Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường ở quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường ở quận Hà Đông được xác định là một nội dung của công tác tư tưởng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quận ủy, Ban Tuyên giáo quận ủy; sự quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện của UBND quận và Đảng ủy, UBND các phường. Thông qua đó nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ của địa phương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực tốt, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, từ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường, Quận ủy, UBND và các cơ quan chức năng của quận đã thường xuyên quan tâm, đổi mới các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chính trị; duy trì nghiêm các quy chế, quy định; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục chính trị. Do vậy, đội ngũ cán bộ, công chức phường ở quận luôn có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới.

Qua khảo sát đánh giá cho thấy chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, công chức ở các phường: Phúc La, Quang Trung, Văn Quán…. được coi trọng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị này luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy, HĐND, UBND các phường hàng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc cấp quận và thành phố; các tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn phát huy được vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đặt được, ở một số phường trên địa bàn quận Hà Đông, công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức còn có những hạn chế bất cập như: nhận thức, trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; chất lượng giáo dục chưa cao, chưa đổi mới các hình thức giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường ở quận Hà Đông, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn từ quận đến phường cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường.

Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, trực tiếp quyết định đến chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị cần nắm vững các đường lối, quan điểm của Đảng, có nhận thức đúng, sâu sắc và đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường; sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường ở quận Hà Đông hiện nay. Các tổ chức, lực lượng trong quận chính là chủ thể trực tiếp tiến hành các nội dung, hình thức giáo dục chính trị, do vậy cần nhận rõ trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, cần duy trì đúng, đủ nội dung giáo dục, chế độ nề nếp thực hiện công tác giáo dục chính trị; đồng thời luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành các biện pháp giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương mình.

Hai là, đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt sáng tạo các hình thức, biện pháp giáo dục chính trị.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cần phải coi trọng việc đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp giáo dục; cần đi sâu, cập nhật những vấn đề về lý luận, thực tiễn mới được phát hiện và giải đáp kịp thời những vấn đề đặt ra. Việc thực hiện các hình thức, biện pháp giáo dục chính trị phải luôn linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương thì chất lượng công tác giáo dục chính trị mới nâng lên và đạt được hiệu quả như mong muốn.

Ba là, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, rèn luyện nâng cao cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức phường.

Đây vừa là nội dung vừa là giải pháp có vai trò rất quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường ở quận Hà Đông. Bởi chỉ có tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện thì mới có động cơ, thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt của bản thân mỗi cán bộ, công chức.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng chuyên trách trong nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức phường.

Các tổ chức, lực lượng chuyên trách chính là các chủ thể trực tiếp tiến hành các hoạt động giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức ở quận Hà Đông. Đó là ban tuyên giáo quận ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, đội ngũ cán bộ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên từ quận đến phường. Chất lượng công tác giáo dục chính trị phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm của các cơ quan và đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục. Sau khi xác định chương trình, nội dung giáo dục chính trị, các lực lượng chuyên trách sẽ sử dụng các hình thức, biện pháp để tiến hành truyền tải các nội dung giáo dục chính trị. Do vậy các tổ chức lực lượng này cần được quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng đề có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất