Thanh Hóa tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 12-8

Đổi mới hình thức học tập, cách thức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên. Việc quán triệt, triển khai, học tập các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên được tiến hành nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phù hợp như thông qua hội nghị cán bộ, đảng viên; thông qua hội nghị trực tuyến hoặc thông qua hội nghị được phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Từ năm 2014 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức được 16.750 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết với 4.187.500 lượt cán bộ, đảng viên học tập. Cùng với quán triệt, triển khai, học tập nghị quyết, các cấp ủy đã chỉ đạo đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ cơ quan chịu trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và đặc biệt sát với tình hình của mỗi địa phương, cơ sở.

Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phản ánh kết quả triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh viết bài thu hoạch, tổ chức chấm và đánh giá chất lượng bài viết. Nhìn chung tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia viết bài thu hoạch đạt bình quân trên 94%, nhiều nơi đạt 100%.

Đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 21-KL/TU ngày 4-8-2008, theo đó nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy đã bám sát đối tượng người học, phù hợp với thực tiễn; công tác quản lý đào tạo, quản lý học viên được siết chặt; chất lượng dạy và học lý luận chính trị từng bước được nâng cao. Sau đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên đã vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc được giao. Hiện nay, có trên 95% đội ngũ giảng viên các cấp đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; 26/27 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có trụ sở khang trang; 21/27 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn cấp tỉnh giai đoạn 2009 - 2015. Bên cạnh đó, các cấp ủy đã quan tâm tổ chức các lớp cập nhật kiến thức mới, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (hằng năm, toàn tỉnh mở hơn 500 lớp chuyên đề cập nhật kiến thức mới cho hơn 60.000 lượt cán bộ, đảng viên, nhiều đơn vị cấp huyện đã mời các chuyên gia cao cấp của Trung ương về giới thiệu).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cấp ủy đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý  cán bộ, đảng viên có vi phạm; nhân rộng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa, với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực".

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cũng qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với những cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều"..., nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận. Qua đó đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc và thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc, nổi cộm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 29-11-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh, cấp huyện; Ban Chỉ đạo 94 tỉnh đã ban hành 28 văn bản định hướng công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; tổ chức 32 hội nghị giao ban; tiếp nhận, chuyển giao phần mềm tổng hợp thông tin trên báo điện tử, mạng xã hội phục vụ công tác điều hành, quản lý giữa Viettel với Tỉnh ủy Thanh Hóa; tổ chức tập huấn chuyên đề nhận diện âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; trang bị kỹ năng đấu tranh với luận điệu sai trái, kích động của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; kỹ năng viết tin, bài phản biện; kỹ năng sử dụng các tiện ích của facebook, zalo, youtube… phục vụ đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc, với hơn 2.100 lượt cán bộ các cấp tham gia; chỉ đạo theo dõi, tổng hợp thông tin trên báo chí và mạng xã hội 1 lần/ngày, giúp lãnh đạo tỉnh nắm thông tin, chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh.

Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; đấu tranh, phản biện thông tin xấu, độc trên In-tơ-net, mạng xã hội đã kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho người dân, khẳng định và bảo vệ những giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch, phản động.

Công tác tổng kết thực tiễn được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Hằng năm, đã tiến hành tổng kết hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến từ thực tiễn như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển tiểu, thủ công nghiệp - làng nghề; phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả việc xây dựng, nhận diện các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới công tác tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, chủ động, kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin. Coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy phải làm thường xuyên, liên tục công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất