Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2023

Mở đầu cuốn tạp chí là chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm với Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về nhiệm vụ và cách thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ: Chế độ này là của ta, phải bảo vệ chế độ của ta. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là của ta, phải bảo vệ Nhà nước của ta. Ai xâm phạm đến Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm.

Tiếp theo là Trang thông tin Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, nêu rõ các nội dung một kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới” của tác giả Phan Nam. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng nhằm bảo vệ lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn xung kích, tiên phong, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

 Bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên là thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Lê Xuân Lịch (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương) trong chuyên mục đã đề ra giải pháp quan trọng để góp phần thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. TCCSĐ với tư cách là nền tảng của Đảng, nhất thiết phải là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Có như vậy Đảng ta mới trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Nhân dân giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Giải pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trên không gian mạng” của tác giả Ngọc Anh. Trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các thế lực thù địch, phản động đang triệt để sử dụng mạng xã hội để gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Với đặc tính ẩn danh, tốc độ lan truyền nhanh, không gian mạng đã trở thành công cụ đắc lực để các thế lực thù địch tuyên truyền những tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước, đòi xóa bỏ chế độ XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp theo là bài viết “Cán bộ, đảng viên ứng xử với các thông tin xấu độc để phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch” của tác giả Châu Giang. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến nay, các thế lực thù địch, phản động không ngừng có những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày càng xảo quyệt, tinh vi. Cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài và cam go trên mặt trận không tiếng súng này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, kiên định và thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Giải pháp kỹ thuật trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội” của TS. Lê Thị Thúy Bình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra một thế giới công nghệ số thông minh, nhưng cũng mở ra một không gian rộng lớn cho các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội cần chú trọng sử dụng các giải pháp kỹ thuật.

Bài viết “Đà Nẵng chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ” của tác giả Nguyễn Đình Vĩnh (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng) cho thấy cách làm rất phù hợp của Đà Nẵng là quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVCTNB, bảo đảm hệ thống chính trị của Thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Khép lại chuyên mục là bài viết “5 giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên” của PGS, TS. Nguyễn Thế Tư (Học viện Chính trị khu vực III). Chất lượng công tác phát triển đảng viên là chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, cán bộ tiến hành tạo nguồn, xem xét, đánh giá, thẩm tra, xác minh bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình… làm cơ sở để kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, nhằm chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Với vai trò quan trọng của công tác này, tác giả đã đưa ra 5 giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này gửi đến bạn đọc bài 2 “Tính cấp thiết xây dựng văn hóa Đảng” trong loạt bài “Văn hóa và một số vấn đề về xây dựng văn hóa Đảng trong tình hình hiện nay” của PGS. Trần Đình Huỳnh (Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng). Tác giả đi từ thực trạng của Đảng ta hiện nay, từ đó đưa ra 3 nội dung xây dựng văn hóa Đảng, đó chính là xây dựng lý tưởng đạo đức, lòng trung thành và trung thực, đoàn kết, quyết tâm chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cụ thể là thực hiện nghiêm các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII).

Chuyên mục cũng gửi đến bạn đọc bài viết “Cần có cơ chế đặc thù khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” của TS. Lê Việt Trung (Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Thực tiễn cho thấy đổi mới, sáng tạo, đột phá là một quá trình vừa đi vừa tìm đường. Trên con đường đó, không ít cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có động cơ đúng đắn, quyết liệt nhưng không được ủng hộ, bị cô lập, vô hiệu hóa hoặc gặp rủi ro, chịu thiệt thòi, mất mát, thậm chí phải trả giá bằng sinh mệnh chính trị của mình. Đối với những người như vậy, rất cần được khuyến khích và bảo vệ để họ có động lực, niềm tin tiếp tục đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, tạo nên sự bứt phá, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Ninh Thuận trên đường đổi mới” của tác giả Đinh Thành. Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh (1-4-1992 - 1-4-2023), thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Ninh Thuận đã từ một tỉnh nghèo vươn lên phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Khát vọng ấy đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể hóa bằng nhiều mục tiêu lớn, trong đó có tăng trưởng ở mức cao, 10-11%/năm.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “TP. Hồ Chí Minh phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực” của tác giả Đinh Dương. Ngày 1-12-2017, BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU “về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, trong đó quy định rõ thông tin phản ánh từ báo chí là một trong 4 nguồn thông tin chủ yếu để các cơ quan chức năng xem xét, xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân. Đây là tiền đề, là vũ khí sắc bén có ý nghĩa như một động lực quan trọng để các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của mình trong việc tổ chức thực hiện, đưa Quy định số 1374 đi vào cuộc sống.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này có bài viết “Sức sống mới trên vùng đất cổ Thuận Thành” của tác giả Hồ Thị Hồng Nhung (Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh). Ngày 10-4-2023 vừa qua, huyện Thuận Thành chính thức trở thành thị xã thuộc tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Từ một huyện thuần nông trở thành thị xã, đó là quả ngọt trên hành trình phấn đấu, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã. Đây cũng là tiền đề, động lực quan trọng để Thuận Thành bứt phá vươn lên, phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Đảng bộ Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ” của tác giả Huy Nam. Nam Định đã vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. 60 năm trôi qua, những lời Người căn dặn luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, trở thành động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nam Định đoàn kết một lòng xây dựng Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này gửi đến độc giả bài viết “Bảo vệ chính trị nội bộ đảng ở cấp tỉnh dưới góc nhìn của người làm nghề tổ chức” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Với kinh nghiệm của người nhiều năm trong nghề tổ chức, tác giả đã giúp người đọc hiểu được nội dung bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ và công tác đảng viên nói riêng, kể cả khi công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tổ chức thành một ban tham mưu, giúp việc đồng cấp hay khi đã trở thành một bộ phận nghiệp vụ của ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này có bài viết “Thước đo phẩm chất cán bộ” của tác giả Lưu Ly bàn về một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương khóa XIII (từ ngày 15 đến 17-5-2023) là việc lấy phiếu tín nhiệm của BCH Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII. Đây là một trong những nội dung đổi mới quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng từ nhiệm kỳ Đại hội XI đến nay.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Mình ở rừng thì sống được từ rừng” của tác giả Diệp Chi kể về đảng viên Triệu A Sơn, Trưởng thôn Bản Lắp, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, được Trung ương Hội Nông dân tôn vinh là một trong 63 nông dân xuất sắc nhất cả nước năm 2021.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này có bài viết “Từ câu chuyện xe biển xanh - xe biển trắng” của nhà văn Ma Văn Kháng. Dẫn dụ từ chuyện xe công, xe tư, đến chuyện một số cán bộ, đảng viên có chức sắc khi về nghỉ hưu vẫn không chịu trả nhà, trả xe cho Nhà nước, tác giả đã bàn đến những vấn đề sâu xa hơn trong cán bộ, đảng viên, đúng như lời Bác Hồ đã dạy: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân”, “làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng”. Lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay càng có giá trị hơn bao giờ hết.

Trang Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc 2 thông tin: “Đồng chí Thường thực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự hội thảo “Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên” (P.V); “Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế số này đăng bài viết “Kinh nghiệm cải cách quản lý nguồn nhân lực khu vực công của Vương quốc Anh” của tác giả Huy Minh. Cải cách hệ thống quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công của Vương quốc Anh gồm hai nội dung chính, thứ nhất là phát triển năng lực thông qua tăng cường kỹ năng, phát huy các tài năng và cải thiện hiệu suất hoạt động trong khu vực công; thứ hai là tạo ra mô hình việc làm hiện đại, khuyến khích và khen thưởng thích đáng cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tụy và có hiệu quả công việc cao. Đây là những kinh nghiệm quý để Việt Nam có thể học hỏi trong việc quản lý nguồn nhân lực khu vực công hiện còn nhiều vướng mắc.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, công tác cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất