Phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Nhà nước. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, chúng triệt để sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội tán phát nhiều tin, bài với các nội dung quan điểm sai trái, thù địch, nhằm tác động đến tâm lý người dân và đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Mục đích làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tác động tiêu cực đến tư tưởng nhân dân hòng làm phai nhạt, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Một số luận điệu phản động, thù địch phổ biến như:

Một là, bác bỏ lý luận hình thái kinh tế - xã hội Mác-xít nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Với mục đích phủ nhận lý luận hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin, các thế lực này đã coi yếu tố khoa học, kỹ thuật là yếu tố quyết định sự vận động, phát triển của xã hội loài người. Nếu Việt Nam không thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì sẽ không xảy ra chiến tranh và nghèo đói. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, chính chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân với mưu đồ xâm chiếm, muốn biến nước ta thành thuộc địa đã mang đạn dược, vũ khí tàn sát hàng triệu đồng bào ta. Và thực tế cho thấy, chế độ tư bản có thực sự bình đẳng, tự do hay không?

Hai là, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc và lập luận rằng, ở các nước tư bản phát triển ngày nay, giai cấp công nhân không còn vô sản và cũng không còn nghèo đói như ở thế kỷ XIX. Do đó, giai cấp công nhân ở các nước này không còn sứ mệnh lịch sử như C.Mác và Ph.Ăng-ghen luận giải nữa. Cho rằng trí thức thay thế công nhân để làm cách mạng; giai cấp công nhân không còn giữ vai trò toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa trong bối cảnh mới, họ bị thay thế bằng máy móc, công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng 4.0. Cuối cùng, công nhân ở các nước không còn bị bóc lột hoặc bóc lột không đáng kể. Thực chất của những quan điểm này là sự biện hộ cho địa vị thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản nhằm khẳng định sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản trên cơ sở phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Ba là, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, đòi đưa chủ nghĩa Mác - Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Các thế lực phản động đã hạ thấp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm xoá bỏ tiền đề lý luận của chủ nghĩa xã hội. Có thể thấy, trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được Đảng và Nhà nước vận dụng sáng tạo trong sự thay đổi liên tục của tình hình trong và ngoài nước. Vậy mà, chúng muốn cắt rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin với mục tiêu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, cô lập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm làm cho quan điểm lệch lạc này thấm dần vào nhân dân, từng bước dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Ngoài ra, tạo nên sự chia rẽ giữa các nước xã hội chủ nghĩa cũng như đối với các quốc gia khác trên thế giới về mặt tư tưởng.

Bốn là, chúng rêu rao Đảng Cộng sản Việt Nam đã độc tôn lãnh đạo cách mạng, làm mất dân chủ, nên cần thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”. Các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, mong muốn một nước đa đảng, nhằm hạn chế và thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với đất nước, xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; chuyển nền dân chủ tư sản. Theo chúng, dân chủ tự do là người dân có quyền được theo bất cứ đảng nào mà họ muốn. Nhưng có thể thấy, các nước đa đảng cũng tồn tại những vấn đề nhất định, điển hình là sự cạnh tranh không công bằng, chia phe đảng phái dẫn đến các vấn đề về an ninh trật tự và an ninh chính trị quốc gia. 

Năm là, xuyên tạc mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch luôn lựa chọn những thời điểm nhạy cảm như bầu cử, tiếp xúc cử tri hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước để xuyên tạc, chống phá. Chúng cho rằng, chủ nghĩa xã hội của C.Mác và Ph.Ăng-ghen là một hình thức chủ nghĩa xã hội không tưởng, chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho dân tộc bị cô lập trên trường quốc tế… Tuy nhiên, thực tiễn 37 năm đổi mới cho thấy, Việt Nam đã và đang là nước phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực với tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường.

Sáu là, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị sử dụng nhiều phương thức. Mục đích phủ nhận học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh, Quân đội, phủ nhận lập trường chính trị của lực lượng vũ trang cách mạng, chia rẽ Quân đội với Đảng, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ từng bước phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thiếu niềm tin, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện, gần 80 năm qua luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực phản động, thù địch. 

Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Có thể khẳng định, trước những thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cũng như sự chống phá của thế lực thù địch, đòi hỏi Đảng cần tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo, nhận thức và vận dụng sáng tạo trong xu thế phát triển. Thông qua công tác dân vận, công tác quần chúng làm cho nhân dân hiểu, tin tưởng và vận dụng hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động, công tác.

Trước bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến chính trị phức tạp, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, đã đặt ra cho Đảng, Nhà nước những yêu cầu, nhiệm vụ bức thiết cần phải tiếp tục khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Trong đó, cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tại Đại hội XIII, Đảng nhấn mạnh tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kiên định và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở trung thành với nguyên tắc cách mạng, khoa học và nhân văn, đồng thời vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp lý luận mác-xít với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại. Đây là đòi hỏi khách quan, là yêu cầu có tính nguyên tắc, giữ vai trò nền tảng, then chốt đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. 

Tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để vận dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn đất nước. Học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. Đồng thời hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cần phải theo nguyên tắc thường xuyên gắn kết những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn của đất nước và thời đại. Hiểu đúng tinh thần, thực chất, tránh bệnh kinh viện, giáo điều trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng các nguyên lý cơ bản đó trong thực tiễn. Học tập, nghiên cứu mỗi nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong mối quan hệ với các nguyên lý khác, mỗi bộ phận cấu thành trong mối quan hệ với các bộ phận cấu thành khác để thấy sự thống nhất phong phú và nhất quán của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời cũng cần nhận thức các nguyên lý đó trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại.

Ngoài ra, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần được các cấp ủy triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Từ ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp tục là kim chỉ nam để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần đưa nước ta phát triển vững chắc, từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ năm xưa.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất