Giữ vững nền nếp hoạt động, kỷ cương trong Đảng
Bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sau 3 ngày làm việc (từ ngày 5 đến 8-7-2021) đã hoàn thành các nội dung chương trình kỳ họp.
     
Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị nhằm giữ vững nền nếp hoạt động, kỷ cương trong Đảng là xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII. Tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Các quy chế, quy định trên là xương sống, cơ sở nền góp phần cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng, tăng cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó đã được thực tế khẳng định là bởi: Quy chế, quy định cụ thể hoá Điều lệ Đảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo Đảng, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Là bởi quy chế, quy định có những quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới, cải tiến chế độ, lề lối làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ và phù hợp; tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc bỏ sót việc. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những bổ sung, sửa đổi tuy không nhiều nhưng quan trọng, liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và về chế độ làm việc, phương pháp công tác.

Là bởi, Đại hội XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; quyết định không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh, thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm, thống nhất Điều lệ trong Đảng.

Là bởi quy định nêu rõ những nội dung qua thực tiễn còn có những vướng mắc, bất cập, nhất là các vấn đề cụ thể phát sinh từ cơ sở, từ các chi bộ, đảng bộ như: Quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ; việc giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; trường hợp kết nạp và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, ghi hồ sơ đảng viên; việc bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; quy định về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thẩm quyền, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật, quy định về việc xử lý khi phát hiện vi phạm kỷ luật liên quan đến cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; quy định về các trường hợp không giải quyết tố cáo...; công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đảng và biểu quyết kỷ luật; khiếu nại kỷ luật của Đảng... Những nội dung mới tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên.

Việc Ban Chấp hành Trung ương quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; khai trừ ra khỏi Đảng ông Vũ Huy Hoàng nguyên Ủy viên Trung ương thể hiện tính nghiêm minh thi hành quy chế, quy định của Đảng.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát lan rộng khắp cả nước, nhất là TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, việc thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên, đổi mới, cải tiến chế độ, lề lối làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo Đảng, tăng cường sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ và phù hợp đóng vai trò quyết định thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch như chống giặc, vừa phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm cuộc sống bình an của người dân.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất