúng, với quyết tâm và phương pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đã góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình trên biển.

Từ kết quả và thực tiễn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quân chủng rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị và các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong thực hiện. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, từ Đảng ủy Quân chủng đến chi bộ đều xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng lựa chọn nội dung cốt lõi, mang tính đột phá để thực hiện; trong đó, xác định các mốc thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên rà soát, bổ sung tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng, cụ thể hóa chuẩn mực, tiêu chí phù hợp, có tính khả thi, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân chủng đăng ký theo mẫu sổ thống nhất phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị đã kết hợp tốt giữa tổ chức tuyên truyền, giáo dục tập trung với tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy trách nhiệm nêu gương trong học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, đảo đã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với điều kiện và môi trường hoạt động cụ thể của đơn vị. Chú trọng kết hợp nhiều hình thức, như: sinh hoạt chính trị, tư tưởng; sinh hoạt chuyên đề; diễn đàn, tọa đàm, hoạt động văn hóa, văn nghệ; tham quan, giáo dục truyền thống; thi tìm hiểu; xem phim bổ trợ; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở để tuyên truyền giáo dục. Hằng năm, Quân chủng và các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động biên soạn nhiều tài liệu để tuyên truyền, giáo dục chính trị. Nhiều đơn vị, tàu, đảo, nhà giàn còn biên soạn các chuyên đề thành tài liệu cẩm nang rút gọn bỏ túi để cấp phát cho bộ đội tự nghiên cứu, học tập; duy trì có hiệu quả chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Những bông hoa biển”,... trên Báo Hải quân và Tạp chí Hải quân. Năm 2018, Quân chủng đã thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, học tập và làm theo “Lời Bác Hồ dạy”; Di chúc và 12 điều răn của Người về xây dựng Đảng. Nhờ đó, khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ niềm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, bồi đắp tình đồng chí, tình yêu biển, đảo, đơn vị; coi việc học tập và làm theo Bác là công việc tự giác, thường xuyên, thiết thực hằng ngày, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo. Thực hiện giải pháp này, Quân chủng và từng cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; chủ động rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhất là triển khai các mô hình, như: “1 tập trung, 3 đột phá”, “3 xây, 3 chống”, “3 dứt điểm”, “Đơn vị 3 tiêu biểu”2, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng một nòng cốt, mỗi nòng cốt giúp đỡ 1 hoặc 2 đồng chí cấp dưới và quần chúng tiến bộ; cấp dưới và quần chúng vi phạm kỷ luật thì cán bộ, đảng viên đó chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2018, mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu” được triển khai đồng bộ ở các cấp trong Quân chủng, đã tạo sự lan tỏa tích cực, giảm rõ rệt vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn, góp phần quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thực hiện Chỉ thị 05, nhiều phong trào, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực đã được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng xây dựng, triển khai, nhân rộng và phát huy có hiệu quả. Tiêu biểu là: phong trào thi đua học tập làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại ở Vùng 4, Lữ đoàn 954 và các mô hình: “Cơ quan 3 mạnh”3 ở khối cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng; “Nghiên cứu viên trẻ, kỹ thuật viên trẻ tiêu biểu” ở Viện Kỹ thuật Hải quân; “Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa đặc thù tàu ngầm”, “Kíp tàu kiểu mẫu” ở Lữ đoàn 189; “Giảng đường 2 không, 3 nhất” ở Học viện Hải quân; “Phụ nữ Hải quân làm theo lời Bác” ở Hội Phụ nữ; “Chi đoàn tàu quyết thắng”, “Chi đoàn 3 tiêu biểu” ở tổ chức đoàn thanh niên, v.v. Nhờ đó, đã góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả thiết thực.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả. Từ Quân chủng đến từng cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm, những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể; bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, đoàn viên, hội viên và bình xét thi đua, khen thưởng. Hằng năm, Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, tạo sức lan tỏa, ấn tượng sâu sắc để cán bộ, đảng viên, quần chúng, tổ chức đảng và toàn đơn vị học tập, noi theo. Năm 2018, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn quân chủng có 243 tập thể và 630 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng và tôn vinh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị 05, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN VỮNG
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng

________________

1 - Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, H. 2015, tr. 67.

2 - “1 tập trung, 3 đột phá”: tập trung xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị. 3 đột phá: nắm, quản lý, giải quyết tốt tư tưởng bộ đội; xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu.

- “3 dứt điểm”: dứt điểm đánh cờ, bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay, mượn tài sản không có khả năng trả lại; dứt điểm không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; dứt điểm không sử dụng rượu, bia sai quy định.

- “3 xây, 3 chống”: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt. Chống tự diễn biến, trung bình chủ nghĩa, đơn thư khiếu kiện sai quy định.

- “Đơn vị 3 tiêu biểu”: tiêu biểu về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tiêu biểu về giữ nghiêm kỷ luật; tiêu biểu về an toàn tuyệt đối.

3 - “Cơ quan 3 mạnh”: mạnh về nắm tình hình, tham mưu, đề xuất; mạnh về chỉ đạo, hướng dẫn; mạnh về tổ chức thực hiện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất