Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2024

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Cùng dự có đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; thường trực cấp ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chủ động, khắc phục khó khăn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng toàn diện, bảo đảm chương trình, chất lượng theo yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, hướng về cơ sở. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kịp thời tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Đảng ủy Khối phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước; ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và uỷ ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. 

Từ đầu năm đến nay, các đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 201 tổ chức đảng cấp dưới và 1.916 đảng viên (có 184 cấp ủy viên các cấp); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên; giám sát chuyên đề 251 tổ chức đảng và 1.866 đảng viên (có 204 cấp ủy viên các cấp); thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng (khiển trách 8, cảnh cáo 2) và 81 đảng viên (khiển trách 51, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 29 trường hợp). 

Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức đảng và 59 đảng viên; kiểm tra 170 tổ chức đảng và 151 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 269 tổ chức đảng và 187 đảng viên; đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 7 đảng viên (cảnh cáo 2, khiển trách 5 đảng viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn lúng túng về nghiệp vụ, chưa đúng quy trình và phương pháp kiểm tra của Đảng. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm còn hạn chế; khó khăn trong bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra tại một số đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của Đảng bộ Khối; kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024. 

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh và biểu dương những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình từ cơ sở để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ khi mới manh nha. Quan tâm kiện toàn bộ máy của ủy ban kiểm tra các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất