Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về công tác lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới của PGS, TS. Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Cuốn sách đã nêu bật những thành tựu về lý luận, về công tác tư tưởng, những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… và chỉ ra phương hướng, các giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh công tác lý luận, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; đồng thời, nhấn mạnh công tác lý luận, tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trước hết là nâng cao trình độ tư tưởng, lý luận trong Đảng, tạo ra sự chuyển biến nhận thức, thống nhất tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, góp phần tiếp tục bảo vệ và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và đưa sự nghiệp đổi mới tới thắng lợi.

Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất