Đảng bộ Sư đoàn 968 (Quân khu IV) xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”
Đảng ủy Sư đoàn 968 trao thưởng cho các bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. (Ảnh: Thanh Hải)

Xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” (3 tốt: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 3 không: Không có chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”) là một trong những nội dung, giải pháp hết sức quan trọng để Đảng bộ Sư đoàn 968 nâng cao chất lượng chi bộ. Đồng thời, đây cũng là nội dung, biện pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong Đảng bộ Sư đoàn.

Theo đó, trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Đảng ủy Sư đoàn đã cụ thể hóa và ban hành Chỉ thị số 281-CT/ĐU ngày 12-4-2017 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” với những nội dung, chủ trương, biện pháp sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ đạo cơ quan chính trị hướng dẫn và triển khai các cấp ủy, chi bộ tổ chức phát động đăng ký giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” chặt chẽ, nghiêm túc. Đã có 7/7 đảng ủy cơ sở tổ chức phát động thi đua; 3/3 đảng ủy bộ phận, 60/60 chi bộ có kế hoạch, chương trình hành động; 100% đảng viên có đăng ký cam kết xây dựng chi bộ theo tiêu chí “3 tốt, 3 không”. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 184 luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động lớn trong Quân đội, nhất là phong trào “Nêu gương sáng mỗi ngày”, “Mỗi ngày thực hiện một lời Bác Hồ dạy”, “Thanh niên làm theo lời Bác” và mô hình “Mỗi ngày một điều luật”… Hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tiến hành công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là bồi dưỡng nội dung, biện pháp xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” cho đội ngũ bí thư, cấp ủy. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong tham gia công tác xây dựng Đảng, trực tiếp là xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Hằng tháng, quý, 6 tháng, cả năm, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị trong những năm qua được nâng lên rõ rệt...

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt: Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết hiệu quả là nội dung được Đảng ủy Sư đoàn xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng các nội dung cơ bản về xây dựng nghị quyết cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, nhất là Hướng dẫn số 1272/HD-CCT ngày 23-8-2016 của Cục Chính trị Quân khu IV về một số nội dung về nghị quyết và chế độ ra nghị quyết; Hướng dẫn số 1677/HD-CT của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”; tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng ra nghị quyết và sinh hoạt điểm rút kinh nghiệm các loại hình chi bộ,... Vì vậy, chất lượng xây dựng nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ từng bước nâng lên, bố cục nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá đúng thực chất, khách quan kết quả lãnh đạo, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; xác định trọng tâm, nhiệm vụ và những chủ trương, biện pháp sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nghị quyết của chi bộ đã khắc phục được tình trạng chung chung, né tránh khuyết điểm, thiếu cụ thể.

Sau khi nghị quyết được ban hành, người chỉ huy và bí thư chi bộ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, lịch công tác tuần, tháng; ban chấp hành đoàn, hội đồng quân nhân xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Phân công cụ thể cho từng chi ủy viên, đảng viên trên các mặt công tác. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện. Thông qua kiểm tra định kỳ kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục được những khâu yếu, mặt yếu, từ đó đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt có các Chi bộ Đại đội 1, Đại đội 3, Đại đội 8, Đại đội 9; các Đảng bộ D5, C16, C17 và Chi bộ Ban Chính trị (Đảng bộ Trung đoàn 19); Chi bộ Tiểu đoàn 3 (Đảng bộ Trung đoàn 176); Chi bộ Ban Chính trị (Đảng bộ Trung đoàn 9); Chi bộ Tiểu đoàn 18 (Đảng bộ Phòng Tham mưu); Chi bộ Tổ chức - Bảo vệ - Kiểm tra (Đảng bộ Phòng Chính trị); Chi bộ Trạm Sửa chữa (Đảng bộ Phòng kỹ thuật). 

Giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên tốt: Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương, gia đình và các tổ chức, thông qua sinh hoạt đảng và hoạt động thực tiễn để nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội…Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng cho đảng viên về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì trong công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Với phương châm cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng, quá trình thực hiện luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Bên cạnh đó thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những biểu hiện sai phạm để có biện pháp ngăn ngừa từ xa. Các chi bộ đã chủ động phân công cán bộ giữ mối liên hệ với địa phương, do vậy, việc nắm bắt tình hình đảng viên nơi cư trú luôn cập nhật, bảo đảm nhanh, chính xác, giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Đội ngũ đảng viên của Sư đoàn đã có sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực chuyên môn, quản lý, chỉ huy đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Những biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thực dụng, cơ hội, ngại khó, ngại khổ, làm việc cầm chừng được khắc phục; ý thức trách nhiệm được nâng lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hằng năm ngày càng giảm (năm 2017 có 87 đồng chí, năm 2018 có 84 đồng chí và  tháng đầu năm 2019 còn 54 đồng chí). Nhiều đảng viên từ hoàn thành nhiệm vụ thấp đã phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt: Đảng ủy Sư đoàn đã thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường giáo dục, quán triệt và chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu IV về tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng đến mọi đảng viên, nhất là Quy định số 104-QĐ/QUTW ngày 16-2-2017 của Quân ủy Trung ương “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Theo đó, các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong sinh hoạt bí thư (chủ trì) luôn cung cấp đầy đủ nội dung cho đảng viên, coi trọng việc mở rộng dân chủ bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ. Các đảng viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm tự phê bình và phê bình, phát biểu thẳng thắn, trung thực, khách quan và có chính kiến của mình. Những vấn đề quan trọng như ra nghị quyết, công tác cán bộ, kiểm điểm, xếp loại chất lượng, kỷ luật đảng viên, công tác tài chính, mua sắm vật tư... đều được thảo luận kỹ, trao đổi bàn bạc thống nhất và quyết định theo đa số, vì vậy luôn tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong các tổ chức đảng. Trong mỗi kỳ sinh hoat, hằng năm các cấp ủy, chi bộ đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, cấp ủy viên, đảng viên theo đúng quy định. Đội ngũ đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác, trung thực, tự phê bình và phê bình về tư cách và thực hiện nhiệm vụ được giao; không lợi dụng phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ; không trù dập người phê bình và không có hiện tượng lợi dụng dân chủ để phê bình, tố cáo sai sự thật. Vì vậy trong nửa nhiệm kỳ qua không có cấp ủy, chi bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Từ kết quả xây dựng chi bộ “3 tốt”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ không ngừng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Hằng năm tỷ lệ chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt kết quả cao (95%  chi bộ và 85% đảng viên trở lên), nhiều đảng viên 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua; không có chi bộ yếu kém, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật ngày càng giảm, đặc biệt không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các biểu hiện tiêu cực khác.

Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                                                                    


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất