Khánh Hoà: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, hiệu quả khai thác Tạp chí Xây dựng Đảng
Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến đời sống, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã góp phần tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền  trong định hướng dư luận xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin và là kênh thông tin chính thống, chuẩn xác, giúp cán bộ, đảng viên quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ngay đầu nhiệm kỳ (2010 - 2015) Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện nghiêm túc việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tốt việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo tổ chức thực hiện.

Cùng với các loại hình báo chí khác, Tạp chí Xây dựng Đảng là một trong những kênh thông tin rất quan trọng, là tài liệu không thể thiếu được trong sinh hoạt chi bộ. Tạp chí Xây dựng Đảng là phương tiện tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khẳng định những thành tựu của công cuộc đổi mới; động viên, cổ vũ các phong trào cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; góp phần tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền các cấp; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng là công cụ hữu hiệu trong đấu tranh chống các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phê phán tệ quan liêu, mất dân chủ, tạo sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…  Tạp chí là diễn đàn tin cậy của cán bộ, đảng viên và những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng của tỉnh Khánh Hòa. Do đó, việc mua, sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Đẩy mạnh công tác phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên kiểm tra việc mua, sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng ở các TCCSĐ trực thuộc. Qua kiểm tra cho thấy số các TCCSĐ đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng đạt 100%. Năm 2010, toàn Đảng bộ tỉnh đã đăng ký mua: 9.509 cuốn; năm 2011 là 8.683 cuốn; 5 tháng đầu năm 2012 là 2.776 cuốn. Tuy số lượng đặt mua chưa nhiều và khác nhau nhưng hầu hết các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh đều mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng. Nhiều thông tin, kinh nghiệm, văn bản hướng dẫn mới trên Tạp chí được cập nhật, phổ biến đến các chi bộ, các ngành, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn, được sử dụng làm tài liệu trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Nhiều nơi đọc, luân chuyển hoặc lưu trữ Tạp chí Xây dựng Đảng tại văn phòng cấp ủy. Cán bộ làm công tác đảng các cấp coi Tạp chí Xây dựng Đảng là tài liệu quan trọng, là cẩm nang để trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Nhiều kinh nghiệm hay của các địa phương, đơn vị trong cả nước được các cơ sở học tập, vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình.

Có được kết quả trên là do Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong các kỳ giao ban, sinh hoạt chi, đảng bộ. Coi đây là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá chất lượng chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm. Bưu điện tỉnh đã xây dựng mạng lưới các điểm bưu điện văn hóa xã để tổ chức việc đọc, tìm hiểu nội dung trên báo Đảng. Tại 87 bưu điện văn hóa xã đều có Tạp chí Xây dựng Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đến đọc và nghiên cứu.

Tuy nhiên, việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng còn một số hạn chế:

Một số cấp ủy chưa coi trọng việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Đối với Tạp chí Xây dựng Đảng, chỉ có cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ tuyên giáo khai thác, sử dụng, các đối tượng khác chưa khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Một số chi, đảng bộ thiếu quan tâm, đôn đốc, kiểm tra việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW, nhất là các chi, đảng bộ thuộc khối hành chính nhà nước. Một số ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng. Có nơi sử dụng kinh phí mua báo, chí Đảng để mua các loại ấn phẩm khác, không đúng mục đích, đối tượng.

Kinh phí để mua báo, chí của Đảng ở một số nơi còn thiếu, sử dụng không hiệu quả, đặc biệt là ở cơ sở. Một số xã của 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được Tỉnh ủy bao cấp nhưng vẫn không đặt mua.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ làm công tác xây dựng đảng ở cơ sở chưa coi đây là nguồn thông tin bổ ích mà chỉ khi nào có sự việc liên quan thì mới tìm đọc hoặc khi tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ, trung cấp chính trị thì mới sử dụng…

Do sự phát triển của báo điện tử, nên nhiều tổ chức đảng lấy lý do đó để không đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng.

Qua việc mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Ở địa phương, đơn vị nào, cấp ủy và đồng chí bí thư quan tâm đến việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ chính trị, thì ở đơn vị, địa phương đó việc mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng có chất lượng và hiệu quả.

Chất lượng của Tạp chí Xây dựng Đảng có liên quan đến việc mua và sử dụng ở các tổ chức đảng. 

Công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị ở các tổ chức đảng góp phần nâng cao việc mua, sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng.

Cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong việc mua, sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng. 

Ngành bưu điện phải thường xuyên cải thiện đường thư để đưa báo, tạp chí đến các xã vùng sâu, vùng xa sớm hơn, nâng cao chất lượng phát hành báo, tạp chí để độc giả nhận và đọc trong ngày. Tổ chức và mở rộng hình thức bán lẻ báo, tạp chí của Đảng để mỗi người dân đều có thể mua được, nhất là các Tạp chí của Đảng tại các cơ sở bưu điện gần nhất ở các địa phương; cần phối hợp chặt chẽ với các đảng bộ xã, phường kiểm tra, đôn đốc các bưu cục, bưu điện xã trong việc nâng cao chất lượng công tác phát hành.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, hiệu quả khai thác, sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới, cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, Tạp chí Xây dựng Đảng cần tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, những hoạt động phong phú của các cấp ủy, tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các vấn đề bạn đọc quan tâm để có những bài viết chất lượng cao, đúng định hướng, giàu tính thuyết phục, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn, nhất là những tin, bài liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng đảng.

Hai là, Tạp chí cần đi sâu phản ánh đúng đắn và sinh động tình hình xây dựng đảng ở cơ sở; tạo diễn đàn trao đổi một số vấn đề thời sự, quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Tiếp tục quan tâm hơn nữa việc giới thiệu những kinh nghiệm, nhân tố mới, điển hình ở cơ sở; tăng cường nội dung đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ba là, Tạp chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn; những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức đại hội, bầu cử trong Đảng, sinh hoạt đảng; thành lập, chia tách, sáp nhập tổ chức đảng; hướng dẫn giải quyết những tình huống “muôn màu, muôn vẻ” trong thực tế hoạt động của tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở. Nội dung phong phú, hấp dẫn, thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu đa dạng của đông đảo bạn đọc.

Bốn là, đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng thành tiêu chí thi đua, bình chọn danh hiệu thi đua của các tổ chức đảng. Giám sát chặt chẽ các khoản chi dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng, xác định đây là một khoản chi bắt buộc trong kinh phí hoạt động hằng năm của các tổ chức đảng.

Tin tưởng rằng, Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn được người đọc và trở thành kênh thông tin quan trọng, bổ ích; kịp thời mang tới cho bạn đọc những chỉ thị, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ; những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay của nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất