Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, đảng viên hiện nay
Báo chí, truyền thông là lực lượng xung kích quan trọng trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - Ảnh: hanoimoi.com.vn.

Trong những năm qua, báo chí nước ta đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực về an ninh, tư tưởng. Cụ thể như: Báo chí góp phần tuyên truyền phổ biến đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, “tự diễn biến” (TDB), “tự chuyển hóa” (TCH); Báo chí tích cực phê phán hiện tượng về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng tiêu cực về an ninh, tư tưởng và những hậu quả xã hội của nó; Báo chí góp phần công bố những thông tin do nhân dân cung cấp về những hiện tượng, sự việc có biểu hiện tiêu cực về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Báo chí công bố những thông tin do tự tìm hiểu, điều tra phát hiện những hiện tượng có biểu hiện tiêu cực về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Báo chí thông tin kịp thời, chính xác những vụ, việc tiêu cực về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang được điều tra, xử lý… tích cực góp phần tạo dư luận xã hội để đấu tranh phòng, chống.  

1. Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên chính là một hình thức suy thoái về tư tưởng chính trị. Có thể chỉ ra một cách chung nhất về mức độ từ thấp đến cao của những biểu hiện TDB, TCH hiện nay trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là:

Thứ nhất, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tin tưởng, phai nhạt niềm tin, không tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, là sự thờ ơ về chính trị, bàng quan, vô cảm trước vận mệnh của Đảng và dân tộc, xa rời dần những nguyên tắc và mục tiêu của CNXH, du nhập những tư tưởng lý luận phi mác-xít. Những cán bộ, đảng viên này chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân, né tránh trách nhiệm, không cho dám đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái. Trước những khó khăn của đất nước thường dao động, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, luôn tỏ thái độ chê bai người khác, không thấy trách nhiệm của mình, mình là “vô can” trước những yếu kém của cơ quan, tổ chức nơi mình công tác. Khi bị đối tượng xấu tác động thường dễ bị lôi kéo vào các hoạt động chống lại Đảng, chế độ.

Thứ ba, một số cán bộ, đảng viên biến chất về chính trị, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xa rời các nguyên lý xây dựng Đảng, đòi Đảng từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ để hướng theo tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán lịch sử thiếu khách quan; đòi xét lại con đường đi lên XHCN và thay bằng con đường phát triển TBCN; xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thậm chí công khai phê phán, bác bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước… Thực tế các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô (cũ) cho thấy, TDB trước hết và chủ yếu về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính trị lệch hướng, tất yếu làm cho bộ máy của Đảng và Nhà nước sẽ bị chia rẽ, suy thoái, nguy cơ TCH, sụp đổi của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi. Đây là lý do lý giải vì sao những năm qua, các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy TDB, TCH về tư tưởng chính trị, trước hết nhằm vào các cơ quan lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nơi hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đất nước. Tùy theo đối tượng và phạm vi tác động, các thế lực thù địch sử dụng những phương thức, thủ đoạn, nội dung thúc đẩy TDB, TCH khác nhau. Ở nước ta hiện nay, hành vi cán bộ, đảng viên có các hoạt động móc nối với các thế lực thù địch, phản động để chống lại Đảng, dân tộc và chế độ XHCN cũng là một trong những biểu hiện rõ rệt của tình trạng TDB, TCH trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay. Điều này đã và đang trở thành những thách thức vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thứ tư, một số cán bộ, đảng viên không chỉ không đồng tình với đường lối, chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước mà còn xuyên tạc, chống đối và công khai tuyên truyền, bảo vệ cho những quan điểm khác. Biểu hiện ở sự phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; hạ thấp vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế... Đó vừa là biểu hiện nhưng cũng vừa là mục đích của TDB, TCH trong lĩnh vực kinh tế nhằm dẫn tới sự đổi màu chế độ xoá bỏ các thành tựu cách mạng.

Thứ năm, biểu hiện của TDB, TCH còn được thể hiện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay. Cụ thể, đó là hiện tượng đề cao, sùng bái, chạy theo văn hóa, lối sống tư sản; từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, các giá trị văn hóa, đạo đức XHCN; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận nền văn hóa cách mạng; thương mại hóa các hoạt động văn hóa, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao chủ nghĩa cá nhân và lối sống thực dụng… 

Như vậy, có thể hiểu TDB, TCH tư tưởng là tự chính bản thân cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, cá nhân cán bộ, đảng viên có hành vi, việc làm hoặc tự gây ra, chỉ bằng sức lực, khả năng của chính cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, dẫn đến sự tự biến đổi từ lượng đến chất sang dạng hoặc hình thái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống hoặc về ý thức, trách nhiệm trong từng thời điểm, thời kỳ nhất định.

Thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, tình trạng TDB, TCH tư tưởng rất nguy hiểm. Vấn đề đặt ra trong thực tế là, cần phải nhận thấy được từng mức độ biểu hiện ở mỗi đối tượng - chủ thể cụ thể để có biện pháp đấu tranh, khắc phục phù hợp, hiệu quả.

2. Quan điểm của Đảng về báo chí đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

Công tác tư tưởng, báo chí là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Trong những năm qua, công tác tư tưởng, báo chí, với những binh chủng và phương thức hoạt động rất đa dạng, đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trở thành người đồng hành tin cậy của các phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Mặt khác, công tác tư tưởng, báo chí cũng đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục, tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bước đầu đẩy mạnh cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Ðảng, Nhà nước, chế độ ta, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Báo chí là một lĩnh vực tư tưởng đặc biệt quan trọng. Và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác báo chí là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” đã nêu lên 6 nhiệm vụ của công tác tư tưởng, lý luận, trong đó nhiệm vụ thứ tư là chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch”.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” đã nhận định: tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả trong những lực lượng nòng cốt, gắn bó với Đảng, với chế độ, đã phát sinh một số vấn đề tư tưởng, tâm trạng bức xúc, đáng lo ngại, ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Các phần tử cơ hội chính trị trong nước móc nối với thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài xuyên tạc, vu cáo, chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Trên cơ sở nhận định đó, Nghị quyết đã yêu cầu “triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến ở cả Trung ương và các ngành, các cấp”. 

Đảng xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong nhiệm kỳ tới là: "Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch".

Báo chí là một trong những công cụ quan trọng trong việc thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn hiện nay. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Thông qua báo chí, nhân dân có thể phát huy quyền làm chủ của mình, đồng thời, Đảng và Nhà nước hiểu rõ thêm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật trong cuộc sống. Có thể nói, hoạt động tuyên truyền báo chí, về cơ bản đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, góp phần cho nhân dân nhận thức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và xu thế đi lên của đất nước, báo chí đã thể hiện rất rõ vai trò của mình với tư cách là bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới. 

Như vậy quan điểm thống nhất xuyên suốt các văn kiện của Đảng về chỉ đạo công tác báo chí trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch là:

Đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay.

Đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch là bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đã có cơ chế, chính sách xây dựng hệ thống báo chí khoa học, thiết thực, hiệu quả. Do nhận thức rõ báo chí là mặt trận, là công cụ, là vũ khí tuyên truyền đấu tranh tư tưởng của Đảng nên không thể tự phát, Đảng yêu cầu quy hoạch hệ thống báo chí gắn với chiến lược thông tin quốc gia phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền báo chí cách mạng hoạt động phù hợp trong cơ chế thị trường nhưng không bị thị trường hóa, xây dựng các chế độ, chính sách nhằm đảm bảo báo chí hoạt động một cách lành mạnh, có tính chiến đấu cao, đảm bảo báo chí hoạt động tự do trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Đảng luôn quan tâm tăng cường sức chiến đấu của báo chí trong phát hiện và đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, tăng cường hiệu quả phản biện mang tính xây dựng nhằm đóng góp tốt hơn cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng cũng đã chỉ đạo các cấp các ngành, song song với việc đầu tư phát triển cho báo chí cũng cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, tránh tình trạng đầu tư dàn trải làm lãng phí nguồn lực của đất nước. Đảng chỉ đạo xây dựng quy hoạch báo chí một cách khoa học, hợp lý đảm bảo phát huy sức mạnh của đội ngũ báo chí, khắc phục tình trạng nhiều báo chí trùng lặp về tôn chỉ, mục đích cũng như nội dung bài viết, gây lãng phí, hiệu quả tuyên truyền thấp.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, công chúng báo chí đã được tiếp cận với loại hình báo chí đa phương tiện, với hình thức đẹp hơn, thông tin nhanh hơn..., tuy nhiên, công nghệ cao cũng đòi hỏi sự đầu tư lớn hơn về hạ tầng công nghệ cũng như những chi phí khác trong quá trình vận hành hệ thống đảm bảo đưa thông tin đến với bạn đọc một cách nhanh nhất, chính vì vậy, Đảng cũng đã chỉ đạo công tác đầu tư và quản lý báo chí phù hợp, có trọng điểm, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin, cũng như tuyền truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đảng yêu cầu phải đào tạo, xây dựng đội ngũ những người làm báo giỏi về nghiệp vụ, vững về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tốt. Đó là những nhà báo trung thực, biết đặt lợi ích của Đảng, của Nhà nước và xã hội lên trên trong quá trình tác nghiệp; luôn tu dưỡng đạo đức, trình độ chuyên môn, có nhạy cảm chính trị, kịp thời phát hiện những vấn đề mà xã hội quan tâm để từ đó có hướng giải quyết tích cực, xây dựng một xã hội hoàn chỉnh, tốt đẹp hơn. Từ đó, hạn chế những biểu hiện tiêu cực trong báo chí như giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu tầm thường hoặc chỉ khai thác những mặt trái của xã hội... 

Đảng luôn coi trọng báo chí, coi báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Sứ mệnh của báo chí mà Đảng, Nhà nước đã giao phó là phải thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, đúng định hướng nhằm góp phần ngăn chặn, đấu tranh, phản bác có hiệu quả việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, tài liệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của các thế lực thù địch. 

3. Vai trò đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hoá trong tư tưởng cán bộ, đảng viên của báo chí hiện nay

Đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên trên báo chí không phải chủ đề mới, nhưng luôn mang tính chất thời sự, bởi đó là nhiệm vụ chính trị sống còn, thường xuyên của báo chí cách mạng. Đảng, Nhà nước luôn coi trọng báo chí và trao cho báo chí nhiều trọng trách, trong đó có trọng trách đi đầu trong đấu tranh phòng, chống TDB TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên.  

Trong suốt hơn 90 năm qua, kể từ khi Bác Hồ sáng lập ra tờ báo cách mạng đầu tiên, báo chí đã luôn hoàn thành tốt vai trò, chức năng là vũ khí tư tưởng, đấu tranh có hiệu quả chống lại các tư tưởng, quan điểm sai trái. Thông qua hoạt động chuyển tải thông tin, báo chí đã trực tiếp thực hiện việc truyền bá hệ tư tưởng của Đảng vào quần chúng nhân dân, hướng tính tích cực xã hội của quần chúng nhân dân vào việc thực hiện những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra. Trong cuộc đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, báo chí cũng là lực lượng tiên phong, cất lên tiếng nói của mình đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch mà các thế lực phản động đang tìm cách reo rắc, tán phát vào trong đất nước ta với âm mưu lật đổ thể chế chính trị. 

Vai trò đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên của báo chí được thể hiện như sau: 

Báo chí cung cấp thông tin thời sự về những sự kiện, vấn đề đã và đang xảy ra, có ý nghĩa xã hội, được nhiều người quan tâm liên quan trực tiếp và gián tiếp tới các vấn đề thuộc phạm vi đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên. Trong đó bao gồm những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, hoạt động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Những luận điểm sai trái, thù địch đang được tán phát, các biểu hiện TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên giúp cho công chúng báo chí nhận diện, từ đó định hướng dư luận để có thái độ phù hợp trong tiếp nhận và xử lý thông tin sai trái. Nhờ thông tin nhanh chóng, kịp thời, báo chí vừa thoả mãn nhu cầu nhận thức của công chúng về hiện thực, vừa góp phần tích cực, nhanh chóng trong phản ứng lại các quan điểm sai trái, thù địch và các biểu hiện TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Báo chí thông tin công khai, tạo nên dư luận xã hội mạnh mẽ, có khả năng huy động nguồn lực xã hội để đấu tranh chống lại các biểu hiện TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên. Nhờ sức mạnh từ tính công khai, báo chí vừa là công cụ, vừa là lực lượng xã hội trong sự gắn bó chặt chẽ với dư luận xã hội, tạo thành sức mạnh tác động vào tư tưởng của cộng đồng. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, tính công khai của báo chí đã góp phần đưa thông tin phản bác các biểu hiện sai trái của các một số cán bộ, đảng viên đến đông đảo quần chúng nhân dân, làm tốt chức năng định hướng xã hội, huy động sức mạnh dư luận lên án với hành vi sai trái này.

Báo chí thông tin có định kỳ và đều đặn. Đây cũng là một trong những đặc tính quan trọng khiến cho báo chí đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên. Bởi tính định kỳ trong thông tin báo chí tạo ra những phản xạ có điều kiện trong tâm lý và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng báo chí. Mặt khác, thông qua đặc tính này, mục đích tuyên truyền của thông tin báo chí sẽ trở nên đậm nét, rõ ràng hơn khi tác động nhiều lần, vì vậy thông tin cần chuyển tải trong cuộc đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên sẽ tồn tại một cách vững chắc hơn trong nhận thức của người dân, và do đó, sẽ có hiệu quả vững chắc, lâu bền hơn. 

Thông qua các bài viết phân tích, bình luận các sự kiện và vấn đề đã và đang diễn ra nhằm thể hiện quan điểm của mình, báo chí có thể tập hợp lực lượng và tranh thủ sự ủng hộ của công chúng, đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên. Bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, báo chí có thể thuyết phục công chúng xã hội tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong triển khai những chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Có thể nói, báo chí là công cụ thể hiện quyền lực chính trị của Nhà nước, đồng thời thể hiện vai trò, vị thế chính trị của nhân dân trong hệ thống chính trị thông qua đăng tải ý kiến của nhân dân và hình thành dư luận xã hội, huy động nguồn lực trí tuệ và cảm xúc của nhân dân vào các vấn đề lớn trong xã hội. Báo chí truyền thông là vũ khí đấu tranh chính trị chống các tư tưởng thù địch, các quan điểm sai trái, bảo thủ, lạc hậu. Đồng thời là phương tiện và phương thức khơi dậy, phát huy sức mạnh mềm trong nhân dân - trí tuệ và cảm xúc của nhân dân trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Báo chí thông tin phong phú, đa dạng, nhiều chiều về những vấn đề, sự kiện có liên quan cuộc đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên. Thông tin báo chí được thể hiện dưới nhiều hình thức: báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử…, ở nhiều thể loại, chính vì vậy, thông tin báo chí tác động đến công chúng một cách tự nhiên, dễ dàng do đáp ứng được nhu cầu thông tin của đông đảo bạn đọc. Thông tin nhiều chiều, dưới nhiều góc độ giúp cho công chúng nhận thức sâu sắc hơn về sự kiện và vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Mặt khác căn cứ vào từng đối tượng đọc giả mà thông tin báo chí có những hình thức tuyên truyền phù hợp làm cho nội dung thông tin cần chuyển tải phát huy một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, trong cuộc đấu tranh này, năng lực này của báo chí cũng làm cho thông tin phát huy hiệu quả cao.

Báo chí thông tin, tuyên truyền về cuộc đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên một cách dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo. Chúng ta biết rằng, đối tượng tác động của báo chí là công chúng xã hội rộng rãi. Đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên là một nội dung thông tin quan trọng cần được tuyên truyền phổ biến tới rộng rãi các giai tầng trong xã hội để từ đó nâng cao cảnh giác và phát huy sức mạnh của quần chúng trong cuộc đấu tranh này. Nhận thức của công chúng báo chí lệ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ văn hoá, địa lý, nghề nghiệp, vị trí xã hội… Vì vậy, để tuyên truyền nội dung thông tin này, báo chí có cách tuyên truyền, cung cấp thông tin dễ hiểu, và do đó, dễ nhớ và dễ làm theo.

Báo chí có khả năng tạo sự tương tác giữa công chúng và cơ quan báo chí. Đây là tính năng đặc biệt khiến cho năng lực thực hiện vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống TDB, TCH trong tư tưởng cán bộ, đảng viên trở nên đặc biệt hiệu quả. Tương tác có nghĩa là tác động qua lại lẫn nhau. Trong thông tin báo chí, hoạt động tương tác diễn ra giữa cơ quan báo chí và công chúng khiến cho cơ quan báo chí cũng nhận ra những điểm mạnh về thông tin của mình cũng như những hạn chế, những vấn đề trong thông tin đến bạn đọc để công chúng của mình hiểu sâu, hơn rõ hơn vấn đề mà báo chí cần chuyển tải. Mặt khác, thông qua tương tác, báo chí có thể phân tích sâu hơn, rõ nét hơn những thắc mắc, băn khoăn của đọc giả, từ đó, lý giải những băn khoăn của họ, làm cho vấn đề thêm sáng tỏ và thuyết phục công chúng báo chí tốt hơn. Chính thông qua hoạt động tương tác này, cơ quan báo chí, truyền thông có thể định hướng dư luận xã hội một cách đúng đắn, tránh những hệ quả tác động ngược của những quan điểm sai trái.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất