Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức - cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

MAI VĂN CHÍNH UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức, cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương, tháng 12-2023.

Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức, cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương, tháng 12-2023.

Nhiều kết quả tích cực

Với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện, hoàn thành khối lượng công việc lớn. Chủ động, tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Theo Chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu và cơ bản hoàn thành các đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết, làm căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới (cơ bản hoàn thành 21 đề án, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 Quy định, 1 Kết luận, 2 Kế hoạch và chủ trì ban hành 6 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng).

Xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý biên chế của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới. Với quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và cơ cấu lại tổ chức bên trong, giảm cấp trung gian, đầu mối cấp tổng cục, cấp vụ, cấp phòng, đội. Việc sơ kết thực hiện thí điểm một số mô hình đã làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy. Công tác quản lý biên chế được chấn chỉnh, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép. Tinh giản biên chế đạt mục tiêu đề ra.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đạt những kết quả quan trọng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các quy định, quy chế về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và của người đứng đầu. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Đánh giá cán bộ, nhất là thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm có chuyển biến tích cực, công tâm, khách quan, thực chất hơn. Coi trọng tiêu chí chất lượng, hiệu quả công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị. Quy trình, phương pháp đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới, dân chủ, chặt chẽ hơn. Quy hoạch cán bộ ở các cấp, các ngành, nhất là quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, nền nếp. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chú trọng nâng cao chất lượng, tính thiết thực và yêu cầu kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của cán bộ. Đã tổ chức được các đoàn cán bộ đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, tiếp tục bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, mở các lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Điều động, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử được thực hiện nghiêm, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc của Đảng. Bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, thực hiện thường xuyên theo quy định. Chú trọng chính sách cán bộ, bước đầu hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sắp nghỉ hưu, chuyên gia, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát triển. Tuy vậy, công tác tổ chức - cán bộ còn một số hạn chế, như: Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu nhưng chậm có giải pháp khắc phục. Triển khai một số nội dung trong chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động, sâu sát, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa coi trọng kiểm tra, giám sát, nhất là việc tự kiểm tra, xử lý vi phạm...

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vì thế, nhiệm vụ của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng càng nặng nề hơn. Cần phải tập trung cao độ, quyết liệt, nỗ lực, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Xác định nhất quán quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quy định, quy chế của Đảng. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và sát với tình hình thực tế. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Thực hiện nghiêm các quy định và kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý. Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm của hệ thống chính trị để làm cơ sở xác định biên chế của từng cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn, gắn với đánh giá thực chất, xếp loại chính xác công chức, viên chức. Xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ ba, tăng cường xây dựng, củng cố TCCSĐ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW. Tiếp tục kiện toàn TCCSĐ phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình TCCSĐ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi đủ điều kiện; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Đẩy mạnh phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Bảo đảm công tác cán bộ đúng quy trình, quy định, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ. Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo tiêu chí, sản phẩm cụ thể, gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kết hợp lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; chú trọng phương pháp tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, cập nhật kiến thức mới. Xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV theo đúng kế hoạch của Bộ Chính trị. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Tiếp tục đổi mới công tác bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ dân chủ, công khai, minh bạch. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý. Xây dựng cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng những cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và cán bộ trẻ có triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài; về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kiểm soát quyền lực gắn với nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ theo phân cấp, tăng cường quản lý đảng viên trong tình hình mới. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ cần rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ để quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực. Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có chế tài xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát một số chuyên đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát về tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức quần chúng và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, khách quan, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng căn cứ chương trình công tác cả nhiệm kỳ, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, trình các đề án về tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên gắn với xây dựng chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng, xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV, Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất