Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng ở Đồng Tháp
Tạp chí Xây dựng Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Ảnh: Đỗ Xuân.

Cùng với các kênh thông tin khác, báo và tạp chí của Đảng là phương tiện tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhận thức rõ tầm quan trọng của báo, tạp chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy Đồng Tháp luôn quan tâm lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 11 trong toàn tỉnh, đồng thời, làm việc với các ban, ngành liên quan góp phần tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

Thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khoá VIII, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có công văn chỉ đạo đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tăng cường nghiên cứu, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng. Theo đánh giá chung của phần đông cán bộ, đảng viên, nội dung các chuyên mục của Tạp chí Xây dựng Đảng được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên; trang bị những kiến thức sâu sắc và bổ ích, những quan điểm của Đảng, của Bác Hồ về công tác xây dựng đảng, những kinh nghiệm quý báu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong cả nước. Đặc biệt, nội dung phần Trả lời bạn đọc đã góp phần thiết thực giúp các chi, đảng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thường gặp ở cơ sở. Vì vậy, việc mua, đọc và làm theo hướng dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng tổ chức cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở Đồng Tháp. Ngoài ra, hệ thống bưu điện trong toàn tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển. Từ đó, các ấn phẩm báo chí đến với bạn đọc nhanh hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của độc giả. Kết quả, 9 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh đã đặt mua 3.852 cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng.

Việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại Đồng Tháp thời gian qua tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế: Một số cán bộ, đảng viên chưa ý thức đầy đủ về việc đọc và học qua báo, tạp chí của Đảng. Việc tự trau dồi kiến thức lý luận, thực tiễn qua sách báo chưa được quan tâm đúng mức làm hạn chế hiệu quả việc sử dụng báo, tạo chí nói chung và Tạp chí Xây dựng Đảng nói riêng. Việc cân đối ngân sách mua báo, tạp chí của Đảng và Tạp chí Xây dựng Đảng ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn lúng túng và bị động. Nguồn kinh phí ở tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ rất hạn chế dẫn đến nhiều nơi chỉ có báo đảng địa phương mà chưa có các tạp chí chuyên ngành của Đảng. Đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí chưa đồng đều nên việc mua, đọc các loại sách, báo, tạp chí có tính lý luận ở một số cơ sở, đơn vị còn nhiều hạn chế.

Những hạn chế trên có nguyên nhân: Một là, vai trò tham mưu của ban tuyên giáo các cấp trong việc phối hợp đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Việc hướng dẫn, kiểm tra báo cáo đánh giá tình hình mua, đọc báo, tạp chí chưa thường xuyên, liên tục nên một số tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chưa chưa quan tâm đúng mức việc sử dụng Tạp chí Xây dựng Đảng. Hai là, do cơ chế phân cấp ngân sách và khoán kinh phí, nên các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự cân nhắc trong việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, chưa đặt nội dung mua Tạp chí Xây dựng Đảng thành mục chi ưu tiên. Ba là, nhiều cơ quan, đơn vị đã ngưng hoặc hạn chế đặt mua báo, tạp chí in khi cơ quan đã được trang bị mạng internet nhằm thực hiện việc tiết kiệm chi thường xuyên,

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, thời gian tới, Tỉnh ủy Đồng Tháp chú trọng thực hiện tốt các giải pháp: Kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và chấn chỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định về việc sử dụng kinh phí của Đảng trong việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đọc và đặt mua báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí.

Cùng với đó, các báo, tạp chí của Đảng cũng cần nâng cao tính hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của độc giả. Cụ thể với Tạp chí Xây dựng Đảng, cần tiếp tục duy trì và nâng chất việc tuyên truyền, cổ động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và toàn xã hội học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trên ấn phẩm của mình. Bởi hiện nay, việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI thì báo, tạp chí đóng vai trò là rất quan trọng trong tuyên truyền, nêu những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến…
Tạp chí Xây dựng Đảng cũng cần quan tâm hơn nữa việc giới thiệu những kinh nghiệm, nhân tố mới, điển hình ở nông thôn, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường nội dung đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hằng năm, tiếp tục duy trì việc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về công tác mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng, biểu dương những đơn vị làm tốt…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất