70 năm truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, sự ra đời và những đóng góp của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời kỳ đầu thành lập?

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 7/11/1948, tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Sự ra đời của Liên chi các cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, chống đế quốc xâm lược và bọn tay sai, tiến tới giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoạch định chính sách, đào luyện cán bộ và tổ chức học tập lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tập trung lãnh đạo đó là thực hiện chỉnh huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và kiểm tra công tác đảng, sinh hoạt chi bộ. Việc huấn luyện cán bộ của Đảng bộ lúc này không chỉ dừng lại ở việc huấn luyện cán bộ trong Đảng bộ mà còn mở rộng đến cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã vì Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chính quyền ở cấp cơ sở là nơi trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, đòi hỏi cán bộ địa phương phải thông thạo mọi nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, nhiều lớp cán bộ, đảng viên của Đảng đã được đào tạo, bồi dưỡng và có những đóng góp lớn cho cách mạng. Thông qua đó, Đảng bộ đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.

Những bài học kinh nghiệm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh qua 70 năm xây dựng và phát triển là gì, thưa đồng chí?

Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ, chúng tôi đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác, đặc biệt đã tiến hành tổng kết và biên tập lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1948-2018. Qua đó, chúng tôi đã rút ra năm bài học quý giá để làm kinh nghiệm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian tiếp theo.

Thứ nhất, là luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ; chú trọng công tác cán bộ, đặc biệt là phải tập trung nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ba là, phải thực sự coi trọng công tác chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy phải đi đầu trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng; tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Tăng cường giám sát, chủ động phát hiện vấn đề, kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

Năm là, chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và đoàn thể vững mạnh.

Đồng chí có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới là gì?

Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu của cả nhiệm kỳ là “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Trong đó, ngoài việc triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đại hội đã xác định 4 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo gồm: Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Nâng cao chất lượng chi bộ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận và Tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Do đó, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nội dung đột phá nêu trên và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng được xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết khóa XII của Đảng, trọng tâm thứ nhất bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Thứ hai, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng.Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 là việc rất quan trọng, quá trình triển khai cần gắn kết chặt chẽ, coi thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.

Thứ năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong đó, trọng tâm là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và đề nghị Ban Bí thư ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối; làm rõ mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với các đơn vị có liên quan.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết đề ra.

Mục tiêu cuối cùng là tổ chức đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành.

Quỳnh HoaPhản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất