Để nâng cao hiệu quả sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng ở Thừa Thiên Huế

Sau khi có Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Thông báo Kết luận số 41 của Bộ Chính trị “Về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí”, nhận thức được vai trò quan trọng của báo, tạp chí của Đảng nói chung và Tạp chí Xây dựng Đảng nói riêng, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai, chỉ đạo các cấp uỷ đảng nghiêm túc thực hiện việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng. Đồng thời tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các TCCSĐ thực hiện việc đặt mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Tạp chí Xây dựng Đảng là cơ quan nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương. Tạp chí đã luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương và thực tiễn công tác của Ngành để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt vai trò là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng, những thông tin quan trọng về tình hình trong nước và thế giới… giúp cho cán bộ, đảng viên xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng TCCSĐ; phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi toàn Đảng đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thì việc mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng càng có ý nghĩa thiết thực.

Nhiều TCCSĐ, cán bộ, đảng viên coi việc đọc Tạp chí trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Đối với cấp ủy và chính quyền các cấp qua các bài viết mang tính lý luận gắn với thực tiễn, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh nghiệm tổ chức cán bộ... Nhiều thông tin trên Tạp chí đã trang bị cho cán bộ, đảng viên cơ sở lý luận, thực tiễn để đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, chống lại các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch trong âm mưu “diễn biến hòa bình”. Nhiều nội dung trong chuyên mục “Đảng viên phấn đấu tốt”, “Trả lời bạn đọc” đã giúp cho cán bộ, đảng viên có thêm những kinh nghiệm hay, học tập mô hình tiên tiến, điển hình tốt để áp dụng và chỉ đạo vào thực tiễn lao động sản xuất và đời sống; giúp các chi, đảng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thường gặp ở cơ sở.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh rất coi trọng mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên hưu trí đã tự đặt mua Tạp chí để đọc, nghiên cứu và chuyền tay nhau đọc khi có tin, bài hay; hoặc một số cơ quan, đơn vị có hình thức chọn những bài viết hay trên Tạp chí để đọc vào những buổi sinh hoạt đầu giờ, những buổi sinh hoạt chi bộ… Nhiều đảng bộ trực thuộc tỉnh đặt mua Tạp chí thường xuyên để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và học viên.

Thông qua hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã, đài phát thanh huyện và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, nhiều thông tin trên Tạp chí được tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác tổ chức xây dựng đảng góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân. Ngành Bưu điện có nhiều cố gắng để phát hành báo chí của Đảng nói chung và Tạp chí Xây dựng Đảng nói riêng trên địa bàn tỉnh khá kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Số lượng đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tương đối ổn định. Năm 2010, toàn tỉnh đặt mua gần 4.400 cuốn; năm 2011, mua 4.360 cuốn và trong quí I/2012, đã mua 1.150 cuốn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc mua và sử dụng báo, chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy đảng chưa quán triệt đầy đủ và xác định cụ thể các loại báo, tạp chí của Đảng cần mua theo các văn bản của Trung ương; chưa sử dụng hợp lý nguồn kinh phí để mua báo, tạp chí dẫn đến tình trạng đặt mua không đủ số lượng và chủng loại. Việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình chưa thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ. Có đơn vị sau khi chuyển đổi sang hình thức cổ phần hóa đã không đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Một số chi bộ ở nông thôn rất cần Tạp chí Xây dựng Đảng, nhưng lại thiếu kinh phí để mua. Một số cơ quan, đơn vị đã ngưng đặt mua báo, tạp chí in, khi được trang bị mạng internet để tiết kiệm chi thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, hiệu quả khai thác và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng trong thời gian tới, xin đề xuất một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và tăng cường các giải pháp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Thông báo Kết luận số 41 của Bộ Chính trị “Về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí” và các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ địa phương nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng nói chung, Tạp chí Xây dựng Đảng nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

Thứ hai, cần sử dụng hợp lý, đúng mục đích nguồn kinh phí đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng. Xây dựng hệ thống lưu trữ tư liệu giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình có điều kiện nghiên cứu, học tập. Đưa phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và sử dụng Tạp chí đến cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, ban tuyên giáo các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện thường xuyên kiểm tra tình hình mua, đọc Tạp chí ở các TCCSĐ; rà soát các TCCSĐ chưa mua Tạp chí để có biện pháp khắc phục. Ngành Bưu điện cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát hành kịp thời, đồng thời chỉ đạo Bưu điện văn hóa xã phát huy và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân khai thác, sử dụng Tạp chí, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ.

Thứ tư, Tạp chí Xây dựng Đảng cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức  nhằm nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn, tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu… để thu hút bạn đọc, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu hiện nay. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và toàn xã hội thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên báo viết và báo điện tử; trong đó chú trọng phản ánh những cách làm hay, mô hình tốt, gương điển hình ở các địa phương.

Thứ năm, để tăng cường công tác phát hành Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí cần phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành các văn bản qui định đặt mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng để các cấp uỷ đảng có căn cứ chỉ đạo đặt mua và sử dụng Tạp chí. Cần có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt công tác đặt mua và sử dụng Tạp chí.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; Tạp chí Xây dựng Đảng cần phải góp phần định hướng tư tưởng, tổng kết thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng; dự báo, đề xuất những giải pháp khả thi, phục vụ thiết thực, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới. Với tinh thần “Xây dựng Đảng ta thực sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), tin tưởng, Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần tích cực xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất