Chặng đường vẻ vang của Đảng

Ngay từ khi mới ra đời năm 1930, với đường lối đúng đắn của Đảng đề ra trong Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt… nêu rõ mục tiêu, phương hướng của cách mạng Việt Nam “Làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”, Đảng ta đã bắt tay vào tổ chức, lãnh đạo, cổ vũ quần chúng Nhân dân đấu tranh rộng rãi khắp cả nước. Tháng 8-1945, Đảng cùng Nhân dân chớp thời cơ ngàn năm có một, giành chính quyền về tay Nhân dân - mốc son chói lọi mở ra bước ngoặt lịch sử -  Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ra đời.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, Nhân dân ta được hưởng độc lập, tự do chưa được bao lâu, ngày 23 - 9 - 1945, được sự hà hơi tiếp sức của quân Anh, Pháp nổ súng gây hấn ở Nam Bộ, chính thức xâm lược nước ta lần thứ hai. Cả dân tộc đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, chung sức đồng lòng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cuộc kháng chiến chống Pháp đang trên đà giành được nhiều thắng lợi, tháng 2 - 1951, tại Tuyên Quang, Đại hội lần thứ II của Đảng được triệu tập. Chủ trương, đường lối của Đại hội hợp lòng dân, được quân và dân cả nước hưởng ứng và cụ thể hóa bằng những thắng lợi to lớn, cùng nhau trải qua “56 ngày đêm khoét núi ngũ hầm… làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào xây dưng CNXH, là căn cứ địa cách mạng, hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại hội lần thứ III năm 1960 của Đảng với sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện hoàn thành cụ thể cách mạng Việt Nam, Đảng ta đề ra đường lối: Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng hai miền: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, nhân dân cả nước quyết tâm, quyết chiến “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Trang sử vàng của dân tộc Việt Nam được đánh dấu bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30 - 4 - 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối, cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Đảng Cộng sản Việt Nam là chỗ dựa, là niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta tin và đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con đường XHCN. Dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng, Nhân dân ta tin tưởng, hồ hởi, náo nức bước vào những năm đầu cả nước đi lên xây dựng CNXH. Đại hội lần thứ IV (1976), V (1982) của Đảng lần lượt được triệu tập, đề ra mục tiêu, mô hình, biện pháp xây dựng xã hội XHCN; xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn mới: Xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; xác định chặng đường đầu tiên cả nước bước vào xây dựng chế độ xã hội mới… Tuy vậy, kết quả đạt được chưa đáp ứng được sự mong mỏi của người dân, khó khăn trước mắt của đất nước vẫn còn, có phần ngày càng trầm trọng! Trước yêu cầu bức thiết của lịch sử, Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 – Đại hội đổi mới toàn diện, đồng bộ, triệt để trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt đổi mới về tư duy kinh tế. Đường lối này đã chỉ ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội đang bế tắc, đồng thời đặt nền tảng cho việc tìm ra con đường thích hợp đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo.

Những thành quả quan trọng đầy ấn tượng của công cuộc đổi mới toàn diện đời sống đất nước là cơ sở, tiền đề quan trọng để cả dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức trước sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa các nước Đông Âu và Liên Xô. Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển, chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, các quan hệ đối ngoại, mở cửa và hội nhập quốc tế. Quan hệ quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng, nhất là quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực, các nước lớn và các trung tâm lớn của thế giới, các bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới cho Việt Nam. Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH”, Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng xác định mô hình XHCN gồm 6 đặc trưng, trong đó nêu bật đặc trưng của xã hội mà nhân dân ta xây dựng là xã hội “do nhân dân lao động làm chủ”. Đặc trưng này thể hiện lý tưởng cao đẹp của nhân loại, khát vọng cháy bỏng ngàn đời của con người. Bổ sung, phát triển và cụ thể hóa các đặc trưng, Đại hội lần thứ IX, X của Đảng khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con đường XHCN - một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh. Sự khẳng định này không chỉ thể hiện mục tiêu cách mạng và lý tưởng của Đảng mà còn là khát vọng cháy bỏng của Nhân dân Việt Nam muốn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện để phát triển toàn diện.

Công tác xây dựng đảng được coi trọng. Tiếp theo Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng ta ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức, cán bộ, đảng viên. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Việc thực hành theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển biến rõ nét, từng bước ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, việc đưa các vụ án xử lý đúng người, đúng tội của một bộ phận cán bộ tham ô, tham nhũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Qua đó, làm cho tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, trong niềm hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Mậu Tuất 2018, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây chính là cơ sở nền tảng vững chắc để Nhân dân cùng Đảng tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn: Xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như sinh thời Bác Hồ hằng mong.        

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất