Về việc phát hành sách Quy định thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

Ban Tổ chức Trung ương thông báo: Quy định thi hành Điều lệ Đảng khoá XI đã được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định. Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương sẽ xuất bản, phát hành rộng rãi trong toàn Đảng để triển khai thực hiện.

Kính báo.

TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG

 

Phản hồi (3)

hatrungkien 01/02/2012

Tôi mong là cuốn hướng dẫn thi hành điều lệ đảng sớm được ban hành để có thể chỉ đạo kịp thời ở dưới cơ sở.

Mai Ngọc Lương 31/10/2011

Chúng tôi rất mong "Quy định thi hành Điều lệ Đảng khóa XI" và các văn bản hướng dẫn sớm được phát hành để thực hiện.

Đặng Văn Huệ 14/10/2011

Chúng tôi rất mong "Quy định thi hành Điều lệ Đảng khóa XI" sớm được phát hành.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất