Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2023

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về cách chọn người và thay người, cách cất nhắc, điều động cán bộ: Khi cần điều động một người cán bộ cao cấp, thì phải nói rõ lý lịch, năng lực, ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ ấy; và vì sao cần phải điều động.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Hiệu quả từ công tác luân chuyển, điều động cán bộ ở Hà Nội” của tác giả Mai Anh. Xác định cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong xây dựng Đảng, thời gian qua Thành ủy Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm đổi mới toàn diện, đồng bộ, liên thông các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ với cách làm bài bản, công khai, minh bạch, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận, lâu dài.

Bài viết “Quy hoạch gắn với luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” của tác giả Hồng Văn là bài viết tiếp theo của chuyên mục đi từ thực tiễn công tác quy hoạch gắn với luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình để đưa ra 5 giải pháp giúp công tác này đạt được kết quả tốt hơn.

“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số” của tác giả Diệp Chi là bài viết đi từ thực tiễn nhiều tỉnh, thành ủy quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số với những cách làm phù hợp, sáng tạo trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm cũng đăng bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng cán bộ trẻ” của tác giả Đỗ Anh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết lòng chăm lo giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó Người đặc biệt quan tâm tới cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Thấm nhuần tư tưởng của Người, những năm qua Đảng ta đã xây dựng nhiều chủ trương, ban hành nhiều chính sách nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ cho hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Ninh Bình: Quyết tâm thực hiện khâu đột phá” của tác giả Huy Nam. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong 3 khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội, cùng với các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ bảo đảm hiệu quả, liên thông, tạo chuyển biến rõ rệt.

Khép lại chuyên mục này là bài viết “Khởi sắc công tác cán bộ nữ ở An Giang” của tác giả Đinh Thành. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới để những chủ trương, chính sách này sớm đi vào cuộc sống. Trong đó, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ được chú trọng cùng sự nỗ lực vươn lên của chính đội ngũ cán bộ nữ, do đó tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ không ngừng tăng lên và dần tiệm cận chỉ tiêu quốc gia.

Mở đầu chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này là bài 4 “Văn hóa trong thực hiện nguyên tắc tổ chức của Đảng” trong loạt bài “Văn hóa và một số vấn đề về xây dựng văn hóa Đảng trong tình hình hiện nay” của PGS. Trần Đình Huỳnh (nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng). Tác giả đã đi phân tích thấu đáo, giúp người đọc thấy được những nguyên tắc xây dựng Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định và thực hiện là biểu hiện đặc sắc của văn hóa chính trị. Sự thăng trầm của lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc do Đảng lãnh đạo từ đầu thế kỷ XX đến nay đã chứng minh hệ giá trị văn hóa chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, trong đó những nguyên tắc tổ chức là kết tinh rực rỡ và then chốt nhất.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Nâng cao trách nhiệm giải trình nhằm kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ” của PGS, TS. Nguyễn Quốc Sửu (Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia). Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là tình huống đặt ra khi cán bộ, công chức phải lựa chọn giữa lợi ích công vụ và lợi ích phát sinh từ hoạt động công vụ. Việc kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ sẽ quyết định đến tính chính danh, hiệu quả và khả năng phòng, chống tham nhũng của nền công vụ quốc gia. Hiện nay, trách nhiệm giải trình của nền quản trị công Việt Nam còn ở mức thấp, đe dọa đến hiệu quả của nền quản trị công và tính chính danh của Nhà nước, vì thế đặt ra yêu cầu cấp thiết phải minh bạch hóa và giải trình, mà trung tâm là khả năng kiểm soát xung đột lợi ích đối với hoạt động công vụ.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đòi xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ” của PGS, TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản). Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống nhất, có quan hệ biện chứng với nhau. Càng mở rộng dân chủ thì sẽ tập hợp được trí tuệ của tập thể và do đó tập trung sẽ càng đúng đắn, chính xác hơn. Ngược lại, khi dân chủ có lãnh đạo, có định hướng thì dân chủ sẽ không bị phân tán và tập trung vào những vấn đề trọng tâm, làm cho tập trung trở nên sâu sắc hơn, đúng đắn hơn. Vì vậy, để làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải luôn coi trọng nguyên tắc cơ bản này.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Giữ trọn lời thề đảng viên!” của tác giả Phạm Giang. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dù bảo vệ Tổ quốc hay dựng xây đất nước trong thời kỳ mới, cán bộ, đảng viên đều góp phần làm nên uy tín, sức mạnh của Đảng. Uy tín, sức mạnh của Đảng được nâng cao khi Đảng tập hợp trong tổ chức mình những đảng viên tốt, có bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng thể hiện trong lời thề khi vào Đảng. Đây không chỉ là mục tiêu, là đích đến mà là hành trình với nhiều nỗ lực, cố gắng của mỗi đảng viên.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này gửi tới bạn đọc bài viết “Thanh Hóa: Nửa nhiệm kỳ bứt phá” của tác giả Trần Lê Việt. Để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía bắc Tổ quốc; với mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước, Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện 6 chương trình trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Thiên Linh. Nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ cao, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận cho hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, thời gian qua BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Cấp ủy các trường học luôn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là sinh viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên có thành tích toàn diện trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội tại trường và địa phương.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này có bài viết “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái trong lực lượng Công an nhân dân” của tác giả Phạm Quốc Tuấn (Trưởng Công an phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Với vai trò, trách nhiệm là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn bảo vệ Đảng, Nhà nước”, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Công an nhân dân là lực lượng phải luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững sự trong sạch, vững vàng, không sa ngã, không bị lợi dụng, cám dỗ trước sự mua chuộc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phần tử xấu, làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, dân tộc và Nhân dân.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này gửi đến độc giả bài viết “Vì cuộc sống bình yên của nhân dân” của tác giả Thảo Nguyên viết về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc ghi những điều Bác Hồ dạy, không ngừng miệt mài luyện tập, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu với “giặc lửa” để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, các anh đang viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của lực lượng với quyết tâm bảo vệ bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này đăng bài viết “ “Đích đến” trong công tác cán bộ” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Vẫn dưới góc nhìn của người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng, tác giả bàn đến những cái khó, những tồn tại trong công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ, làm thế nào để có một kết quả như mong đợi? Muốn vậy, người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng phải xuất phát từ góc độ “3 công” (công khai, công tâm và công bằng).

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này có bài viết “Cụ thể, chặt chẽ trong công tác cán bộ” của tác giả Ngọc Anh bàn về sự việc ngày 11-7-2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Bí thư Thị ủy Đức Phổ: “Hết mình với địa phương nơi mình đến, cán bộ luân chuyển sẽ thành công”” của tác giả Nguyễn Văn Chiến, viết về đồng chí Nguyễn Kiên, Bí thư Thị ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, người cán bộ, đảng viên được đồng nghiệp, nhân dân nhận xét là cán bộ luân chuyển thể hiện được khả năng, tạo được dấu ấn, giúp địa phương có chuyển biến tích cực.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này đăng bài viết “Thế nào là cuộc sống hạnh phúc?” của nhà văn Ma Văn Kháng. Đi từ những định nghĩa về hạnh phúc, những tiêu chí của Liên hiệp quốc về hạnh phúc để xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nhà văn chỉ ra những điều tốt đẹp của dân tộc, đất nước Việt Nam ta, từ đó khẳng định tiền đề để có một cuộc sống hạnh phúc trong một thế giới hiện đại hôm nay ở nước ta đã có đủ, nhưng đang chờ đợi ở sự nỗ lực để biến thành hiện thực của mỗi con người chúng ta, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên là những người tiên phong, gương mẫu.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc 2 thông tin: “Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng” (P.V); “Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế số này đăng bài viết “Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cộng hòa Pháp” của tác giả Huy Minh. Bài viết cung cấp cho độc giả những kiến thức cần thiết về nền công vụ và đội ngũ công chức của Cộng hòa Pháp, cách thức tiến hành đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của họ. Đây là những kinh nghiệm để các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Việt Nam có thể học hỏi, áp dụng vào thực tiễn nước ta một cách phù hợp nhất.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, công tác cán bộ và chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Xây dựng Đảng


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất