Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

PHAN THĂNG AN Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị góp ý vào dự thảo “Quy định thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, tháng 7-2023.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị góp ý vào dự thảo “Quy định thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, tháng 7-2023.

Vũ khí sắc bén của công tác xây dựng Đảng

Công tác tuyên truyền luôn được coi là nhiệm vụ cốt yếu để truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tính sáng tạo, động viên quần chúng nhân dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, trong đó công tác tuyên truyền là công cụ hữu hiệu, vũ khí sắc bén. Một trong những phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động. Theo đó, Đảng ta xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân; đấu tranh phản bác, chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; bảo vệ an ninh tư tưởng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để bảo đảm cho sự thành công của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Những chuyển biến tích cực

Công tác xây dựng Đảng luôn là đề tài, nguồn cảm hứng, chất liệu cho các sản phẩm báo chí, truyền thông. Tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng chính là “đường dẫn” đưa các nghị quyết của Đảng vào đời sống xã hội, biến đường lối, quyết sách của Đảng thành ý chí, quyết tâm của quần chúng nhân dân. Báo chí cách mạng Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ của mình, với vai trò đặc biệt quan trọng đã trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, giữ vị trí đi đầu, luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc. Giờ đây, báo chí chính là công cụ tuyên truyền, cổ động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sâu rộng, nhanh chóng, thường xuyên, thiết thực và cụ thể nhất.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị bổ sung thêm một chức năng, nhiệm vụ của Ban, đó là “Tổ chức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”. Bộ Chính trị đã đồng ý với đề xuất, tham mưu này tại Quyết định số 152-QĐ/TW ngày 26-10-2018 của BCH Trung ương “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương”.

Trước đó, nhận thức rõ tầm quan trọng của vũ khí sắc bén này với sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhằm tạo nguồn sinh khí mới, tạo động lực, sự hứng khởi đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, cũng như tạo sự đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từ năm 2016 Ban Tổ chức Trung ương đã khởi xướng và phối hợp với một số cơ quan tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) và ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hằng năm. Trên cơ sở Kế hoạch hằng năm của Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền trong từng địa phương, đơn vị. Những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch là những định hướng sâu trong từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng (chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ) đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí cũng như toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đây chính là những định hướng về trọng tâm tuyên truyền để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân lựa chọn đề tài tuyên truyền về xây dựng Đảng và sáng tạo tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng.

Đồng thời với Kế hoạch số 114-KH/BTCTW ngày 21-4-2023 của Ban Tổ chức Trung ương “thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023”, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 20-6-2023 “về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, tập trung vào việc tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kết quả, thành tựu đã đạt được của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và nhân dân tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Giải Búa liềm vàng trong 8 năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Hầu hết tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan ở Trung ương ban hành kế hoạch riêng để triển khai Giải Búa liềm vàng trong đảng bộ; trong đó có gần 40 tỉnh, thành phố tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh; Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp đảng bộ. Nhiều tỉnh, thành phố như Hà Giang, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Tây Ninh, Vĩnh Long, Kiên Giang... thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh tích cực tham gia Giải.

Giải Búa liềm vàng giờ đây đã như dòng chảy không ngừng, góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Giải Búa liềm vàng đã trở thành một trong những giải báo chí uy tín, quan trọng hàng đầu trong hệ thống các giải thưởng báo chí nước ta, trở thành mối quan tâm của những người làm báo cả nước, trở thành nơi gửi gắm tiếng nói, niềm tin, trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam, những người luôn tâm huyết, mong muốn đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ước tính, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng hơn 20.000 tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng, trong đó có hơn 2.000 tác phẩm chất lượng cao tham dự Giải Búa liềm vàng. Qua mỗi năm, chất lượng và số lượng các tác phẩm ngày càng được nâng lên, phong phú về chủ đề, thể loại. Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước, cũng như phản ánh sâu sắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có nhiều tác phẩm mang tính phản biện sâu sắc, tính chiến đấu cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc. Đặc biệt, tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng hằng năm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, nhiều đảng viên là gương điển hình tiêu biểu được phản ánh qua các tác phẩm báo chí đoạt giải đã được tuyên dương, tôn vinh tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, mang đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những cảm xúc tích cực.

Ban Tổ chức Trung ương hằng năm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đến nay, có khoảng 6.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được bồi dưỡng các kiến thức về xây dựng Đảng và được tập huấn kỹ năng lựa chọn đề tài, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí... Sau những hội nghị tập huấn này, các địa phương, đơn vị đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú (hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến; các cuộc thi viết, cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, hội thi báo cáo viên, các hoạt động tuyên truyền miệng...) tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ý Đảng đến gần với lòng Dân hơn.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng Đảng trong tình hình mới

Năm 2024 là năm đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trọng tâm công tác nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII đặt ra yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần:

Một là, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của cấp ủy bám sát kế hoạch thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Trung ương, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch và đề cương thông tin, tuyên truyền cụ thể, sát hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương, đơn vị.

Hai là, định hướng cho các cơ quan báo chí chú trọng phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện các quy định về nêu gương, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên…

Ba là, lãnh đạo đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền các tấm gương điển hình tiêu biểu, thực hiện phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo các sản phẩm báo chí, truyền thông; tổ chức giải báo chí hoặc cuộc thi sáng tác về chủ đề công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan sinh động; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt đảng và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

Bốn là, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan thông tấn, báo chí. Cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, ý thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí; xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền cụ thể, phù hợp đặc điểm, tình hình và kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Năm là, lãnh đạo phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nắm và phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị các cấp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó cung cấp thông tin giúp cấp ủy, tổ chức đảng xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo đồng thuận trong tổ chức đảng và xã hội để không phát sinh tiêu cực, hình thành thành các điểm nóng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất