6 bài học kinh nghiệm và 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng ở Đồng ThápTỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện.

Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, được dư luận đồng tình, có tác dụng, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ về cơ bản đã thực hiện theo quy hoạch. Quy định và thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh có tác dụng tốt. Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản của Đảng đồng bộ, phù hợp.

Nhận thức về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên trong các cấp uỷ, các ngành, các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ, tạo sức mạnh răn đe, phòng ngừa.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng khoá XI và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 6-10-2014 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đạt được những kết quả trên là do các cấp uỷ luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt; đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thu hút sự tham gia của hệ thống chính trị và nhân dân vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

6 bài học kinh nghiệm

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế, khuyết điểm với nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Qua đó tỉnh Đồng Tháp đã rút kết được 6 bài học kinh nghiệm:

Một là, kịp thời làm rõ cơ sở khoa học những vấn đề nảy sinh về lý luận và thực tiễn để tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Giữ thế chủ động, tiến công trên mặt trận văn hoá tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, biểu dương và phê bình, lấy xây là chính. Coi trọng tổng kết thực tiễn, đề cao điều tra xã hội học, phát huy hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học. Quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội một cách nhạy bén; kịp thời định hướng giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hai là, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo, thực hiện. Vì vậy, các cấp uỷ phải chủ động, tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định Điều lệ Đảng. Chủ động nắm tình hình để phát hiện và tiến hành kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Quá trình thực hiện phải thận trọng, khách quan, đúng phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình, thủ tục; kết luận chính xác và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, không để xảy ra tình trạng xử lý kỷ luật oan sai.

Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng để giáo dục, răn đe và cảnh tỉnh chung. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; tập trung xử lý tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế và thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực trọng điểm như quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản; xây dựng cơ bản; mua sắm, quản lý tài sản công; thu, chi ngân sách…

Sáu là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân phát hiện, phản ánh các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng 5 năm qua, trong thời gian tới các cấp uỷ, tổ chức đảng sẽ tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; (2) Đổi mới căn bản và toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả 3 giải pháp đột phá: (1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng; (2) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; (3) Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ ba, triển khai, quán triệt Kế hoạch và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. 

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên khi tham gia học tập nghị quyết. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII).

Thứ năm, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII). Trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và chính sách cán bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-8-2016 về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thứ sáu, các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 14-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định, chú trọng giải quyết ngay từ cấp cơ sở.

Thứ bảy, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ mới. Thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt của công tác dân vận trong việc tham gia, đảm nhận thực hiện chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh.

Thứ tám, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là đối với những lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc, vụ án tham nhũng bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Thứ chín, thực hiện tốt Quy chế bầu cử trong Đảng hiện hành, áp dụng cho cả hệ thống chính trị nhằm phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về nguyên tắc, nội dung, phương pháp, thủ tục và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất