Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chấn chỉnh các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong việc chấp hành các quy định của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp mình, góp phần tích cực trong việc đổi mới phong cách làm việc, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, xây dựng các chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện tốt  yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác nắm tình hình trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với một số chi, đảng bộ trực thuộc và đảng viên thuộc quyền quản lý có lúc, có nơi chưa kịp thời. Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều hạn chế; một số cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra thực hiện chưa hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, nên vẫn xảy ra tình trạng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật năm 2018 đã có chiều hướng giảm so với những năm trước nhưng vẫn còn là vấn đề đáng quan tâm; vẫn còn vi phạm chậm hoặc chưa được phát hiện, việc xử lý đảng viên vi phạm trong một số trường hợp còn lúng túng. Thực hiện việc kiểm tra và giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, đối phó; nội dung kiểm tra còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm …

Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém nêu trên là do:

Nhận thức của một số cấp ủy, chi bộ và cán bộ lãnh đạo chưa đầy đủ; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác nắm tình hình; chưa dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để thực hiện có hiệu quả ở đơn vị, địa phương mình.

Chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa đi sâu tìm hiểu để nắm những vấn đề còn yếu kém hoặc nổi cộm để đưa ra những nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp; hơn nữa có đơn vị còn phó thác cho cơ quan và cán bộ tham mưu, giúp việc để thực hiện công tác này.

Các cơ quan và cán bộ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ trong việc hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế về năng lực, trình độ, phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ.

Một số quy định còn thiếu đồng bộ hoặc không còn phù hợp nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới…

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trên, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn, công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trước hết là đối với cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng để có nhận thức đầy đủ về nội dung, vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Từ đó tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ở các cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng; vận dụng linh hoạt các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT cấp trên vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp với tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị. Chú trọng kiểm tra đối với các tổ chức đảng cấp dưới hoạt động kém hiệu quả và đảng viên giữ vị trí chủ chốt; tăng cường giám sát thường xuyên; thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, chú ý tập trung vào những những lĩnh vực mà trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn nhiều yếu kém, chất lượng, hiệu quả công tác thấp và những vấn đề đang được cấp ủy cấp trên quan tâm chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp vi phạm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Phát huy vai trò trách nhiệm của UBKT đảng ủy công an các cấp trong thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động trong công tác khảo sát, nắm tình hình nhằm sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới để tiến hành kiểm tra, xử lý (nếu có vi phạm). Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt các nguồn thông tin, coi trọng việc phân công cán bộ phụ trách địa bàn để thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình đảng viên và tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. 

Ba là, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở và UBKT cấp dưới, trong đó tập trung vào những nội dung thực hiện chưa tốt hoặc còn lúng túng, để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp và có chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên đổi mới phương pháp, vận dụng đồng bộ, sáng tạo các hình thức kiểm tra. Tổ chức các hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác theo từng lĩnh vực hoặc thông qua kết quả giải quyết những vụ việc nghiêm trọng, điển hình để giúp cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra học tập kinh nghiệm, vận dụng trong thực tiễn công tác.Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới, khắc phục triệt để những yếu kém, vi phạm. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những đơn vị, cá nhân có liên quan không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời chủ trương chỉ đạo và yêu cầu của cấp ủy, chi bộ và UBKT cấp trên về khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm qua kiểm tra, giám sát phát hiện.

Bốn là,
làm tốt công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tình hình chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên thuộc quyền quản lý của các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là các cơ quan tổ chức, thanh tra với UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phối hợp với huyện ủy, thành ủy và UBKT cấp ủy cấp huyện trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với đảng bộ Công an cấp huyện; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề nảy sinh trong quá trình phối hợp thực hiện.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức UBKT theo chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tâm huyết với ngành; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cơ bản, cần thiết cho các cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách hoặc trực tiếp tham mưu làm công tác kiểm tra ở các chi, đảng bộ, UBKT để nắm vững và nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và khả năng tham mưu cho cấp ủy, chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát; động viên cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tự giác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, trau dồi kiến thức thực tiễn, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy tối đa tinh thần, khả năng sáng tạo, để tham mưu có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở đơn vị, địa phương mình.

Nghiên cứu luân chuyển Ủy viên UBKT Đảng ủy chuyên trách sang làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, địa phương và ngược lại.

Quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; cải thiện điều kiện phương tiện làm việc, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, gắn với cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trước yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời góp phần thực thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát phải luôn là phương tiện hữu hiệu để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất